primark.comKariéra
Logo spoločnosti Primark
Primark

Novinky zo spoločnosti

Vyjadrenie spoločnosti Primark k 10. výročiu tragédie v továrni Rana Plaza

10 rokov po nešťastí v Rana Plaza – aktuálne informácie o podpore, ktorú spoločnosť Primark poskytla od katastrofy, a o našom pokračujúcom záväzku

Našu zodpovednosť voči pracovníkom, ktorí vyrábajú naše výrobky, sme vždy brali veľmi vážne a tragédia v továrni Rana Plaza nás hlboko zasiahla a zarmútila. Okrem programu odškodnenia, ktorý sme iniciovali pre stovky pracovníkov našich dodávateľov bezprostredne po katastrofe, sme poskytli dlhodobú finančnú podporu – oboje v celkovej výške viac ako 14 miliónov USD – a podporili sme stovky obetí aj prostredníctvom nášho programu Pashe Achi. 

Naďalej sa angažujeme v Bangladéši a v zavádzaní bezpečného pracovného prostredia v našom dodávateľskom reťazci prostredníctvom nášho dlhoročného členstva v Dohode, nepretržitého monitorovania nášho Kódexu správania dodávateľov a vlastného programu spoločnosti Primark pre bezpečnosť budov, ktorý dnes funguje na piatich našich dodávateľských trhoch vrátane Bangladéša. Máme tím viac ako 130 ľudí, ktorí pracujú na miestnej úrovni v 12 krajinách vrátane našich kľúčových dodávateľských trhov a ktorí zohrávajú dôležitú úlohu pri kontrole dodržiavania našich štandardov.

Okamžitá reakcia spoločnosti Primark na tragédiu v továrni Rana Plaza

Bezprostredne po tragédii náš tím v Bangladéši v spolupráci s miestnymi partnermi poskytol núdzovú potravinovú pomoc pre viac ako 1 265 domácností. 

Finančná pomoc a odškodnenie od spoločnosti Primark

  • Poskytli sme krátkodobú finančnú pomoc 3 621 pracovníkom a ich rodinám vo výške deväťmesačného platu bez ohľadu na to, či pracovali v továrni nášho dodávateľa.

  • V mesiacoch nasledujúcich po katastrofe sme v spolupráci s miestnymi partnermi, vrátane univerzity v Dháke, a po konzultácii s Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) vypracovali dlhodobý program odškodnenia pre pracovníkov v továrni našich dodávateľov alebo ich závislé osoby. Dlhodobé odškodnenie dosiahlo celkovú výšku 11 miliónov USD a bolo vyplatené 672 osobám. Prispeli sme tiež 1 miliónom libier do darcovského fondu MOP Rana Plaza a poskytli sme finančné vzdelávanie a ďalšiu nefinančnú podporu, aby sme ľuďom pomohli hospodáriť s ich odškodnením.

Nefinančná podpora prostredníctvom programu Pashe Achi, čo znamená „po vašom boku“

  • V súčasnosti niektorí z najzraniteľnejších príjemcov a bývalých pracovníkov továrne našich dodávateľov naďalej dostávajú nefinančnú podporu prostredníctvom nášho programu Pashe Achi, ktorý vznikol v spolupráci s univerzitou v Dháke a ďalšími odborníkmi. Dodnes je prostredníctvom tohto programu podporovaných 142 príjemcov. Cieľom programu je posilniť sebadôveru a vedomosti osôb postihnutých tragédiou, aby mohli hospodáriť s finančným odškodnením. Tieto osoby tiež môžu využívať pravidelný kontakt a 24-hodinovú linku pomoci, ktorej pracovníci im poradia ako získať zdravotnú a právnu pomoc.

Náš program konštrukčnej integrity

  • V roku 2013 sme v Bangladéši zaviedli aj náš vlastný program bezpečnosti budov (známy ako náš program konštrukčnej integrity), aby sme posúdili bezpečnosť všetkých dodávateľských tovární na základe medzinárodných noriem, ktorý je aj v súčasnosti ústredným prvkom nášho programu monitorovania dodávateľských tovární. Ak sa zistí, že niektoré oblasti vyžadujú zlepšenie, spolupracujeme s tímom konštrukčných a stavebných inžinierov z medzinárodných stavebných spoločností, aby sme dodávateľom a ich továrňam poskytli technickú podporu a poradenstvo. Náš program konštrukčnej integrity bol v roku 2015 rozšírený na Pakistan, v roku 2019 na Mjanmarsko a Kambodžu, v roku 2022 na Indiu a našou ambíciou je rozšíriť ho na všetky naše dodávateľské trhy.

Medzinárodná dohoda (predtým Dohoda o požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti budov v Bangladéši)

  • Boli sme tiež jedným z prvých signatárov Bangladéšskej dohody z roku 2013. Keďže cieľom dohody je preniesť skúsenosti získané v Bangladéši aj do iných krajín, s radosťou sme podpísali jej rozšírenie na Pakistan v roku 2023.

Náš Kódex správania a pokračujúci záväzok

  • Každý dodávateľ, s ktorým spolupracujeme na našich dodávateľských trhoch v Bangladéši a inde, musí dodržiavať náš Kódex správania. Ide o etické normy, o ktorých sa nedá vyjednávať a ktorých dodržiavanie očakávame od našich dodávateľov v továrňach, v ktorých sa vyrábajú výrobky pre spoločnosť Primark.

  • Každá továreň 1. stupňa v dodávateľskom reťazci schválenom spoločnosťou Primark sa aspoň raz ročne podrobuje auditu, väčšinou neohlásenému (v niektorých prípadoch aj častejšie) s cieľom monitorovať dodržiavanie nášho Kódexu správania. Ak sa počas týchto auditov vyskytnú nejaké problémy, vynaloží sa všetko úsilie na ich vyriešenie. V roku 2021 sme vykonali 2 400 auditov, a to buď sami, alebo s pomocou externých audítorov.

  • Už 15 rokov investujeme do rozvoja nášho programu Ethical Trade and Environmental Sustainability Programme a nášho tímu. Základom tohto programu je náš Kódex správania. Máme viac ako 130 členov tímu, ktorí pracujú lokálne v 12 krajinách vrátane všetkých našich kľúčových dodávateľských krajín. Zohrávajú dôležitú úlohu pri monitorovaní dodržiavania našich štandardov.

2023 © Primark Stores Limited