Planeta – Primark Cares

Pozytywne promowanie bioróżnorodności

Bioróżnorodność ma kluczowe znaczenie dla naszej planety. W ramach naszej konsekwentnej drogi w kierunku zrównoważonego rozwoju staramy się nie tylko zmniejszyć negatywny wpływ przemysłu odzieżowego na środowisko naturalne, ale także proaktywnie wspierać jego regenerację.

Byliśmy zaangażowani w działalność stworzonej przez CILS grupy Natural Capital Impact (obecnie rozwiązanej), gdzie wraz z innymi interesariuszami i firmami współtworzyliśmy strategie i wskaźniki do pomiaru wpływu działalności na bioróżnorodność, glebę i wodę. Wykorzystaliśmy wyniki naszej pracy do przeprowadzenia oceny naszego programu Primark Sustainable Cotton z myślą o jego dalszym rozwoju. Obecnie współpracujemy z Biodiversify, firmą konsultingową zajmującą się ochroną przyrody, by lepiej zrozumieć nasz wpływ na bioróżnorodność. Wspólnie przeprowadzamy kompleksową ocenę zagrożeń związanych z bioróżnorodnością w całym naszym łańcuchu dostaw.

Wspieranie bardziej zrównoważonych upraw

Nasza współpraca z Biodiversify pokazała nam, że jednym z kluczowych obszarów, w którym możemy wypracować znaczącą zmianę, jest nasz program Primark Sustainable Cotton. Uprawa bawełny ma wpływ na bioróżnorodność, glebę i zasoby wody, a optymalna produkcja wymaga funkcjonującego w prawidłowy sposób środowiska. Na przykład: bioróżnorodność ma olbrzymie znaczenie dla zdrowia i żyzności gleb, a stabilny dostęp do wody jest nieodzowny przy uprawie bawełny.

Kiedy rozpoczynaliśmy program Primark Sustainable Cotton w 2013 roku, z początku jego zakresem objętych zostało 1251 rolniczek z niewielkich gospodarstw w indyjskim stanie Gudźarat. Do końca 2023 roku przeszkolimy 275 000 rolników i rolniczek z małych gospodarstw w zakresie bardziej zrównoważonych metod prowadzenia upraw. Na program składają się dwa główne komponenty: szkolenia z technik rolniczych oraz szkolenia w zakresie trwałych źródeł utrzymania. Celem programu jest zmniejszenie negatywnego wpływu upraw bawełny na środowisko naturalne przy jednoczesnej poprawie warunków życia zaangażowanych w uprawy osób. Szkolenie rolnicze obejmuje wszystkie etapy cyklu uprawy bawełny – od wyboru nasion przez przygotowanie gruntu, zintegrowaną ochronę przed szkodnikami i gospodarkę wodną, po zbiory i ich przechowywanie.

Program przyniósł wymierne korzyści dla rolników i rolniczek, na przykład:

Indie (lata 2013-2019) Pakistan (lata 2018-2019)
Średni wzrost plonów 14% 11,2%
Śr. wzrost zysków 205% 26,8%
Śr. oszczędność wody 10% 16,6%
Śr. spadek zużycia nawozów chemicznych 25% 21,9%
Śr. spadek zużycia pestycydów 40% 23,4%

Szkolenie jest prowadzone we współpracy z naszym ekspertem ds. rolnictwa CottonConnect i partnerami wdrażającymi – SEWA w Indiach i REEDS w Pakistanie – którzy pracują wewnątrz społeczności rolniczych. Szkolenie odpowiednio dostosowywano do lokalnych warunków, a w jego programie znalazły się doradztwo i praktyczne demonstracje z wykorzystaniem tzw. „działek demonstracyjnych”. W ramach program buduje się bazę wiedzy na temat lepszych metod upraw w danym regionie i prezentuje dobre praktyki, zachęcając szersze grono osób do ich przyjęcia w swoich gospodarstwach.

Zmiany w praktykach uprawy bawełny sprzyjające bioróżnorodności

W 2020 roku Primark, CottonConnect i CISL współpracowały nad opracowaniem wskaźników do pomiaru wpływu programu Primark Sustainable Cotton na środowisko. Wskaźniki te oceniają praktyki rolnicze stosowane w ramach programu, co do których udowodniono ich korzystny wpływ na stan gleby i wody, a także na bioróżnorodność.

Badanie objęło 1408 gospodarstw w Gudźaracie. Wykazano w nim, że rolnicy i rolniczki objęci programem Primark Sustainable Cotton przyjęli średnio o 43,6% więcej praktyk rolniczych mających pozytywny wpływ na bioróżnorodność, glebę i wodę, niż gospodarstwa z grupy kontrolnej w tym samym regionie. Wśród praktyk tych należy wymienić:

  • nasadzenia graniczne
  • uprawa roślin pułapkowych
  • naprzemienne nawadnianie bruzdowe i sadzenie drzew
  • korzystanie z pułapek feromonowych i lepów.

W raporcie CISL wskazano również, gdzie istnieje możliwość dalszej poprawy, zwłaszcza w zakresie zdrowia gleby. Przedstawiono również szansę na dalszą poprawę wskaźników poprzez gromadzenie danych z gospodarstw w zakresie niewielkiej liczby innych, dodatkowych praktyk, takich jak płodozmian.

Uprawy regeneratywne pozwalające na odbudowę ekosystemu

Te inicjatywy wyznaczają dobry kierunek działań, ale możemy zrobić jeszcze więcej. Będziemy nadal wdrażać praktyki sprzyjające ochronie bioróżnorodności, gleby i zasobów wodnych. Chcemy jednak zrobić krok dalej i nie ograniczać się jedynie do niepowodowania dalszych szkód. Nasza praca ewoluuje w kierunku znalezienia sposobów na odbudowę i poprawę stanu ekosystemów farm bawełny poprzez bardziej regeneratywne praktyki rolnicze.

Mowa tu o systemie zasad i praktyk, które miałyby na celu odbudowę i wzmocnienie całego ekosystemu gospodarstwa poprzez położenie nacisku na zdrowie gleby, zrównoważoną gospodarkę wodną, właściwe stosowanie nawozów itp. W ramach tej metody upraw zamiast uszczuplać zasoby, z których się korzysta, sprzyja się im.

Stawiamy sobie za cel, by do 2030 roku 100% bawełny z programu Primark Sustainable Cotton pochodziło od rolników i rolniczek stosujących bardziej regeneracyjne metody upraw. Wraz z CottonConnect – naszym zaufanym partnerem, który już pomaga nam we wdrażaniu programu Primark Sustainable Cotton – opracowujemy nowy, wiodący w branży kodeks w zakresie regeneratywnych metod uprawy bawełny na małą skalę. W nowym kodeksie wciąż kładziemy nacisk na zapewnienie rolnikom stabilnych i zrównoważonych źródeł utrzymania, a dokument opiera się na czterech podstawowych aspektach. Są to:

  • zdrowie gleby i użytkowanie ziemi
  • woda
  • zwalczanie szkodników
  • uczciwe praktyki pracownicze.

Kodeks ten umożliwi nam przekształcenie naszego istniejącego systemu w program regeneratywnych upraw bawełny. Już dziś stawiamy pierwsze kroki w ramach projektów pilotażowych w Indiach i Pakistanie, gdzie współpracujemy z 1000 rolników i rolniczek w każdym z tych krajów, aby pozyskać informacje konieczne do skutecznego opracowania naszego podejścia. Będziemy nadal wspierać naszych uczestników i uczestniczki w ramach programu kompleksowych szkoleń, aby pomóc im w przejściu na bardziej regeneratywne praktyki rolnicze.

Regeneratywne rolnictwo jest lepsze zarówno dla planety, jak i dla ludzi stojących za uprawami. Naszym celem jest zwiększenie bioróżnorodności na poziomie gospodarstw, poprawa zdrowia gleby i efektywniejsze wykorzystanie wody, przy jednoczesnym dalszym wspieraniu poprawy warunków życia rolników.

Chcemy zwiększyć skalę stosowania kodeksu, by spotęgować pozytywny efekt tych praktyk. Nadal będziemy współpracować z przedsiębiorstwami w całej branży, aby wprowadzić długoterminowe, zrównoważone zmiany, które pomogą nam chronić środowisko oraz rolników i rolniczki.