Źródła – Primark Cares

Często zadawane pytania

Primark od zawsze skupia się na tworzeniu wspaniałej mody dostępnej dla każdego. To podstawowe założenie wpisane w naszą działalność. Bez względu na zasobność portfela można u nas znaleźć mnóstwo produktów modowych i artykułów wyposażenia domowego, które kosztują mniej niż można by się spodziewać.

Wiemy jednak, że niskich cen nie wolno osiągać kosztem planety ani osób, które wytwarzają nasze ubrania.

Ze względu na rozmiar i skalę naszej działalności mamy możliwość oferowania milionom klientów Primark bardziej zrównoważonej mody – w przypadku niektórych kolekcji już udało nam się to osiągnąć.

Przykładowo, jedna czwarta wszystkich sprzedawanych przez nas obecnie ubrań pochodzi z linii Primark Cares, która obejmuje produkty wykonane z materiałów pozyskiwanych w sposób bardziej zrównoważony lub pochodzących z recyklingu – a to wszystko w przystępnych cenach, które nasi klienci uwielbiają.

Z kolei 14% naszej odzieży bawełnianej pochodzi z naszego programu Primark Sustainable Cotton Programme (PSCP) zainicjowanego w 2013 roku, obecnie największego programu tego typu wśród wszystkich międzynarodowych sieci odzieżowych. Nie przerzucamy na klienta żadnych podwyżek cen naszych produktów wykonanych z bawełny PSCP.

Chcemy pomagać ludziom w dokonywaniu lepszych, bardziej zrównoważonych zakupów przy zachowaniu cen, które są dla nich przystępne. Nasz rozmiar i skala oznaczają, że możemy wprowadzać zmiany niezbędne do przeobrażenia się w bardziej zrównoważoną markę poprzez współpracę z naszymi dostawcami przy zachowaniu naszych przystępnych cen, ponieważ wierzymy, że bardziej zrównoważona moda nie powinna wiązać się z wyższą ceną.

Zależy nam na poprawie warunków życia osób wytwarzających produkty Primark i zobowiązujemy się do zapewnienia im bezpieczeństwa w pracy. Nie jesteśmy właścicielami fabryk, dlatego z wielką starannością dobieramy placówki partnerskie. Nie składamy żadnych zamówień u dostawców ani w ich fabrykach, jeśli nie spełniają uznawanych międzynarodowo standardów określonych w naszym Kodeksie postępowania.

Nasz Kodeks postępowania porusza takie kwestie jak płace, polityka zatrudnienia, prawo wstępowania do związków zawodowych oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Bazuje on na standardach określonych przez Ethical Trading Initiative (Inicjatywę Etycznego Handlu, ETI) opierającą się na wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Od 2011 roku ETI uznaje nasz Program etycznego handlu za wiodącą inicjatywę, co napawa nas wielką dumą.

Zanim Primark złoży jakiekolwiek zamówienie, z dostawcą spotyka się członek naszego zespołu ds. etycznego handlu, składającego się ze 130 ekspertów pracujących w kluczowych krajach zaopatrzenia. Nasz przedstawiciel objaśnia standardy, których spełnienia wymagamy od potencjalnych dostawców i ich fabryk. Następnie nasz zespół lub zatwierdzeni partnerzy zajmujący się audytami przeprowadzą oficjalną kontrolę zgodności z naszym Kodeksem postępowania. Przeprowadzane inspekcje pozwalają nam uzyskać niezwykle szczegółowy obraz warunków pracy, a pracownikom dają możliwość poufnego opowiedzenia nam o tym, jak wygląda ich życie zawodowe.

Każda fabryka zatwierdzona przez Primark jest następnie kontrolowana co najmniej raz w roku – odbywa się to bez zapowiedzi w ramach naszego stałego programu monitorowania. Jeżeli przeprowadzenie kontroli w danej fabryce nie jest możliwe, nie otrzyma ona od nas żadnych nowych zamówień. Jeśli podczas inspekcji stwierdzimy jakiekolwiek nieprawidłowości, zapewniamy fabryce wsparcie i doradztwo mające na celu poprawę sytuacji. Stawiamy na współpracę, dzięki której dostawcy i ich fabryki mogą wprowadzić wymagane zmiany – zdajemy sobie sprawę, że utrzymanie wielu zatrudnionych w nich osób jest uzależnione od zleceń Primark. Jeśli jednak zaobserwujemy problem o krytycznym znaczeniu, nie wahamy się podejmować zdecydowanych działań. Zawieszamy składanie zamówień, dopóki konieczne zmiany nie zostaną wprowadzone na zadowalającym poziomie. W ekstremalnych przypadkach całkowicie zaprzestaniemy współpracy z dostawcą, jeśli nie wykaże on zaangażowania w spełnianie naszych standardów.

Zobacz Nasze standardy, aby dowiedzieć się, w jaki sposób współpracujemy z dostawcami oraz ich fabrykami.

Od ponad dziesięciu lat wspólnie z fabrykami naszych dostawców dokładamy starań, aby upewnić się, że placówki, z którymi współpracujemy, oferują dobre warunki pracy, odpowiednio traktują pracowników i zapewniają im co najmniej minimalne wynagrodzenie określone przez prawo.

Nie jesteśmy właścicielami fabryk, dlatego z wielką starannością dobieramy placówki partnerskie. Współpracujemy z tymi dostawcami i fabrykami tylko wtedy, gdy spełniają uznawane na całym świecie standardy określone w naszym Kodeksie postępowania. Stanowi on, że wynagrodzenia muszą być wypłacane w wysokości zgodnej z prawnym lub branżowym punktem odniesienia, w zależności od tego, która opcja zapewnia większe wynagrodzenie. Kodeks bazuje on na standardach określonych przez Ethical Trading Initiative (Inicjatywę Etycznego Handlu, ETI) opierającą się na wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).

Wszyscy dostawcy i fabryki muszą zobowiązać się do przestrzegania naszego Kodeksu – jest to jeden z warunków współpracy z nami. Nie złożymy u dostawcy żadnego zamówienia, dopóki nasz zespół lokalnych ekspertów nie przeprowadzi oficjalnej kontroli fabryki pod kątem zgodności z postanowieniami naszego Kodeksu. Nasz zespół składający się ze 130 ekspertów w kluczowych krajach zaopatrzenia jest odpowiedzialny za przeprowadzanie niezapowiedzianych kontroli w każdej zatwierdzonej przez Primark fabryce. Inspekcje odbywają się co najmniej raz w roku, w ramach naszego stałego programu monitorującego. W ich trakcie sprawdzamy, czy wszystkie fabryki dostawców zapewniają co najmniej wynagrodzenia minimalne obowiązujące w danym kraju.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że musimy podejmować jeszcze więcej działań, aby płace pracowników w całym naszym łańcuchu dostaw uległy poprawie. Dlatego też zabiegamy o wprowadzenie Living Wage, czyli godziwej płacy dla ludzi wytwarzających nasze produkty. W ramach tego nowego zobowiązania przeanalizujemy sposób, w jaki współpracujemy z naszymi dostawcami, aby znaleźć rozwiązania umożliwiające wspieranie fabryk w zwiększaniu wynagrodzeń dla pracowników. Jednocześnie podkreślamy, że w coraz większym stopniu będziemy dążyć do współpracy z dostawcami, którzy podzielają naszą wizję.

Tutaj można znaleźć więcej informacji o tym, jak dążymy do zwiększenia płac dla pracowników, zabiegając o Living Wage.

Primark nie dysponuje własnymi fabrykami i z wielką starannością dobiera placówki partnerskie. Wymagamy, aby każda fabryka wytwarzająca produkty Primark zobowiązała się do przestrzegania Kodeksu postępowania Primark – jest to jeden z warunków współpracy z nami. Nasz Kodeks porusza takie kwestie jak płace, polityka zatrudnienia, prawo wstępowania do związków zawodowych oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Bazuje on na standardach określonych przez Ethical Trading Initiative (Inicjatywę Etycznego Handlu, ETI) opierającą się na wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).

Zanim Primark złoży jakiekolwiek zamówienie, z dostawcą spotyka się członek naszego wyspecjalizowanego zespołu składającego się ze 130 ekspertów pracujących w kluczowych krajach zaopatrzenia. Nasz przedstawiciel objaśnia wymagane przez nas standardy określone w Kodeksie postępowania. Następnie przeprowadzamy oficjalną kontrolę, aby ocenić sposób funkcjonowania fabryki. Pozwoli nam to upewnić się, że spełnia ona nasze standardy, zanim podejmiemy z nią współpracę.

Każda fabryka zatwierdzona przez Primark jest następnie kontrolowana co najmniej raz w roku – odbywa się to bez zapowiedzi w ramach naszego stałego programu monitorowania. Jeżeli przeprowadzenie kontroli w danej fabryce nie jest możliwe, nie otrzyma ona od nas żadnych nowych zamówień. Jeśli podczas inspekcji stwierdzimy jakiekolwiek nieprawidłowości, zapewniamy fabryce wsparcie i doradztwo mające na celu poprawę sytuacji. Stawiamy na współpracę, dzięki której dostawcy i ich fabryki mogą wprowadzić wymagane zmiany – zdajemy sobie sprawę, że utrzymanie wielu zatrudnionych w nich osób jest uzależnione od zleceń Primark. Jeśli jednak zaobserwujemy problem o krytycznym znaczeniu, nie wahamy się podejmować zdecydowanych działań. Zawieszamy składanie zamówień, dopóki konieczne zmiany nie zostaną wprowadzone na zadowalającym poziomie. W ekstremalnych przypadkach całkowicie zaprzestaniemy współpracy z dostawcą, jeśli nie wykaże on zaangażowania w spełnianie naszych standardów.

Zobacz Nasze standardy, aby dowiedzieć się więcej.

Zakazujemy pracy dzieci na każdym etapie łańcucha dostaw Primark – takie praktyki są niedopuszczalne. Jest to jasno określone w Kodeksie postępowania Primark, który bazuje na standardach ustalonych przez Ethical Trading Initiative (Inicjatywę Etycznego Handlu, ETI) i Międzynarodową Organizację Pracy (MOP).

Każdy z naszych dostawców i współpracujące z nim fabryki muszą przestrzegać naszego Kodeksu postępowania, który porusza takie kwestie jak płace, polityka zatrudnienia, prawo wstępowania do związków zawodowych oraz bezpieczeństwo i higiena pracy – obejmuje to również ograniczenia dotyczące minimalnego wieku. Zanim złożymy jakiekolwiek zamówienie, przeprowadzamy oficjalną kontrolę każdej fabryki pod kątem zgodności z naszym Kodeksem. Dysponujemy własnym, wyspecjalizowanym zespołem 130 ekspertów w kluczowych krajach zaopatrzenia. Przeprowadzają oni około 3000 kontroli rocznie. Inspekcje te pozwalają nam uzyskać dokładny obraz warunków panujących zarówno w nowych, jak i zatwierdzonych już fabrykach. Kontrole są nam niezbędne do ustalenia, czy spełniane są nasze standardy.

Zakazujemy stosowania pracy przymusowej i handlu ludźmi na każdym etapie łańcucha dostaw Primark – takie praktyki są niedopuszczalne. Jest to jasno określone w Kodeksie postępowania Primark, który bazuje na standardach ustalonych przez Ethical Trading Initiative (Inicjatywę Etycznego Handlu, ETI) i Międzynarodową Organizację Pracy (MOP).

Każdy z naszych dostawców i współpracujące z nim fabryki muszą przestrzegać naszego Kodeksu postępowania, który porusza takie kwestie jak płace, polityka zatrudnienia oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Zanim złożymy jakiekolwiek zamówienie, przeprowadzamy oficjalną kontrolę każdej fabryki pod kątem zgodności z naszym Kodeksem. Dysponujemy własnym, wyspecjalizowanym zespołem 130 ekspertów w kluczowych krajach zaopatrzenia. Przeprowadzają oni około 3000 kontroli rocznie. Inspekcje te pozwalają nam uzyskać dokładny obraz warunków panujących zarówno w nowych, jak i zatwierdzonych już fabrykach. Kontrole są nam niezbędne do ustalenia, czy spełniane są nasze standardy.

Tutaj można przeczytać nasze oświadczenia dotyczące współczesnego niewolnictwa.

Primark nie jest właścicielem żadnych fabryk. 98% fabryk wytwarzających produkty dla Primark świadczy również usługi produkcji dla innych marek. My jednak dobieramy placówki partnerskie z wielką starannością. Aby znaleźć się na liście zatwierdzonych fabryk Primark, każda z placówek jest sprawdzana pod kątem zgodności z międzynarodowo uznanymi standardami, które określa Kodeks postępowania Primark. Po zatwierdzeniu fabryki do pracy przystępuje nasz zespół ds. etycznego handlu, złożony ze 130 ekspertów pracujących w kluczowych krajach zaopatrzenia. Zajmuje się on monitorowaniem przestrzegania naszego Kodeksu postępowania. Każdego roku nasi eksperci przeprowadzają około 3000 kontroli. Inspekcje te pozwalają nam uzyskać dokładny obraz warunków panujących zarówno w nowych, jak i zatwierdzonych już fabrykach. Kontrole są nam niezbędne do ustalenia, czy spełniane są nasze standardy.

Zobacz Nasze standardy, aby dowiedzieć się więcej.

W Rana Plaza doszło do wielkiej tragedii. Byliśmy bardzo wstrząśnięci i zasmuceni tym, co się stało. Nasz dostawca był jednym z pięciu kontrahentów fabryki, a Primark był jedną z 28 marek, które współpracowały z tym dostawcą. Bardzo poważnie podeszliśmy do kwestii odpowiedzialności względem wszystkich poszkodowanych.

Współpracowaliśmy z lokalnymi partnerami, aby sfinansować pomoc żywnościową i medyczną. Zapewniliśmy ponad 3600 pracownikom i ich rodzinom krótkoterminową pomoc finansową wynoszącą równowartość dziewięciomiesięcznej pensji.

Wzięliśmy również pod uwagę długoterminowe potrzeby pracowników naszego dostawcy i ich rodzin. Obejmowało to wsparcie finansowe na kolejne lata oraz pomoc w uzyskiwaniu porad prawnych, zakładaniu kont bankowych i przejmowaniu kontroli nad własną przyszłością finansową w perspektywie długoterminowej.

Stworzyliśmy też szerszy program wsparcia pozafinansowego dla osób dotkniętych katastrofą i ich rodzin – szczególnie dla dzieci, które straciły rodziców.

Byliśmy również jednym z pierwszych sprzedawców detalicznych, którzy podpisali Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh (Porozumienie w sprawie bezpieczeństwa pożarowego i budowlanego w Bangladeszu). Potwierdziło ono zobowiązanie Primark do współpracy z innymi markami, właścicielami fabryk, organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi i rządem Bangladeszu, mającej na celu wprowadzenie trwałych, pozytywnych zmian w przemyśle odzieżowym Bangladeszu.

We wrześniu 2021 roku podpisaliśmy nowe porozumienia międzynarodowe, ponieważ chcemy nadal zapewniać dobre i bezpieczne warunki pracy dla osób, które wytwarzają naszą odzież.

W 2013 roku zapoczątkowaliśmy również własny program rygorystycznych badań integralności strukturalnej fabryk, który pozwala ocenić stan obiektów naszych dostawców. Jednocześnie kontynuujemy ścisłą współpracę z sygnatariuszami porozumienia, a od niedawna z Ready-Made Garment (RMG) Sustainability Council (Radą ds. zrównoważonego rozwoju branży odzieży gotowej). Badania integralności strukturalnej stanowią obecnie istotny aspekt naszego programu w Bangladeszu, Pakistanie i Birmie.

Tutaj można przeczytać więcej o wsparciu, jakiego Primark udzielił od momentu zawalenia się budynku Rana Plaza.

Nie jesteśmy właścicielami fabryk, z których korzystamy, dlatego z wielką starannością dobieramy placówki partnerskie. Wymagamy, aby każda fabryka wytwarzająca produkty Primark zobowiązała się do przestrzegania Kodeksu postępowania Primark – jest to jeden z warunków współpracy z nami. Nasz Kodeks porusza takie kwestie jak płace, polityka zatrudnienia, prawo wstępowania do związków zawodowych oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Bazuje on na standardach określonych przez Ethical Trading Initiative (Inicjatywę Etycznego Handlu, ETI) opierającą się na wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).

Zanim Primark złoży jakiekolwiek zamówienie, z dostawcą spotyka się członek naszego wyspecjalizowanego zespołu składającego się ze 130 ekspertów pracujących w kluczowych krajach zaopatrzenia. Nasz przedstawiciel objaśnia wymagane przez nas standardy określone w Kodeksie postępowania. Następnie nasz zespół lub zatwierdzeni partnerzy zajmujący się audytami przeprowadzają oficjalną kontrolę, aby ocenić sposób funkcjonowania fabryki. Pozwoli nam to upewnić się, że spełnia ona nasze standardy, zanim podejmiemy z nią współpracę.

Każda fabryka zatwierdzona przez Primark jest następnie kontrolowana co najmniej raz w roku – odbywa się to bez zapowiedzi w ramach naszego stałego programu monitorowania. Jeżeli przeprowadzenie kontroli w danej fabryce nie jest możliwe, nie otrzyma ona od nas żadnych nowych zamówień. Jeśli podczas inspekcji stwierdzimy jakiekolwiek nieprawidłowości, zapewniamy fabryce wsparcie i doradztwo mające na celu poprawę sytuacji. Stawiamy na współpracę, dzięki której dostawcy i ich fabryki mogą wprowadzić wymagane zmiany – zdajemy sobie sprawę, że utrzymanie wielu zatrudnionych w nich osób jest uzależnione od zleceń Primark. Jeśli jednak zaobserwujemy problem o krytycznym znaczeniu, nie wahamy się podejmować zdecydowanych działań. Zawieszamy składanie zamówień, dopóki konieczne zmiany nie zostaną wprowadzone na zadowalającym poziomie. W ekstremalnych przypadkach całkowicie zaprzestaniemy współpracy z dostawcą, jeśli nie wykaże on zaangażowania w spełnianie naszych standardów.

Zobacz Nasze standardy, aby dowiedzieć się, w jaki sposób współpracujemy z dostawcami oraz ich fabrykami.

Nasze zobowiązanie do funkcjonowania w bardziej zrównoważony sposób oznacza, że przywiązujemy dużą wagę do jak największego ograniczenia wpływu naszej działalności na środowisko.

Zobowiązaliśmy się, że do 2030 roku zmniejszymy emisję dwutlenku węgla w naszym łańcuchu wartości o połowę.

Chcieliśmy, aby nasze zobowiązanie do ograniczenia emisji dwutlenku węgla poszło o krok dalej niż obecne dążenia do zmniejszenia emisji na poziomie 30% w ramach Karty działań przemysłu modowego na rzecz klimatu (Fashion Industry Charter for Climate Action, UNFCCC). Właśnie dlatego zobowiązaliśmy się, że do 2030 roku zmniejszymy emisję dwutlenku węgla o połowę na każdym etapie wytwarzania produktów Primark.

Opiera się to na wielu już istniejących systemach. Przykładowo, niemal wszystkie nasze sklepy mają system zarządzania budynkiem, który pozwala nam sprawdzić, czy punkty sprzedaży są prowadzone w wydajny sposób. W 2015 roku powołaliśmy Grupę ds. ograniczenia zużycia energii, której zadaniem jest identyfikacja nowych sposobów oszczędzania energii. Jej członkowie opracowali nowe technologie, takie jak system ERICC, który zapewnia menedżerom w prawie 100 sklepach dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, porad dotyczących zużycia energii, a także programów szkoleniowych dla pracowników. Wdrożyliśmy również zakrojony na szeroką skalę program oszczędności energetycznej. Dzięki niemu wszystkie sklepy uzyskały już certyfikację zarządzania energią ISO50001.

Do 2027 roku wyeliminujemy jednorazowy plastik i wszystkie odpady nieodzieżowe.

Już teraz 96% odpadów, które bezpośrednio kontrolujemy, nie trafia na wysypiska. Współpracujemy z kilkoma centrami handlowymi, aby przekierować pozostałe 4%. Jest to możliwe dzięki bardziej ekonomicznemu podejściu do naszych działań. Przykładowo, ograniczamy opakowania do minimum: produkty są pakowane tylko raz – przez dostawców – i otwierane ponownie dopiero po dotarciu do sklepu.

Ponadto ciężarówki, które dostarczają nasze produkty do sklepów, są wykorzystywane do transportu materiałów nadających się do recyklingu – materiały te trafiają one do naszych centrów dystrybucji w celu dalszego przetworzenia. Pozwala to ograniczyć liczbę ciężarówek na drogach oraz zmniejszyć ilość odpadów magazynowanych w sklepach.

Zobowiązaliśmy się do wyeliminowania z naszej działalności jednorazowego plastiku i czynimy znaczne postępy w tym zakresie – w ciągu ostatnich dwóch lat pozbyliśmy się 500 milionów przedmiotów wykonanych z jednorazowego plastiku.

Do 2027 roku staniemy się bardziej zrównoważoną firmą jeszcze mocniej nastawioną na model cyrkularny. Dotyczy to również projektowania ubrań, które będą nadawały się do recyklingu.

Opiera się to na działaniach, które już podjęliśmy.

Od 2010 roku nasze sklepy w całej Europie przekazują wszystkie niesprzedane ubrania na rzecz organizacji charytatywnej Newlife. Newlife specjalizuje się w zapewnianiu wsparcia niepełnosprawnym i nieuleczalnie chorym dzieciom oraz ich rodzinom poprzez finansowanie wyposażenia oraz udostępnianie specjalnie wyszkolonych pielęgniarek, które pomagają w opiece nad dziećmi. W Stanach Zjednoczonych współpracujemy z organizacją non-profit o nazwie Delivering Good.

Ponadto w naszych sklepach znajdują się kosze na artykuły do recyklingu, w których klienci mogą umieszczać używaną odzież, aby otrzymała nowe życie.

Odwiedź stronę Planeta, aby dowiedzieć się więcej.

Dostawcy i ich fabryki używają różnych tkanin i barwników do wytwarzania produktów Primark. Jest dla nas ważne, aby dostawcy podejmowali właściwe kroki w stronę bardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw. Dotyczy to również używanych przez nich środków chemicznych.

Przystąpiliśmy do inicjatywy ZDHC Foundation, w ramach której wycofujemy z produkcji niektóre substancje chemiczne uznane za niebezpieczne i korzystamy z alternatywnych rozwiązań. Primark zobowiązał się do korzystania z listy substancji zastrzeżonych sporządzonej przez ZDHC (Manufacturing Restricted Substances List, MRSL), w której określono, z jakich substancji dostawcy nie mogą korzystać podczas wytwarzania produktów Primark. Dysponujemy również listą substancji niedopuszczonych do produktów (Product Restricted Substance List, PRSL), która bazuje na przepisach UE i USA. Dzięki niej dostawcy i ich fabryki znają limity substancji chemicznych dopuszczalne w materiałach używanych do wytwarzania naszych produktów. Nasze listy MRSL oraz PRSL są regularnie aktualizowane – można je znaleźć na naszej witrynie. W 2014 roku przystąpiliśmy do kampanii Greenpeace o nazwie Detox, również z myślą o stopniowym wycofywaniu określonych substancji chemicznych z naszego łańcucha dostaw. Regularnie informujemy o naszych postępach w ramach tej akcji.

Primark nie dokonuje bezpośredniego zakupu surowców. Zamiast tego, za pozyskiwanie surowców wykorzystywanych w naszych produktach odpowiadają fabryki lub dostawcy z naszej listy zatwierdzonych kontrahentów. Zależy nam na tym, aby były one pozyskiwane w sposób odpowiedzialny, dlatego ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami, aby zachować przejrzystość i możliwość identyfikacji źródeł w całym naszym łańcuchu dostaw.

W dużej mierze dotyczy to naszych działań dotyczących bawełny. Bawełna jest jednym z najważniejszych włókien naturalnych wykorzystywanych do produkcji naszych produktów. Można ją znaleźć w ponad połowie wszystkich sprzedawanych przez nas ubrań. Nasze zamierzenie jest takie, aby do 2027 roku cała bawełna w naszym łańcuchu dostaw była organiczna lub pochodziła z recyklingu bądź z upraw prowadzonych w ramach inicjatywy Sustainable Cotton Programme. W 2013 roku połączyliśmy siły z ekspertami w branży rolniczej CottonConnect i organizacją Self-Employed Women's Association (SEWA) w Indiach, aby zapoczątkować inicjatywę Primark Sustainable Cotton Programme. W ramach tego programu szkolimy osoby zajmujące się rolnictwem w zakresie bardziej zrównoważonych metod uprawy, umożliwiając im zwiększenie standardu życia poprzez przyrost dochodów. Program okazał się ogromnym sukcesem – na samym początku wzięło w nim udział 1251 rolniczek. Do końca przyszłego roku w ramach inicjatywy Sustainable Cotton Programme przeszkolimy ponad 160 000 osób z branży rolniczej.

Primark podpisał również zobowiązanie Responsible Sourcing Network (RSN) Cotton Pledge (dot. odpowiedzialnego pozyskiwania bawełny) i zobowiązał się, że nie będzie świadomie pozyskiwał do produkcji swoich produktów bawełny pochodzącej z Uzbekistanu, dopóki rząd tego kraju nie zaprzestanie stosowania takich praktyk jak praca przymusowa i zatrudnianie dzieci w przemyśle bawełnianym. W 2015 roku podpisaliśmy zobowiązanie, a w 2016 roku rozszerzyliśmy je o Turkmenistan po otrzymaniu doniesień dotyczących wykorzystywania pracy przymusowej w tamtejszym sektorze produkcji bawełny.

Odwiedź stronę Planeta, aby dowiedzieć się więcej.

Obecnie nie używamy materiałów Fairtrade. Pracujemy jednak nad zrównoważoną produkcją jednego z głównych włókien wykorzystywanych w naszych ubraniach – bawełny. W 2013 roku połączyliśmy siły z ekspertami w branży rolniczej CottonConnect i organizacją Self-Employed Women's Association (SEWA) w Indiach, aby zapoczątkować nowy program z myślą o szkoleniu i wspieraniu osób zajmujących się rolnictwem we wprowadzaniu bardziej zrównoważonych metod uprawy. Program ma wspierać rolników w produkowaniu większej ilości bawełny w sposób ograniczający wpływ na środowisko do minimum. Od momentu rozpoczęcia programu odnotowaliśmy wspaniałe rezultaty, a do końca przyszłego roku w ramach inicjatywy Sustainable Cotton Programme przeszkolimy ponad 160 000 osób w branży rolniczej.

Testy na zwierzętach nie są dozwolone w przypadku żadnego z produktów Primark. Każdy dostawca, który wytwarza dla Primark produkty zawierające materiały pochodzenia zwierzęcego, takie jak wełna, musi zobowiązać się do przestrzegania uznanych w branży standardów dotyczących dobrostanu zwierząt w całym naszym łańcuchu dostaw.

Nie, nie sprzedajemy żadnych produktów zawierających moher.

Jesteśmy znani i lubiani dzięki naszym niskim cenom – jednak nie oznaczają one niskiej jakości. Chcemy, aby klienci mogli cieszyć się naszymi ubraniami przez długi czas, dlatego też skupiamy się na tworzeniu odzieży, która jest trwała i ma przystępną cenę.

Obecnie testujemy naszą odzież zgodnie z powszechnie przyjętym standardem branżowym, ale zamierzamy pójść o krok dalej, aby klienci mogli być pewni, że produkty kupowane w Primark są niezawodnie trwałe. Uruchomiliśmy program obejmujący testowanie wszystkich naszych najpopularniejszych kolekcji pod kątem wyższej wytrzymałości w praniu. Skonsultowaliśmy się również z WRAP, brytyjską organizacją charytatywną, której celem jest przyspieszenie przejścia przemysłu modowego na model cyrkularny z wykorzystaniem procesów wydłużania żywotności o nazwie Longevity Protocol. Zaczęliśmy od denimu – cieszymy się, że już prawie 70% testowanych obecnie produktów dżinsowych spełnia standard 30 prań zalecany przez WRAP i Fundację Ellen MacArthur. Uważamy, że przyczyni się to do dużej zmiany, ponieważ około połowa sprzedawanych przez nas produktów to artykuły codziennego użytku, takie jak koszulki, jeansy i piżamy. Chcemy, aby klienci mogli cieszyć się naszymi ubraniami przez długi czas.

Ponadto jesteśmy już sygnatariuszem programu Textiles 2030 i będziemy współpracować z WRAP oraz innymi sygnatariuszami nad usprawnieniem procesów Longevity Protocol służących wydłużaniu żywotności odzieży. Pomoże nam to w opracowaniu własnego Standardu trwałości Primark oraz w pracach nad naszą odzieżą w trosce o jej wytrzymałość. Nowy Standard wiąże się z bardziej rygorystycznym testowaniem naszej odzieży i poddawaniem jej próbom „znoszenia” w celu sprawdzenia trwałości. Będziemy też edukować klientów, jak dbać o ubrania i włączymy do sprzedaży zestawy naprawcze. Ten program będzie wymagał mnóstwo pracy i zajmie nam dość dużo czasu. Skupiamy się jednak na głównych kolekcjach i produktach, które stanowią podstawę garderoby klientów, tak aby wkrótce zaczęli oni dostrzegać korzyści płynące z naszego dążenia do większej trwałości. Klienci również będą musieli odegrać swoją rolę – będziemy z nimi rozmawiać o tym, jak dbać o ubrania i zaczniemy sprzedawać zestawy naprawcze, aby nasza odzież służyła im dłużej.

Tutaj można przeczytać więcej o tym, jak tworzymy ubrania o większej trwałości

Misja Primark polega na tym, aby wspaniała moda była dostępna dla każdego – właśnie to nas definiuje. Chcemy jednak pomagać ludziom w dokonywaniu lepszych zakupów w sposób bardziej zrównoważony przy zachowaniu cen, które są dla nich przystępne. Wierzymy, że bardziej zrównoważona moda nie powinna wiązać się z wysoką ceną.

Zawsze będziemy oferować naszym klientom nowe trendy, ale obecnie około połowa naszej odzieży to ubrania codziennego użytku, takie jak koszulki, jeansy i piżamy – chcemy, aby nasi klienci czuli się w tych ubraniach dobrze rok po roku.

Podjęte przez nas zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju wymagają od nas zmian w sposobie prowadzenia działalności oraz produkowania sprzedawanych przez nas ubrań. Ze względu na rozmiar naszej firmy możemy wywierać na otoczenie realny wpływ za sprawą każdej zmiany – na przykład kiedy wytwarzamy nasze produkty w taki sposób, aby zredukować ilość odpadów w przemyśle modowym, zmniejszamy o połowę nasz ślad węglowy czy też wykorzystujemy siłę naszego biznesu do poprawy warunków życia osób, które wytwarzają produkty Primark.

Podjęliśmy poważne zobowiązania, które zmienią sposób, w jaki prowadzimy działalność i w jaki produkowane są sprzedawane przez nas ubrania. Dotyczy to również upewniania się, że nasza odzież będzie produkowana z materiałów pochodzących z recyklingu lub pozyskiwanych w bardziej zrównoważony sposób. Ubrania będą projektowane tak, aby nadawały się do recyklingu, a używana do ich produkcji bawełna będzie wyłącznie organiczna, pochodząca z recyklingu lub z upraw prowadzonych w ramach Primark Sustainable Cotton Programme – największego programu tego typu w branży modowej. Ponadto zmniejszymy o połowę nasz ślad węglowy i wykorzystamy siłę naszej firmy, aby poprawić warunki życia osób, które wytwarzają nasze ubrania.

Ze względu na rozmiar naszej firmy możemy wywierać na otoczenie realny wpływ za sprawą każdej zmiany i chcemy to robić, ponieważ pragniemy umożliwiać milionom klientów robienie zakupów w bardziej zrównoważony sposób, utrzymując przystępne ceny.

Przeczytaj więcej o naszych zobowiązaniach dotyczących dążenia do bardziej zrównoważonej działalności.

Być może zaskoczy Cię, jak wiele już udało nam się dokonać. Nie zaczynamy od zera – bazujemy na dekadzie działań mających na celu bardziej zrównoważone funkcjonowanie.

Przykładowo, nasza inicjatywa Sustainable Cotton Programme (Program zrównoważonej bawełny) zapoczątkowana w 2013 roku to obecnie największy tego typu program w branży modowej, odpowiadający za 14% całej naszej odzieży bawełnianej. Do końca przyszłego roku przeszkolimy ponad 160 000 osób z branży rolniczej w zakresie bardziej zrównoważonych metod uprawy bawełny, ograniczonego korzystania z pestycydów syntetycznych, nawozów i wody.

Rozbudowaliśmy naszą ofertę Primark Cares obejmującą ubrania wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu lub bardziej zrównoważonych źródeł, dzięki czemu stanowią one obecnie 25% całej sprzedawanej odzieży – zobowiązaliśmy się, że do 2030 roku będzie to 100%.

Zadeklarowaliśmy, że do 2027 roku wyeliminujemy z naszej działalności jednorazowy plastik i jesteśmy na dobrej drodze, aby tego dokonać. W ciągu ostatnich dwóch lat pozbyliśmy się już 500 milionów przedmiotów wykonanych z jednorazowego plastiku.

Jesteśmy również sygnatariuszami wielu ważnych inicjatyw w branży, takich jak Textiles 2030 i Karty działań przemysłu modowego na rzecz klimatu (Fashion Industry Charter for Climate Action, UNFCCC). Współpracujemy również z kluczowymi, niezależnymi liderami w dziedzinie zrównoważonej mody, takimi jak Fundacja Ellen MacArthur (EMF) i WRAP, czyli brytyjska organizacja charytatywna zaangażowana w szybsze ukierunkowanie przemysłu modowego na model cyrkularny.

Stworzyliśmy zespół 130 ekspertów z całego świata, którzy działają na każdym z naszych kluczowych rynków zaopatrzenia, co najmniej raz w roku kontrolując wszystkie fabryki w łańcuchu dostaw Primark. Inspekcje odbywają się bez zapowiedzi, co pozwala upewnić się, że spełniane są uznawane na całym świecie standardy zawarte w naszym Kodeksie postępowania.

Postępy, jakich dokonaliśmy w ciągu ostatnich lat, pozwoliły nam stworzyć mocne podstawy, dzięki którym możemy się doskonalić i osiągać jeszcze więcej.

Tutaj można przeczytać więcej o postępach, jakie już poczyniliśmy, by stać się bardziej zrównoważoną marką.