primark.comKariéra
Logo spoločnosti Primark
Planéta – Primark Cares

PLANÉTA

Pozitívna podpora biodiverzity

Primark pozitívne podporuje biodiverzitu

Biodiverzita je pre našu planétu životne dôležitá. V rámci úsilia o udržateľnosť chceme obmedziť vplyv odevného priemyslu na prírodu a začať obnovovať.

Spoločne s inštitútom Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL), ktorý spolupracuje s podnikmi a vládami na rozvoji vedenia a riešení pre udržateľné hospodárstvo, a spolu s ďalšími zainteresovanými stranami a spoločnosťami sme vyvinuli prístupy a ukazovatele na meranie vplyvu na biodiverzitu, pôdu a vodu. Túto spoluprácu sme využili na vyhodnotenie nášho programu udržateľnej bavlny, ktoré nám má pomôcť pri ďalšom rozvoji nášho programu Sustainable Cotton Programme. Dnes spolupracujeme so spol. Biodiversify, ktorá nám pomáha viac pochopiť náš vplyv na biodiverzitu. Spoločne vykonávame komplexné hodnotenie rizík biodiverzity v našom dodávateľskom reťazci.

V roku 2022 sme v spolupráci so spoločnosťou Biodiversify vytvorili rámec monitorovania biodiverzity pre náš program PSCP, ktorý bol v súlade s usmerneniami pre plánovanie a monitorovanie výsledkov podnikov v oblasti biodiverzity organizácií Science Based Targets for Nature (SBTN), Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) a International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Podporujeme udržateľnejšie poľnohospodárstvo

Naša spolupráca s Biodiversify ukázala, že jednou z významných oblastí, kde máme potenciál uskutočniť zmeny, je náš program Primark Sustainable Cotton Programme. Je známe, že výroba bavlny ovplyvňuje biodiverzitu, pôdu a vodu. Optimálna výroba tiež vyžaduje zdravé, funkčné životné prostredie. Napríklad biodiverzita pôdy zohráva dôležitú úlohu pri údržbe zdravého stavu a úrodnosti pôdy a konzistentný prísun vody je kľúčovým faktorom pre rast bavlny.

Keď sme v roku 2013 spustili Primark Sustainable Cotton Programme, spolupracovali sme s 1 251 malými poľnohospodármi v indickom Gudžaráte. Do konca júla 2023 absolvovalo školenie v rámci programu Primark Sustainable Cotton Programme 299 388 farmárov, čím sme prekročili náš cieľ vyškoliť 275 000 farmárov do konca roka 2023. Program má dve časti – agronomické školenie a školenie v oblasti udržateľných zdrojov obživy. Cieľom programu je znížiť vplyv pestovania bavlny na životné prostredie a zlepšiť životné podmienky poľnohospodárov. Agronomické školenie zahŕňa všetky fázy pestovania bavlny, od výberu semien rastlín až po prípravu pôdy, integrovaný manažment škodcov, spotrebu vody, zber a skladovanie.

Tu je príklad výsledkov, ktorý tento program priniesol poľnohospodárom:

India (2013 – 2019)*Pakistan (2018 – 2020)*

Priemerný nárast výnosov

14,3 %

12,26 %

Priemerný nárast zisku

205,5 %

24,44 %

Priemerné zníženie spotreby vody

9,9 %

12,91 %

Priemerné zníženie spotreby chemických hnojív

26,0 %

15,57 %

Priemerné zníženie spotreby chemických pesticídov

41,7 %

16,56 %

*Tieto čísla vychádzajú z porovnania s kontrolnou skupinou poľnohospodárov

Školenie poskytujeme v spolupráci s našimi agronomickými odborníkmi, spoločnosťou Cotton Connect, a partnermi pre realizáciu, združením SEWA v Indii a organizáciou REEDS v Pakistane, ktoré pôsobia v poľnohospodárskych komunitách. Školenie je upravené tak, aby poskytlo rady a praktické ukážky na tzv. ukážkových poliach. Program buduje miestne odborné znalosti o lepšom poľnohospodárstve a predvádza postupy na podporu nákupu od širšej komunity pestovateľov bavlny.

Rozvíjame pestovanie bavlny s cieľom zlepšiť biodiverzitu

V roku 2020 spolupracovali spoločnosti Primark, CottonConnect a CISL na vývoji ukazovateľov na meranie dosahu programu Primark Sustainable Cotton Programme na životné prostredie. Ukazovatele vyhodnocujú postupy, ktoré sa osvedčili ako prospešné pre biodiverzitu, pôdu a vodu. Poľnohospodári v programe PSCP ich zavádzajú na svojich farmách.

Prieskum vychádzal zo vzorky 1 408 poľnohospodárov v Gudžaráte. Ukázalo sa, že poľnohospodári v programe PSCP zaviedli v priemere o 43,6 % viac postupov v oblasti obhospodarovania pôdy s pozitívnym dosahom na biodiverzitu, pôdu a vodu než kontrolná skupina poľnohospodárov v tom istom regióne. Tieto postupy zahŕňali:

  • pestovanie plodín po obvode ako bariéry proti škodcom

  • pestovanie lákavých plodín ako pasce na škodcov

  • zavlažovanie systémom zavlažovacích kanálov s alternáciou a sadenie stromov

  • používanie feromónových pascí a lepiacich pások.

Správa CISL tiež zdôraznila oblasti, v ktorých je priestor na zlepšenie, najmä v oblasti zdravia pôdy. Takisto načrtla možnosti zlepšenia ukazovateľov prostredníctvom zberu údajov od poľnohospodárov o malom počte ďalších postupov riadenia, ako je napríklad striedanie plodín.

Obnova ekosystému vďaka regeneratívnemu poľnohospodárstvu

Tieto iniciatívy boli pozitívnym začiatkom, ale môžeme toho urobiť ešte viac. Naďalej budeme upevňovať postupy sledujúce ochranu biodiverzity, pôdy a vody. Posúvame sa tiež od úmyslu „neškodiť“ k nachádzaniu spôsobov, ako podporovať obnovu a zlepšovanie poľnohospodárskych ekosystémov pomocou regeneratívnejšieho pestovania bavlny.

Ide o systém poľnohospodárskych zásad a postupov, ktorých cieľom je obnoviť a zlepšiť celý poľnohospodársky ekosystém s dôrazom na zdravie pôdy, spotrebu vody, používanie hnojív a ďalšie aspekty. Je to metóda poľnohospodárskej výroby, ktorá zdroje neničí a nevyčerpáva, ale ich zlepšuje.

Do roku 2030 bude 100 % bavlny z programu Primark Sustainable Cotton Programme pochádzať od poľnohospodárov, ktorí zavádzajú regeneratívnejšie postupy. V spolupráci so spoločnosťou Cotton Connect, naším dôveryhodný partnerom, ktorý už pomáha implementovať program PSCP, vyvíjame nový, v našom odvetví významný kódex pre drobné pestovanie bavlny. Nový kódex sa naďalej zameriava na poskytovanie spoľahlivých a udržateľných zdrojov obživy pre poľnohospodárov. Vychádza zo štyroch zásad:

  • zdravý stav pôdy a jej obhospodarovanie

  • voda

  • regulácia škodcov

  • spravodlivosť pre poľnohospodárov a poľnohospodárskych pracovníkov.

V rámci pokroku v plnení nášho záväzku sa približne 3 000 poľnohospodárov PSCP zapojilo do trojročného pilotného projektu zameraného na obnoviteľné poľnohospodárske postupy v Indii, Bangladéši a Pakistane. Títo poľnohospodári sú teraz v treťom a poslednom roku, počas ktorého absolvujú špecifické školenia o tom, ako pomôcť zlepšiť biodiverzitu a nezávadnosť pôdy. Naším cieľom bolo využiť poznatky z pilotného projektu na prispôsobenie nášho prístupu k odbornej príprave a pomoci poľnohospodárov v rámci celkového programu. Dozvedeli sme sa napríklad o význame lokalizovaných prístupov ku školeniam a budovaniu znalostí. Školenie poľnohospodárov o postupoch, ako je výroba biopesticídov a nechemických hnojív, ktoré si vyžadujú ľahko dostupné miestne zdroje, tiež pomáha zapojiť farmárov.

Regeneratívne poľnohospodárske postupy sú lepšie pre planétu aj pre poľnohospodárov. Naším cieľom je podporiť biodiverzitu na úrovni poľnohospodárov, zlepšiť zdravie pôdy, používať vodu efektívnejšie a zároveň sa stále snažiť o lepšie životné podmienky pre poľnohospodárov.

Našou ambíciou je rozšíriť regeneratívny kódex tak, aby mal čo najväčší prínos. Naďalej budeme spolupracovať v rámci nášho odvetvia s cieľom zaviesť dlhodobé, udržateľné zmeny a chrániť životné prostredie a našich poľnohospodárov.

2023 © Primark Stores Limited