primark.comPraca
Logo Primark
Ludzie Primark i personel fabryk

Ludzie

W Primark angażujemy się w działania na rzecz poprawy warunków życia osób stojących za produkcją naszych ubrań. Wiemy, że bez nich nie zaszlibyśmy tak daleko i bardzo poważnie podchodzimy do naszych zobowiązań wobec nich. Oto jak wykorzystujemy siłę swojej działalności w tym właśnie celu...

Jak współpracujemy z dostawcami Primark

W ramach naszego programu Primark Sustainable Cotton Programme (PSCP) współpracujemy z dostawcami, fabrykami oraz rolnikami i rolniczkami na całym świecie, aby tworzyć produkty, które nasi klienci i klientki uwielbiają. Za każdym razem, gdy rozpoczynamy współpracę z nowym dostawcą, ten musi zobowiązać się do spełnienia przyjętych globalnie standardów określonych w naszym Kodeksie postępowania dostawcy. Ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami i ich fabrykami i przynajmniej raz do roku kontrolujemy, czy nasze standardy są przez nich utrzymywane. Co roku nasz zespół pracujący w terenie przeprowadza około 2500 inspekcji, aby upewnić się, że nie dochodzi do żadnych naruszeń w kontekście godzin pracy, płac i przestrzegania praw pracowniczych.

Od wielu lat inwestujemy w programy szkoleniowe, aby wspierać zarówno pracowników i pracowniczki fabryk, jak i rolników i rolniczki, z którymi współpracujemy w ramach programu PSCP. Programy te zostały opracowane z myślą o stworzeniu szans na zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników i pracowniczek, ale także z myślą o ich fizycznym oraz psychicznym zdrowiu i dobrostanie. Czytaj dalej, by dowiedzieć się więcej...

Już wiesz?

W naszym lokalnym zespole Ethical Trade and Environmental Sustainability zatrudniamy 130 osób. Co najmniej raz w roku odwiedzają one wszystkie współpracujące z nami fabryki, aby osobiście przeprowadzać kontrole, a także szkolić zatrudnionych tam pracowników i pracowniczki.

Program India Worker Empowerment (IWEP) uruchomiono w południowych Indiach, w Tirupur i okolicach, jako serię projektów mających na celu zaspokojenie potrzeb najbardziej narażonych na trudności pracowników i pracowniczek przemysłu odzieżowego, w szczególności kobiet i pracowników migrujących. Rozpoczął się w 2017 roku, razem z projektem My Life, i od tamtej pory stale się rozwija. Aktualnie obejmuje takie projekty jak My Space, My Journey i PASS, które zostały opracowane, aby odnieść się do potrzeb pracowników i pracowniczek w szerokim zakresie tematów.

W 2017 roku, we współpracy z międzynarodową organizacją pozarządową Women Win oraz z Naz Foundation, rozpoczęliśmy projekt My Life. Pomaga on rozwijać umiejętności życiowe doświadczającym trudności pracownikom i pracownicom z Indii, zwłaszcza osobom zamieszkującym hostele pracownicze oraz kobietom. W ramach projektu pomagamy fabrykom szkolić znajdujących się w trudnej sytuacji pracowników i pracowniczki, w zakresie podstawowych umiejętności życia codziennego, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, praw i obowiązków, komunikacji czy pracy zespołowej. Ponadto uczestniczące w szkoleniach osoby uczą się, jak rozumieć informacje zawarte w dokumentach pracowniczych oraz paskach wynagrodzenia – w ten sposób realizujemy swoje zobowiązanie, by polepszać umiejętności finansowe osób z naszych łańcuchów dostaw.

W Indiach migracja wewnętrzna dotyczy ponad 600 milionów osób, które w poszukiwaniu tymczasowej pracy sezonowej pokonują ogromne dystanse. Wiele fabryk naszych dostawców znajduje się w miejscach z dużą liczbą tego typu migrantów i migrantek. To takie osoby często są narażone na największe trudności w naszym łańcuchu dostaw.

Szkolenie prowadzone jest w formie zabawy oraz interaktywnych zajęć, które pomagają pracownikom i pracowniczkom lepiej angażować się w cały proces, a przy okazji wiele się ucząc. Zajęcia oferowane są już w czterech różnych językach. Osoby je prowadzące zaczęły także korzystać z oferowanej prze Google funkcji konwersji tekstu na mowę: słuchając tekstu napisanego w obcym języku, pracownicy i pracowniczki mogą lepiej go zrozumieć.

W tym roku przeprowadziliśmy niezależną ocenę oddziaływania programu My Life. Rozmawialiśmy z 500 pracownikami i pracowniczkami, którzy przeszli szkolenie, spośród 8 biorących udział w projekcie fabryk z indyjskiego stanu Tamilnadu. Chociaż na ostateczne wyniki należy jeszcze poczekać, jak do tej pory ustaliliśmy, iż dzięki udziałowi w szkoleniach My Life: 

  • 3 na 5 osób zgłosiło znaczną poprawę swoich umiejętności komunikacyjnych. 

  • 3 na 5 osób zgłosiło znaczną poprawę zdrowia menstruacyjnego oraz higieny w tym względzie.

  • Dwie trzecie osób zdecydowanie zgadza się, że lepiej rozumieją one swoje prawa i obowiązki pracownicze.

Od lipca 2023 roku program My Life pomógł ponad 4000 doświadczającym trudności pracownikom i pracownicom z siedmiu fabryk w Indiach lepiej zrozumieć swoje prawa pracownicze.

Projekt My Space jest prowadzony we współpracy z St John’s Medical College. Zapewnienia pracownikom i pracowniczkom praktyczne wsparcie w kontekście zdrowia psychicznego. Projekt ma na celu rozwijanie świadomości wokół zagadnień zdrowia psychicznego w miejscu pracy i zmniejszanie stygmatyzacji wiążącej się z problemami psychicznymi. W ramach projektu w fabrykach powstają jednostki świadczące podstawowe usługi doradcze, które obsługuje personel odpowiednio do tego przeszkolony przez specjalistów z uczelnią St John's. Działania te mają na celu zaangażowanie pracowników i kierownictwa w dialog na temat zdrowia psychicznego, pozwalający ograniczyć stygmatyzację związaną z tym zagadnieniem. Regularnie współpracujemy z lokalnymi zespołami, aby monitorować i omawiać postępy. Wielu pracowników otrzymało w ten sposób wsparcie w rozmaitych problemach.

W 2020 roku wprowadziliśmy dla zakładowych doradców moduł szkoleniowy dotyczący molestowania seksualnego. Fabryki są następnie zachęcane do angażowania tychże doradców w prace Wewnętrznych Komitetów ds. Skarg – formalnego organu w Indiach, który zajmuje się przypadkami molestowania seksualnego w miejscu pracy.

Podczas pandemii COVID-19 doradcy, kadra zarządzająca i pracownicy działów kadr nadal korzystali z sieci My Space, aby wspierać pracowników w ich społecznościach. Pomagali w podnoszeniu świadomości na temat środków zapobiegawczych w kontekście COVID-19 i oferowali ogólne wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego.

Rozpoczęty w 2019 roku program PASS zapewnia edukację i praktyczne wsparcie indyjskim pracownikom i pracowniczkom przemysłu odzieżowego w Tirupur i okolicach, by pomóc im w dostępie do wsparcia rządowego, do którego są uprawnieni w zakresie funduszu emerytalnego (EPF) i pracowniczego ubezpieczenia zdrowotnego (ESI). Organizatorzy społeczni szkolą wolontariuszy i wolontariuszki w społecznościach lokalnych, którzy następnie pomagają pracownikom w zgłaszaniu się do programów i korzystaniu ze świadczeń.

Program skutecznie pomógł pracownikom uzyskać dostęp do przysługujących im świadczeń społecznych. Dla przykładu, jednej osobie zatrudnionej w fabryce program umożliwił złożenie wniosku o finansowanie leczenia z ubezpieczenia zdrowotnego po wypadku w miejscu pracy, innej natomiast pomógł przywrócić świadczenia emerytalne i zdrowotne, które zostały wstrzymane w wyniku błędu administracyjnego. Organizatorzy społeczni zbierają również informacje, które pomagają organizacji SAVE w jej staraniach o uzyskanie wsparcia rządu i innych ważnych interesariuszy. PASS opiera się na naszym wcześniejszym programie Worker Education Groups rozpoczętym we współpracy z SAVE w 2010 roku.

Opierając się na pozytywnych doświadczeniach w południowych Indiach, w 2019 roku współpracowaliśmy z międzynarodową organizacją pozarządową Women Win i lokalną organizacją pozarządową Girl Determined. Wspólnie uruchomiliśmy projekt My Life wśród pracowniczek w Birmie. Rozwój sytuacji politycznej w tym kraju w połączeniu z pandemią COVID-19 stanowiły istotne wyzwania dla realizacji projektu. Projekt został więc ukierunkowany na wspieranie obecnych i byłych pracowniczek fabryk w zrozumieniu i rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą ze względu na płeć oraz molestowaniem, z którymi kobiety mogą mieć do czynienia osobiście lub których są świadkami w swoich społecznościach. Projekt My Life stworzył szansę dla kobiet na lepsze zrozumienie tego, jak radzić sobie z przemocą ze względu na płeć – obecnie i w przyszłości. Rozważamy zaangażowanie osób, które przeszły szkolenie w ramach projektu w charakterze edukatorek – mogłyby one pomóc fabrykom opracować skuteczne strategie zapobiegania i rozwiązywania problemów związanych z przemocą ze względu na płeć.

Przy opracowaniu i wdrożeniu tego projektu współpracowaliśmy z Impactt i Women Win, przy wsparciu finansowym ze strony brytyjskiego rządowego funduszu na rzecz wrażliwych łańcuchów dostaw utworzonego przez Biuro Spraw Zagranicznych. Program ten dotyczył wpływu pandemii COVID-19 na pracowników i pracowniczki o niskich dochodach oraz osoby szczególnie narażone na trudności w globalnych łańcuchach dostaw. Jego celem było uporanie się z natychmiastowymi i długoterminowymi wyzwaniami związanymi ze wspieraniem zatrudnienia, zapewnieniem środków do życia i dochodów pracownikom sektora gotowych wyrobów odzieżowych w Birmie. W ramach tego innowacyjnego programu przyznawano warunkowe przekazy pieniężne, a także organizowano szkolenia w fabrykach i przekazywano wsparcie dla organizacji społecznych. Wszystkie te działania miały wesprzeć pracujące kobiety borykające się z problemami dyskryminacji płci. Niestety projekt musiał zostać zakończony przedwcześnie, jako że polityczne wydarzenia w Birmie uniemożliwiły jego finansowanie przez brytyjski rząd. Niemniej jednak, wiele się dzięki niemu nauczyliśmy, a doświadczeniem dzieliliśmy się na wielu wydarzeniach branżowych organizowanych przez fundusz na rzecz wrażliwych łańcuchów dostaw.

Finansowany przez rządy Wielkiej Brytanii i Szwajcarii projekt Sudokkho jest przykładem naszego zaangażowania w rozwój zawodowy kadry, w szczególności kobiet, w naszym łańcuchu dostaw. Poprzez ustrukturyzowany, wewnętrzny system szkoleń technicznych, fabryki otrzymują wsparcie, by lepiej szkolić nowy i dotychczasowy personel obsługujący maszyny do szycia. Większość osób przeszkolonych w ramach tego projektu, w tym wiele kobiet, zyskało szansę na awans i wyższe wynagrodzenie. Oznacza to, że uczestnicy i uczestniczki programu uczą się nowych umiejętności i kompetencji, które zwiększają ich możliwości zarobkowe. Od lipca 2023 roku program rozwoju kompetencji Sudokkho przeprowadzono w aż 17 fabrykach. Miejsca te zatrudniają 29 224 kobiety, co stanowi 18% pracowniczek zaopatrującego nas w wyroby gotowe łańcucha dostaw w Bangladeszu.

W 2021 roku we współpracy z Microfinance Opportunities, amerykańską organizacją pozarządową, oraz ich lokalnym partnerem w Bangladeszu South Asian Network on Economic Modeling (SANEM), opracowaliśmy projekt, którego celem jest danie pracownikom i pracowniczkom szansy na zabranie głosu i wyrażenie swoich opinii, a także przedstawienie doświadczeń związanych z miejscem pracy. Projekt bazuje na prowadzonym w Bangladeszu projekcie Garment Worker Diaries.
Wybraliśmy próbę 400 pracowników i pracowniczek z różnych fabryk w naszym łańcuchu dostaw. Wszyscy zostali zrekrutowani zdalnie poprzez sieci społecznościowe i otrzymali wynagrodzenie za czas poświęcony na udział w projekcie. Zadawaliśmy im powtarzający się zestaw pytań przez określony czas, aby poznać ich opinie na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, wynagrodzeń, premii i zwolnień.

Według bengalskiego prawa w każdej fabryce powinien istnieć komitet reprezentantów składający się z wybranych przedstawicieli pracowników, ale w praktyce komitety te nie są skuteczne.
Program Social Dialogue stworzony przez Ethical Trading Initiative, który rozpoczął się w 2016 roku, wspiera pracowników i pracowniczki fabryk w dołączaniu do komitetów, a także pomaga kierownictwu prowadzić je skutecznie i zgodnie z prawem.

W ramach programu prowadzi się szkolenia dla członków i członkiń komitetów oraz kierownictwa fabryk w zakresie podstawowych aspektów związanych z pracą w komitecie. Poruszane tematy obejmują takie zagadnienia jak: zrozumienie praw pracowniczych, rozpatrywanie skarg, rozwiązywanie problemów, formalne procedury spotkań, efektywna komunikacja, molestowanie seksualne.

Istnieje też kurs stworzony specjalnie z myślą o członkiniach komitetów. W jego ramach omawia się takie zagadnienia jak płatny urlop macierzyński, molestowanie seksualne czy dyskryminacja ze względu na płeć w kontekście płac. Kurs obejmuje też szkolenie w zakresie umiejętności miękkich takich jak komunikacja czy wystąpienia publiczne. Stwarza również przestrzeń, w której kobiety mogą otwarcie rozmawiać na takie tematy jak bezpieczeństwo w miejscu pracy i w trakcie dojazdów do zakładu. Wiele uczestniczek szkolenia przyznaje, że zwiększyło ono ich pewność siebie, pomagając radzić sobie w sytuacjach konfliktowych w pracy i w domu.

Program Promising Futures, realizowany przez Carnstone od 2018 roku dla pracowników i pracowniczek w Chinach, ma na celu zwiększenie świadomości i zrozumienia złożonego systemu ubezpieczeń społecznych w Chinach, zarówno wśród personelu niższego stopnia, jak i kierownictwa fabryk. Wspiera ich również w dostępie do ubezpieczeń społecznych. Do podnoszenia świadomości i udostępniania informacji wykorzystuje się w projekcie platformę mediów społecznościowych WeChat oraz materiały internetowe. Obejmują one serial edukacyjny oraz stronę internetową oferującą informacje i praktyczne wskazówki dotyczące ubezpieczeń społecznych w 13 prowincjach Chin, w których znajdują się fabryki zaopatrujące Primark. Finansujemy również publikację dodatkowych treści na stronie internetowej, by zapewnić informacje o innych chińskich prowincjach, w których mogą istnieć odmienne procedury w kontekście świadczeń społecznych.

Nasza aplikacja CIQ Worker App, uruchomiona w 2018 roku jako program pilotażowy na rynku chińskim, została zaprojektowana w celu zrozumienia praktyk w zakresie zasobów ludzkich, poprawy komunikacji i zwiększenia świadomości praw pracowniczych. Program pilotażowy zaowocował zwiększoną przejrzystością praktyk kadrowych, lepszą komunikacją między kierownictwem a pracownikami oraz zwiększoną świadomością pracowników i pracowniczek w zakresie przysługujących im praw. Aplikacja zawiera również funkcję, za pośrednictwem której pracownicy mogą składać skargi. Aby zapewnić, że skargi zgłaszane za pośrednictwem aplikacji są odpowiednio rozpatrywane, wspieramy fabryki we wdrażaniu odpowiednich systemów zarządzania i procesów rozpatrywania skarg.

W ramach projektu Worker Learning Clubs pomogliśmy założyć w fabrykach pracownicze kluby edukacyjne, aby szkolić personel w zakresie BHP, najważniejszych praw pracowniczych i podstawowych życiowych umiejętności. Kluby prowadzone są przez tzw. Mistrzów. Są to osoby, które w toku dwudniowego szkolenia zostały przygotowane do skutecznego prowadzenia klubów oraz podnoszenia świadomości i wiedzy z zakresu BHP.

Mistrzowie udostępniają materiały edukacyjne za pośrednictwem WeChat, aby wspierać współpracowników w procesie uczenia się. Mimo że ten projekt BHP nie jest ukierunkowany konkretnie na wzmocnienie pozycji kobiet, autorzy dołożyli starań, aby uwzględnić w jego treści kwestie związane z równością płci. W efekcie w projekcie uwzględniono takie zagadnienia jak dyskryminacja ze względu na płeć, molestowanie seksualne i ochrona praw pracowniczych kobiet. Informacje na temat BHP i ograniczeń w wykonywaniu pracy przez kobiety są zawarte w modułach szkoleniowych.

Jesteśmy członkiem partnerskim programu MOP Better Work Międzynarodowej Organizacji Pracy, działającego w kluczowych krajach naszego łańcucha dostaw. Program ten ma za zadanie monitorowanie zakładów oraz wspieranie szkolenia kadry w zakresie zapobiegania i reagowania na problem molestowania seksualnego. Jest on kierowany do pracowników i pracowniczek, kierownictwa średniego szczebla i superwizorów.
Centralnym aspektem programu Better Work jest ustanowienie na poziomie fabryk komitetów, które wspierać będą komunikację między kierownictwem a pracownikami. Chcemy, by kobiety zyskały szansę wypowiedzi, dlatego pracowniczki zachęca się i motywuje do dołączania do komitetów. Co najmniej połowa miejsc w komitecie zarezerwowana jest dla kobiet. Opracowano specjalny projekt mający na celu pomóc pracowniczkom w radzeniu sobie w miejscu pracy i rozwijaniu umiejętności przywódczych. Program wspiera również kobiety w przezwyciężaniu oporu członków rodziny przed przyłączeniem się pracowniczek do komitetów fabrycznych.

Projekt STOP ma na celu odnieść się do problemu molestowania seksualnego i przemocy ze względu na płeć w miejscu pracy. Rozpoczęty w 2019 roku projekt zapewnia wsparcie i szkolenia, mające na celu pomóc fabryce w ustanowieniu i utrzymaniu skutecznych mechanizmów zapobiegania molestowaniu seksualnemu w pracy oraz reagowania na nie. Więcej informacji na temat tych projektów znajdziesz w zakładce Przemoc ze względu na płeć i molestowanie seksualne.

2023 © Primark Stores Limited