Planet – Primark Cares

Pozitivno spodbujanje biotske raznovrstnosti

Biotska raznovrstnost je ključnega pomena za naš planet. Kot del našega potovanja k trajnosti stremimo k temu, da ne bi samo zmanjšali negativnega vpliva oblačilne industrije na naravo, ampak da bi prišli tako daleč, da jo lahko pozitivno obnavljamo.

Vključeni smo bili v skupino Natural Capital Impact Group inštituta CISL (zdaj ukinjena), kjer smo sodelovali z drugimi deležniki in podjetji, da razvijemo pristope in kazalnike za merjenje vplivov na biotsko raznovrstnost, prst in vodo. Na podlagi tega dela smo izvajali oceno našega programa Sustainable Cotton Programme, ki bi nam pomagala pri nadaljnjem razvoju programa. Zdaj sodelujemo s podjetjem za svetovanje o ohranitvi narave Biodiversify, da bi nam pomagali bolje razumeti naš vpliv na biotsko raznovrstnost. Skupaj izvajamo obsežne ocene tveganja za biotsko raznovrstnost v naši celotni dobavni verigi.

Podpiranje bolj trajnostnega kmetovanja

Naše delo s podjetjem Biodiversify je pokazalo, da je eno ključnih področij, na katerem lahko z našim obsegom delovanja dosežemo spremembe, naš program Primark Sustainable Cotton Programme. Znano je, da proizvodnja bombaža vpliva na biotsko raznovrstnost, prst in vodo. Prav tako za optimalno proizvodnjo potrebuje zdravo, delujoče okolje. Na primer, biotska raznovrstnost prsti je pomembna za ohranjanje zdrave in rodovitne prsti, stalna oskrba z vodo pa je ključna za rast bombaža.

Ko smo leta 2013 začeli Primark Sustainable Cotton Programme, smo sodelovali s 1.251 majhnimi kmetovalci v Gujaratu v Indiji. Do leta 2022 bomo o bolj trajnostnih načinih kmetovanja usposobili 160.000 majhnih kmetovalcev. Program ima dva glavna dela: kmetijsko usposabljanje in usposabljanje za trajnostno preživetje. Cilj programa je zmanjšati okoljski vpliv pridelave bombaža in hkrati izboljšati preživetje kmetovalcev. Kmetijsko usposabljanje zajema vse dele cikla pridelave bombaža: od izbora semen do priprave prsti, integriranega zatiranja škodljivcev, upravljanja vode, obiranja in shranjevan

Program je kmetovalcem zagotovil rezultate, na primer:

Indija (2013–2019) Pakistan (2018–2019)
Povp. povečanje donosa 14 % 11,2 %
Povp. povečanje dobička 205 % 26,8 %
Povp. zmanjšanje porabe vode 10 % 16,6 %
Povp. zmanjšanje porabe kemičnih gnojil 25 % 21,9 %
Povp. zmanjšanje porabe kemičnih pesticidov 40 % 23,4 %

Usposabljanje se zagotavlja v partnerstvu z našimi kmetijskimi strokovnjaki CottonConnect in partnerjema za izvajanje – SEWA v Indiji in REEDS v Pakistanu, ki delujeta v kmetijskih skupnostih. Usposabljanje je prilagojeno za zagotavljanje nasvetov in praktičnih predstavitev z »demonstracijskimi polji«. Program ustvarja lokalno strokovno znanje o boljših kmetijskih praksah in praksah nazornih primerov, da spodbudi nabavo s strani širših skupnosti, ki pridelujejo bombaž.

Razvoj pridelovanja bombaža za izboljšanje biotske raznovrstnosti

Leta 2020 so Primark, CottonConnect in CISL sodelovali, da bi razvili kazalnike, ki merijo okoljski vpliv programa Primark Sustainable Cotton Programme. Ti ocenjujejo načine kmetovanja, za katere je bilo dokazano, da koristijo biotski raznovrstnosti, prsti in vodi, in ki jih kmetovalci PSCP uporabljajo na svojih kmetijah.

Raziskava je temeljila na vzorcu 1.408 kmetovalcev iz Gujarata. Pokazala je, da so kmetje v okviru programa PSCP povprečno uvedli 43,6 % več kmetijskih upravljavskih praks s pozitivnim vplivom na biotsko raznovrstnost, prst in vodo v primerjavi s kontrolno skupino kmetov iz iste regije. Te prakse so vključevale:

  • sajenje razmejitvenih pridelkov,
  • pridelke kot vabo za škodljivce,
  • izmenjavajoče zalivanje brazd in sajenje dreves,
  • uporabo feromonskih pasti in lepljivih trakov.

Poročilo CISL je poudarilo tudi, kje so možnosti za nadaljnje izboljšave, zlasti na področju kakovosti tal. Opisalo je tudi priložnosti za izboljšanje kazalnikov z zbiranjem podatkov kmetovalcev o majhnem številu dodatnih upravljavskih praks, kot je kolobarjenje.

Regenerativno kmetovanje za obnovo ekosistema

Te pobude so pozitiven začetek – vendar lahko storimo več. Še naprej bomo vključevali prakse za zaščito biotske raznovrstnosti, prsti in vode, vendar se bomo tudi preusmerili, da ne bomo delovali samo po načelu »ne škoduj«, ampak si bomo tudi prizadevali najti načine za spodbujanje obnavljanja in izboljšanje ekosistemov kmetij bombaža z bolj regenerativnim pridelovanjem bombaža.

To je sistem kmetijskih načel in praks, ki si prizadeva obnoviti in izboljšati celoten ekosistem kmetije z osredotočanjem na kakovost prsti, upravljanje vode, uporabo gnojil in drugo. Gre za način kmetovanja, ki izboljša vire, ki jih uporablja, namesto da bi jih uničil ali izčrpal.

Do leta 2030 bo 100 % bombaža iz programa Primark Sustainable Cotton Programme prišlo od kmetov, ki sprejemajo bolj regenerativne prakse. Z našim zaupanja vrednim partnerjem CottonConnect, ki že pomaga pri izvajanju programa PSCP, razvijamo nov regenerativni kodeks za pridelovanje bombaža v majhnem obsegu, ki bo vodilen v panogi. Nov kodeks se še naprej osredotoča na zagotavljanje vzdržljivega in trajnostnega preživetja za kmetovalce ter štiri temeljna načela:

  • kakovost prsti in upravljanje zemlje,
  • voda,
  • zatiranje škodljivcev,
  • pravičnost do kmetovalcev in delavcev.

Ta kodeks nam bo omogočil prehod z našega obstoječega sistema na program regenerativnega bombaža. Prvi korak že poteka s pilotskimi projekti v Indiji in Pakistanu, kjer delamo s 1.000 kmetovalci v vsaki državi, da pomagamo zbrati podatke za naš pristop. Še naprej bomo kmetovalce iz našega programa podpirali z obsežnim programom usposabljanja, da jim pomagamo preiti na bolj regenerativne kmetijske prakse.

Regenerativne kmetijske prakse so boljše za planet in kmetovalce. Naš cilj je izboljšati biotsko raznovrstnost na ravni kmetij, povečati kakovost prsti, učinkoviteje uporabljati vodo, pri tem pa še naprej podpirati izboljšano preživetje za kmetovalce.

Naša vizija je povečati obseg uporabe našega regenerativnega kodeksa, da bo imel večji vpliv. Še naprej bomo sodelovali z našo industrijo, da dosežemo dolgoročne, trajnostne spremembe za zaščito našega okolja in naših kmetovalcev.