Reports - Primark Cares

Raporty

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z BRYTYJSKĄ USTAWY O WSPÓŁCZESNYM NIEWOLNICTWIE

Celem brytyjskiej Ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 roku jest zwalczanie handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa. Ustawa przewiduje, że każda brytyjska organizacja o obrotach przekraczających 36 mln GBP jest zobowiązana do publikowania rocznego oświadczenia określającego, jakie działania podjęła w ciągu roku obrotowego w celu zadbania, aby w jej własnej działalności oraz w jej łańcuchach dostaw nie dochodziło do współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi.

Poniżej można pobrać oświadczenia Primark Stores Limited dotyczące współczesnego niewolnictwa. Oświadczenie obejmuje zasady Primark oraz informacje na temat sposobu, w jaki firma niweluje ryzyko zarówno w ramach łańcucha dostaw, jak i we własnej działalności. Oświadczenie jest aktualizowane co roku zgodnie z wytycznymi Ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 roku.

Pobierz tutaj oświadczenie w związku z brytyjską Ustawy o współczesnym niewolnictwie:

Ustawa o współczesnym niewolnictwie 2021

Ustawa o współczesnym niewolnictwie 2020

Ustawa o współczesnym niewolnictwie 2019

Ustawa o współczesnym niewolnictwie 2018

Ustawa o współczesnym niewolnictwie 2017

Ustawa o współczesnym niewolnictwie 2016


RAPORTY DLA ETI

Ethical Trading Initiative, ETI (ang. inicjatywa etycznego handlu) jest sojuszem przedsiębiorstw, związków zawodowych i organizacji wolontariackich, który promuje poszanowanie praw pracowników na całym świecie. Kiedy zostaliśmy jej członkami w 2006 roku, przystąpiliśmy do wdrażania zasad ETI. Zasady te określają, w jaki sposób spółki członkowskie powinny podchodzić do etycznego handlu. Zasady obejmują: wykazanie się wyraźnym zaangażowaniem w etyczny handel; włączenie etycznego handlu do podstawowych praktyk biznesowych; dążenie do corocznej poprawy warunków pracy; wspieranie dostawców w celu poprawy warunków pracy.

Jako członek ETI musimy przedkładać tej organizacji roczny raport, w którym określamy działania podejmowane w celu wdrożenia jej zasad w całym naszym łańcuchu dostaw. Oprócz tego raportu przedkładamy odrębny plan strategiczny, w którym przedstawiamy cele naszych działań w zakresie etycznego handlu na najbliższe 3-5 lat.

ETI ocenia każdy złożony przez nas raport. Określa, w jakich obszarach poczyniono postępy, a w jakich wymagane są dalsze działania. Od 2011 roku zajmujemy pozycję lidera w rankingu ETI ze względu na nasze zaangażowanie, wdrożenia i dokonane postępy. Zobowiązujemy się także do dalszej współpracy z ETI na rzecz ciągłego doskonalenia.


RAPORTY DLA GERMAN PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE TEXTILES (NIEMIECKIEGO PARTNERSTWA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONYCH TEKSTYLIÓW)

German Partnership for Sustainable Textiles (Nemieckie Partnerstwo na rzecz Zrównoważonych Tekstyliów) to wielostronne partnerstwo skupiające przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, organizacje normalizacyjne i rząd Niemiec. Członkowie wnoszą do partnerstwa swoje kompetencje oraz zobowiązują się do osiągnięcia społecznych, ekologicznych i ekonomicznych usprawnień w łańcuchu dostaw wyrobów tekstylnych.

Plan działania

  |  

Raport z postępów

2019   |   2019
2018   |   2018
2017   |   2017

RAPORT ABF DOTYCZĄCY CSR

Jako spółka zależna Associated British Foods plc (ABF), Primark opisuje swoje działania w zakresie etycznego handlu i zrównoważonego rozwoju środowiska w corocznym raporcie dla ABF na temat odpowiedzialności korporacyjnej. Raport zawiera aktualne informacje na temat szeregu działań związanych z odpowiedzialnością korporacyjną oraz strategicznych celów biznesowych dotyczących etycznego handlu i zrównoważonego rozwoju środowiska, w tym postępów poczynionych przez Zespół Primark ds. etycznego handlu i zrównoważonego rozwoju środowiska.

Odwiedź stronę internetową ABF, aby zobaczyć raport dotyczący odpowiedzialności korporacyjnej ABF.

ODWIEDŹ STRONĘ ABF – RAPORT ABF DOTYCZĄCY CFR


RAPORTY DOTYCZĄCE NASZEGO PLANU DZIAŁANIA W RAMACH KAMPANII DETOX

W 2014 roku podpisaliśmy zobowiązanie do udziału w kampanii Greenpeace Detox, która ma służyć wyeliminowaniu określonych środków chemicznych z naszego globalnego łańcucha dostaw. W ramach tego zobowiązania zwiększyliśmy publiczną dostępność naszego wykazu substancji podlegających ograniczeniom oraz procesu audytu. Co roku składamy również raporty z postępów w zarządzaniu środkami chemicznymi.

Poniższa lista zawiera nasze coroczne raporty dla Greenpeace.

Zobowiązanie do udziału w kampanii Detox

Raport za rok 2018/2019

Raport za rok 2017/2018

Raport za rok 2016/2017

Raport za rok 2015/2016

Raport za rok 2014/2015


WYNIKI ROCZNE

Każdego roku najważniejsze dane dotyczące naszego Programu etycznego handlu i zrównoważonego rozwoju środowiska są poddawane niezależnej weryfikacji. Zajmuje się tym podmiot zewnętrzny, a raporty zawierają informacje takie jak liczba audytów przeprowadzonych w fabrykach w danym roku oraz oceny etyki fabryk z ostatniego audytu.

Aby wyświetlić najnowszy raport dotyczący naszych wyników, kliknij poniższy link.

Nasze wyniki

Poświadczenie wiarygodności


ODPOWIEDZI DLA INTERESARIUSZY

Odpowiadamy na prośby organizacji pozarządowych i innych interesariuszy o pokazanie sposobu wywiązywania się z naszych zobowiązań i rozwiązywania konkretnych problemów. Do organizacji tych należą Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) oraz KnowTheChain.

Kliknij w poniższą listę, aby zobaczyć odpowiedzi udzielone naszym interesariuszom.

Environmental Audit Committee 13.11.20

Environmental Audit Committee 12.10.18

Environmental Audit Committee 03.09.18

Know The Chain 2016

BHRRC Turkey

BHRRC Myanmar