primark.comKariéra
Logo spoločnosti Primark
Od udržateľných k regeneratívnym postupom – Primark Cares

PLANÉTA

Od udržateľných k regeneratívnym postupom

Spoločnosť Primark od roku 2013 spolupracuje s CottonConnect na vývoji nášho programu udržateľného pestovania bavlny  Primark Sustainable Cotton Programme (PSCP).

Je známe, že pri pestovaní bavlny sa používa množstvo chemických hnojív, pesticídov a vody. Teda pokiaľ nie je pestovaná pomocou udržateľnejších poľnohospodárskych postupov.

Udržateľnejšia bavlna

To je jeden z dôvodov, prečo spoločnosť Primark od roku 2013 spolupracuje s CottonConnect na vývoji nášho programu udržateľného pestovania bavlny Primark Sustainable Cotton Programme (PSCP) , ktorý je založený na kódexe REEL. Kódex REEL vyvinuli v spoločnosti CottonConnect. Ide o trojročný poľnohospodársky program, ktorý poskytuje poľnohospodárom školenia o udržateľnejších poľnohospodárskych postupoch. PSCP je najväčší program svojho druhu v módnom odvetví a využíva miestnych partnerov, ktorí spolupracujú priamo s pestovateľmi bavlny v Indii, Pakistane a Bangladéši. Pomáhame im naučiť sa pestovať bavlnu s využitím udržateľnejších poľnohospodárskych postupov s menšou spotrebou vody, chemických hnojív a pesticídov.

Tieto postupy majú preukázateľné výhody. Poľnohospodári zapojení do programu znížili používanie chemických pesticídov v priemere o 40 %, používanie chemických hnojív o 25 % a spotrebu vody o 10 % a program zaznamenal veľký úspech.

Priemerné výnosy poľnohospodárov sa zvýšili, a tým aj ich zisky. Zároveň sa znížila spotreba poľnohospodárskych vstupov, ako sú pesticídy, hnojivá a voda.

V súčasnosti je tretina bavlny v našom oblečení recyklovaná, organická alebo pochádza z nášho programu Sustainable Cotton Programme. V rámci tohto programu sme doposiaľ vyškolili takmer 150 000 poľnohospodárov v oblasti udržateľnejších poľnohospodárskych postupov a máme všetky predpoklady na to, aby ich do konca roka 2022 bolo 160 000.

Zlepšovanie stavu pôdy

Musíme sa však zlepšiť a aktívne zlepšovať a obnovovať miestne prostredie tam, kde sa pestujú naše suroviny.

Vieme, že pri pestovaní bavlny dochádza pri obracaní pôdy a používaní konvenčných hnojív k uvoľňovaniu CO2. Vieme, že pôda hrá kľúčovú úlohu pri podpore zdravého ekosystému. Je významným rezervoárom biodiverzity a pomáha regulovať emisie skleníkových plynov.

Spolupracujeme s poľnohospodármi na zavádzaní nových postupov, ktoré pomôžu nielen zlepšiť celý poľnohospodársky ekosystém vrátane regenerácie pôdy, ale aj živobytie. Nazýva sa to regeneratívne poľnohospodárstvo. V rámci programu PSCP sa už používajú postupy, ktoré poľnohospodárom umožňujú používať menej chemických pesticídov a hnojív. Podporuje prechod na lepšiu starostlivosť o pôdu a postupy na odstraňovanie škodcov. Naďalej budeme poľnohospodárom pomáhať v zavádzaní týchto postupov. V rámci programu budeme pokračovať aj v zavádzaní ďalších regeneračných postupov pre poľnohospodárov, čím posilníme pozitívny vplyv ich poľnohospodárstva na životné prostredie a ich živobytie.

Lepšie poľnohospodárske postupy

V spolupráci so spoločnosťou CottonConnect a našimi realizačnými partnermi v teréne pracujeme na ďalšom zlepšovaní poľnohospodárskych postupov. Spoločne s CottonConnect pripravujeme aj nový kódex prémiovej regeneratívnej bavlny a budeme spolupracovať s poľnohospodármi na rozšírení programu o tieto nové pestovateľské postupy, pričom budeme vychádzať z existujúcich školení PSCP. Je to však veľmi ambiciózny cieľ, ktorého dosiahnutie bude nejaký čas trvať. Naším cieľom je, aby každý poľnohospodár zapojený do programu PSCP prešiel do roku 2030 na regeneratívne poľnohospodárstvo.

Na otestovanie nových poľnohospodárskych metód sme v roku 2021 spustili pilotný program v Indii, Pakistane a Bangladéši, do ktorého sa zapojilo 3 000 poľnohospodárov. Ukazujeme poľnohospodárom výhody regeneratívnych poľnohospodárskych postupov a školíme ich o ich používaní.

Učíme ich metódy ako:

  • Pestovanie medziplodín a krycích plodín  – t. j. pestovanie plodín na ochranu pôdy a zabránenie veternej erózii po zbere hlavnej plodiny

  • Zlepšovanie zdravia pôdy obmedzením obrábania a používaním organického pôdneho krytu  – aby sa minimalizovalo narušenie pôdy.

  • Podpora lepšieho chovu dobytka  – aby sa zlepšil zdravotný stav hospodárskych zvierat, ale aj diverzifikácia príjmov poľnohospodárov.

  • Agrolesníctvo  – systém, pri ktorom sa stromy pestujú okolo plodín alebo pasienkov a využívajú sa ako vetrolamy, potraviny, palivo, zdroje príjmov a zásoby uhlíka, ktoré obohacujú pôdu a pomáhajú znižovať eróziu.

Tento pilotný program nám pomáha získavať nové poznatky o tom, ako zanechávať pôdu a jej biodiverzitu v lepšom stave.

Prvý škálovateľný program regeneratívneho poľnohospodárstva

Pilotný program nám tiež pomôže doladiť kódex regeneračnej bavlny REEL, ktorý sa, ako dúfame, stane vôbec prvým neekologickým regeneratívnym programom, ktorý bude možné rozšíriť. Je založený na poľnohospodárskych postupoch, ktoré zlepšujú kvalitu pôdy, podporujú biodiverzitu, majú menšie nároky na zavlažovanie a menší vplyv na zmenu klímy. Jeho cieľom je tiež vytvoriť udržateľnejšie a stabilnejšie životné podmienky pre poľnohospodárov a ich komunity. Tento posledný bod je veľmi dôležitý, pretože poľnohospodárom musíme zabezpečiť ekonomickú návratnosť, aby pre nich regeneratívne poľnohospodárstvo malo zmysel a aby boli motivovaní zmeniť zaužívané postupy.

Je však samozrejmé, že každá farma je iná a že univerzálny prístup nefunguje. Rovnako ako v prípade súčasného programu PSCP budeme spolupracovať s našimi miestnymi partnermi, aby sme zistili, čo na ktorom mieste funguje najlepšie. Naši partneri každoročne hodnotia dosiahnuté výsledky.

A nemáme v úmysle prestať. Vieme, že to, čo robíme, je veľmi dôležité – a veľmi prínosné aj pre poľnohospodárov. Preto sa spoločnosť CottonConnect rozhodla sprístupniť priekopnícky kódex regeneratívnej bavlny REEL Regenerative Cotton Code aj ďalším značkám, maloobchodníkom a poľnohospodárom. Urobila tak preto, aby všetci mohli využívať jeho výhody a spoločne pracovať na lepšej budúcnosti prírody.

2023 © Primark Stores Limited