primark.comKariéra
Logo spoločnosti Primark
Ľudia z Primark a výrobní pracovníci v továrni

Ľudia

V Primark sa usilujeme o zlepšenie životných podmienok ľudí, ktorí vyrábajú naše odevy. Bez nich by sme neboli tam, kde sme. Preto si uvedomujeme našu zodpovednosť voči nim a neberieme ju na ľahkú váhu. Nižšie uvádzame, ako na to využívame silu nášho podnikania.

Ako spolupracujeme s dodávateľmi Primark

Aby sme mohli vyrábať produkty, ktoré majú naši zákazníci radi, spolupracujeme v rámci nášho programu Primark Sustainable Cotton Programme (PSCP) s dodávateľmi, továrňami a pestovateľmi po celom svete. Každý nový dodávateľ spoločnosti Primark sa musí zaviazať, že bude spĺňať medzinárodne uznávané normy stanovené v našom  Kódexe správania dodávateľov. Úzko spolupracujeme s našimi dodávateľmi a ich továrňami a minimálne raz ročne vykonávane kontroly, aby sme zaistili dodržiavanie našich noriem. Náš tím v teréne vykoná každý rok približne 2 500 kontrol, aby zabezpečil dodržiavanie pracovného času, miezd a práv pracovníkov.

Už mnoho rokov investujeme do školiacich programov, aby sme podporovali pracovníkov v továrňach a našich pestovateľov zapojených do programu PSCP. Cieľom týchto programov je poskytnúť ľuďom príležitosť rozvíjať svoje zručnosti na pracovisku, ako aj zamerať sa na ich fyzické a duševné zdravie a celkovú pohodu. Čítajte ďalej a dozviete sa viac…

Vedeli ste?

V našom tíme pre Ethical Trade and Environmental Sustainability zamestnávame 130 miestnych ľudí. Tí aspoň raz ročne navštívia každú továreň, s ktorou spolupracujeme, aby vykonali osobné audity a zároveň poskytli školenie pre zamestnancov a pracovníkov továrne.

Program na posilnenie postavenia pracovníkov v Indii (IWEP) sa začal v južnej Indii ako súbor projektov určených na riešenie potrieb zraniteľných pracovníkov v odevnom priemysle, najmä žien a migrujúcich pracovníkov v Tirupure a okolí. Bol spustený v rámci projektu My Life v roku 2017 a odvtedy sa rozširuje. Teraz pozostáva z projektov My Space, My Journey a PASS, ktoré riešia potreby pracovníkov v širokej škále tém.

V roku 2017 sme v spolupráci s medzinárodnou mimovládnou organizáciou Women Win a Naz Foundation spustili projekt My Life zameraný na budovanie životných schopností medzi zraniteľnými pracovníkmi v Indii so zameraním sa na obyvateľov ubytovní a ženy. Program podporuje továrne pri školení zraniteľných pracovníkov v základných životných schopnostiach vrátane zdravia a bezpečnosti na pracovisku, práv a povinností, komunikácie a tímovej spolupráce. Školenie zahŕňa aj zlepšenie porozumenia účastníkov v oblasti pracovných dokladov a výplatných pások, čo je súčasťou nášho záväzku posilniť finančnú gramotnosť ľudí v našom dodávateľskom reťazci.

V Indii žije 600 miliónov vnútorných migrantov, ktorí sa zvyčajne presúvajú po krajine na veľké vzdialenosti pri hľadaní sezónnej alebo dočasnej práce a mnohé z našich dodávateľských tovární sú sústredené v týchto oblastiach. Preto môžu byť migrujúci pracovníci jednou z najzraniteľnejších skupín v našom dodávateľskom reťazci.

Školenie sa uskutočňuje prostredníctvom prístupu „založeného na hre“, ktorý využíva interaktívne aktivity ako hry, ktoré pomáhajú pracovníkom zapojiť sa a učiť sa. Teraz je k dostupné v štyroch jazykoch a školitelia zaviedli aj funkciu prevodu textu na reč od Google, aby pracovníci mohli počúvať a porozumieť zmluvám, ktoré nie sú písané v ich rodnom jazyku.

V tomto roku sme uskutočnili nezávislé hodnotenie vplyvu programu My Life a diskutovali sme o ňom s 500 pracovníkmi továrne, ktorí absolvovali školenie v 8 továrňach v Tamilnáde v Indii. Aj keď prieskum ešte stále prebieha, predbežné výsledky sú sľubné: 

  • 3 z 5 pracovníkov uvádzajú výrazné zlepšenie svojich komunikačných schopností vďaka školeniu My Life. 

  • 3 z 5 pracovníčok tiež uvádzajú, že vďaka školeniu My Life sa výrazne zlepšilo ich osobné a menštruačné zdravie a hygiena.

  • Dve tretiny pracovníkov „rozhodne súhlasí“ s tým, že po školení My Life lepšie chápu svoje práva a povinnosti v práci.

Od júla 2023 pomohla organizácia My Life India zraniteľným pracovníkom lepšie pochopiť ich práva v 7 továrňach, čo predstavuje viac ako 4 000 pracovníkov.

Projekt My Space sa realizuje v spolupráci so St John’s Medical College. Jeho hlavnou náplňou je poskytovať praktickú podporu na zaistenie duševného zdravia pracovníkov. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o duševnom zdraví a odstrániť stigmu duševných problémov na pracovisku. Projekt poskytuje základné poradenské služby v továrňach prostredníctvom školenia vybraných zamestnancov odbornými lekármi zo školy St Johns a organizuje stretnutia s pracovníkmi a manažérmi s cieľom odstrániť stigmu duševných problémov. S miestnymi tímami pravidelne monitorujeme doterajšie výsledky a diskutujeme o nich. Projekt už pomohol mnohým pracovníkom.

V roku 2020 sme zaviedli školiaci modul pre poradcov v oblasti sexuálneho obťažovania. Následne továrňam odporúčame, aby vymenovali týchto vyškolených poradcov do svojich interných výborov pre riešenie sťažností – s cieľom vytvoriť formálne mechanizmy, ktoré riešia prípady sexuálneho obťažovania na pracoviskách v Indii.

Počas pandémie Covid-19 poradcovia, manažéri a personalisti v továrňach naďalej využívali siete projektu My Space na pomoc pracovníkom vo svojich komunitách. Pomohli zvýšiť povedomie o preventívnych opatreniach COVID-19 a poskytovali základnú psychologickú podporu.

Program PASS, ktorý bol spustený v roku 2019, poskytuje vzdelávanie a praktickú podporu s cieľom pomôcť indickým pracovníkom v odevnom priemysle v Tirupure a jeho okolí získať prístup k vládnej podpore, na ktorú majú nárok v rámci fondu sociálneho zabezpečenia (EPF) a štátneho poistenia zamestnancov (ESI). Komunitní organizátori školia dobrovoľníkov v miestnej komunite, ktorí potom pomáhajú pracovníkom zapojiť sa do programov a využívať ich výhody.

Projekt zaznamenal úspech a pomohol pracovníkom získať prístup k výhodám sociálneho zabezpečenia. Jeden pracovník bol napríklad vďaka projektu schopný požiadať o plnenie z poistenia zamestnancov po úraze na pracovisku. Inému pracovníkovi sa podarilo získať prístup k jeho nárokom na ESI a EPF, ktoré mu boli predtým z administratívnych dôvodov odopreté. Komunitní organizátori tiež zhromažďujú informácie, ktoré pomáhajú pri presadzovaní záujmov organizácie SAVE vo vzťahu k vláde a ďalším kľúčovým zainteresovaným stranám. PASS nadväzuje na predchádzajúci program Worker Education Groups, ktorý sme s organizáciou SAVE spustili v roku 2010.

V roku 2019 sme na základe pozitívnych skúseností z južnej Indie spolupracovali s medzinárodnou mimovládnou organizáciou Women Win a miestnou mimovládnou organizáciou Girl Determined, aby sme pracovníkom v Mjanmarsku predstavili projekt My Life. Politický vývoj v Mjanmarsku a vplyv pandémie Covid-19 znamenali veľkú výzvu pre spustenie projektu. Dôsledkom toho sa projekt zameral na podporu súčasných a bývalých pracovníkov továrne, aby pochopili a pomohli riešiť rodovo podmienené násilie a obťažovanie v ich životoch a ich komunitách. Projekt My Life dal ženám šancu dozvedieť sa viac o riešení rodovo podmieneného násilia v súčasnosti a v budúcnosti. Máme v pláne zapojiť tých, ktorí absolvovali školenie v rámci projektu, ako „facilitátorov témy rodovo podmieneného násilia“, aby pomohli továrňam vypracovať účinné stratégie na lepšiu prevenciu a riešenie rodovo podmieneného násilia.

Na navrhnutí a implementácii tohto projektu sme spolupracovali s organizáciami Impactt and Women Win, ktoré sú financované z fondu Vulnerable Supply Chains Facility úradu Spojeného kráľovstva Foreign, Commonwealth and Development. Program sa zaoberal vplyvom pandémie COVID-19 na nízkopríjmových a ohrozených pracovníkov v globálnych dodávateľských reťazcoch. Jeho cieľom bolo riešiť neodkladné a dlhodobé problémy v oblasti podpory zamestnanosti, zlepšenia životných podmienok a zaistenia príjmov pracovníkov v odevnom priemysle v Mjanmarsku. Tento inovatívny program poskytol pracovníkom podmienené finančné dotácie, školenia v továrňach a pomoc pre komunitné organizácie pri riešení rodových otázok, ktorým čelia pracovníčky. Žiaľ, projekt bol predčasne ukončený z dôvodu vývoja politickej situácie v Mjanmarsku a jeho dosahu na financovanie zo strany Spojeného kráľovstva. Z tohto projektu sme sa však veľa naučili a o skúsenosti sme sa podelili na viacerých podujatiach v rámci celého odvetvia, ktoré organizoval fond Vulnerable Supply Chains Facility.

Sudokkho bol projekt financovaný vládami Spojeného kráľovstva a Švajčiarska a je príkladom toho, ako podporujeme kariérny postup pracovníkov, najmä žien, v našom dodávateľskom reťazci. Prostredníctvom štruktúrovaného interného technického školenia podporujeme továrne, aby mohli lepšie vyškoliť nové a existujúce šičky a krajčírky. Väčšina pracovníkov vyškolených v rámci tohto projektu, z ktorých mnohé boli ženy, má nárok na povýšenie a zvýšenie platu. To znamená, že pracovníci zapojení do programu, z ktorých väčšina sú ženy, sa učia nové zručnosti, ktoré zvyšujú ich zárobkový potenciál. Od júla 2023 sa program rozvoja zručností Sudokkho uskutočnil v 17 továrňach. V týchto továrňach pracuje 29 224 žien, čo predstavuje 18 % žien v našom dodávateľskom reťazci hotových výrobkov v Bangladéši.

V roku 2021 sme v spolupráci s mimovládnou organizáciou Microfinance Opportunities so sídlom v USA a South Asia Network on Economic Modeling (SANEM), ich miestnym partnerom v Bangladéši, založili tento projekt zameraný na posilnenie hlasov pracovníkov prostredníctvom pochopenia ich názorov a skúseností na pracovisku. Projekt vznikol podľa vzoru projektu Garment Worker Diaries v Bangladéši.
Vybrali sme vzorku 400 pracovníkov z rôznych tovární v našom dodávateľskom reťazci. Všetkých sme vybrali prostredníctvom komunitných sietí a za čas strávený na projekte dostali zaplatené. V určitých časových intervaloch sme opakovane zbierali ich odpovede na súbor otázok, aby sme zistili ich názory na celý rad oblastí, ako je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, mzdy, prémie a obmedzenie nákladov.

V Bangladéši majú továrne zo zákona povinnosť mať výbor pre účasť pracovníkov, no často tieto výbory nie sú veľmi efektívne.
Program Social Dialogue organizácie Ethical Trading Initiative, ktorý bol spustený v roku 2016, posilňuje schopnosť pracovníkov zúčastňovať sa na výboroch a pomáha vedeniu tovární viesť tieto výbory efektívne a v súlade so zákonom.

Program školí vybraných pracovníkov a manažment o kľúčových aspektoch členstva vo výbore a otázkach, ako je pochopenie pracovného práva, riešenie sťažností, riešenie problémov, vedenie formálnych stretnutí, efektívna komunikácia a sexuálne obťažovanie.

Existuje aj kurz špeciálne navrhnutý pre ženské členky výboru. Pokrýva otázky, ako sú plat počas materskej dovolenky, sexuálne obťažovanie a mzdová diskriminácia, ako aj rozvoj sociálnych zručností vrátane verejného vystupovania a komunikácie. Pre ženy je to aj príležitosť diskutovať o bezpečnosti na pracovisku a pri každodennom dochádzaní do práce. Mnohé zo žien, ktoré sa zúčastňujú na školení, uvádzajú, že im dodáva sebavedomie pri riešení konfliktov v práci aj doma.

Program Promising Futures, ktorý vedie spoločnosť Carnstone pre pracovníkov v Číne od roku 2018, má za cieľ zvýšiť povedomie a pochopenie zložitého čínskeho systému sociálneho poistenia medzi zamestnancami a manažmentom továrne. Takisto im pomáha v prístupe k sociálnemu poisteniu. Projekt využíva platformu sociálnych médií WeChat a webové materiály na zvýšenie povedomia a zdieľanie informácií. Online zdroje obsahujú edukačnú drámu a webovú stránku ponúkajúcu informácie a praktické rady o sociálnom poistení v 13 čínskych provinciách, v ktorých sídlia továrne vyrábajúce pre Primark. Takisto financujeme viac obsahu webových stránok, aby sme poskytli informácie o ďalších provinciách v Číne, kde sa môžu princípy sociálneho zabezpečenia líšiť.

V roku 2018 sme spustili aplikáciu China CIQ Worker s cieľom lepšie pochopiť postupy v oblasti ľudských zdrojov, zlepšiť komunikáciu a zvýšiť povedomie o právach pracovníkov. Výsledkom pilotného programu bolo zlepšenie transparentnosti postupov v oblasti ľudských zdrojov, zlepšenie komunikácie medzi vedením a pracovníkmi a zvýšenie informovanosti pracovníkov o ich právach. Aplikácia poskytuje pracovníkom aj funkciu na podávanie sťažností. Aby sme zabezpečili, že sťažnosti zaznamenané v aplikácii budú správne vyriešené, podporujeme továrne pri zavádzaní vhodných systémov riadenia a procesov na spracovanie a riešenie sťažností.

Pomohli sme založiť kluby pre výučbu pracovníkov v továrňach s cieľom vzdelávať pracovníkov v otázkach BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci), základných pracovných právach a životných zručnostiach. Kluby vedú vybraní pracovníci Worker Champion, ktorí sa zúčastňujú dvojdňového školenia, aby ich vybavili schopnosťami na efektívne vedenie klubov a zvýšili povedomie o BOZP.

Pracovníci Worker Champion napomáhajú vzdelávaniu kolegov zdieľaním výučbových materiálov prostredníctvom platformy WeChat. Hoci nejde o projekt BOZP špecifický pre ženy, pri jeho tvorbe sa nezabúdalo na otázky rodovej rovnosti. Sú v ňom preto zahrnuté témy venované problémom, s ktorými sa ženy na pracovisku stretávajú, ako sú rodová diskriminácia, sexuálne obťažovanie a ochrana pracovných práv žien. Informácie o BOZP a pracovných obmedzeniach pre ženské pracovníčky sú zahrnuté vo vzdelávacích moduloch.

Sme partnerským členom programu ILO Better Work, ktorý funguje v kľúčových zdrojových krajinách. Vykonáva monitorovanie lokalít a pomáha školiť manažment a pracovníkov o prevencii a riešení sexuálneho obťažovania pre pracovníkov, stredných manažérov a nadriadených.
Zriadenie výborov na úrovni továrne s cieľom podporiť komunikáciu medzi manažérmi a pracovníkmi je ústredným bodom programu Better Work. Aby boli hlasy žien vypočuté, dôrazne sa im odporúča, aby sa pripojili k týmto výborom a aspoň polovica členov musia byť ženy. Bol vyvinutý špeciálny projekt, ktorého cieľom je pomôcť pracovníčkam zvládať problémy na pracovisku a rozvíjať vodcovské schopnosti. Program tiež pomáha ženám prekonať odpor rodiny voči ich účasti vo výboroch tovární.

Cieľom programu STOP je riešiť sexuálne obťažovanie a rodovo podmienené násilie na pracovisku. Projekt, ktorý bol spustený v roku 2019, poskytuje podporu a školenia s cieľom pomôcť továrňam zaviesť a udržiavať na pracovisku účinné mechanizmy prevenciu sexuálneho obťažovania, ako aj reakciu naň. Viac o tomto projekte sa dozviete v časti Rodovo podmienené násilie a sexuálne obťažovanie.

2023 © Primark Stores Limited