Od upraw zrównoważonych do regeneratywnych – Primark Cares

Od upraw zrównoważonych do regeneratywnych

Mamy świadomość, że uprawa bawełny wymaga dużego zużycia wody, a także nawozów chemicznych i pestycydów – chyba że uprawia się ją z zastosowaniem bardziej zrównoważonych praktyk rolnych.

Bardziej zrównoważona bawełna

To jeden z powodów, dla których od 2013 roku Primark wraz ze swoim partnerem CottonConnect wspólnie dążą do rozwoju programu Primark Sustainable Cotton (PSCP), który oparty został na kodeksie REEL. Opracowany przez CottonConnect kodeks REEL jest trzyletnim programem rolniczym zapewniającym uczestniczącym rolnikom i rolniczkom szkolenia w zakresie bardziej zrównoważonych praktyk uprawy bawełny. PSCP to jedno z największych przedsięwzięć tego typu w branży modowej. W ramach programu zatrudniamy lokalnych partnerów wdrożeniowych, którzy współpracują bezpośrednio z rolnikami uprawiającymi bawełnę w Indiach, Pakistanie i Bangladeszu. Pomagamy im szkolić się w zakresie uprawy bawełny przy użyciu bardziej zrównoważonych technik rolniczych pozwalających ograniczyć zarówno zużycie wody, jak i nawozów sztucznych czy pestycydów.

Metody te przynoszą wymierne korzyści. Rolniczki i rolnicy objęci programem zredukowali zużycie pestycydów chemicznych średnio o 40%, nawozów sztucznych o 25%, a wody o 10% – program okazał się wielkim sukcesem.

Średnie plony rolników zwiększyły się, podobnie jak ich zyski. Jednocześnie zmniejszyło się zużycie środków produkcji rolnej, takich jak pestycydy, nawozy i woda.

Obecnie już 1/3 bawełny w naszych ubraniach jest organiczna albo pochodzi z recyklingu lub z programu Sustainable Cotton. W ramach naszej inicjatywy przeszkoliliśmy już prawie 150 000 rolników i rolniczek w zakresie bardziej zrównoważonych praktyk uprawy – i chcemy, aby do końca 2022 roku liczba ta sięgnęła 160 000.

###Poprawa zdrowia gleby

Musimy działać lepiej i musimy iść dalej, aby aktywnie ulepszać i przywracać lokalne środowiska, w których uprawiane są nasze materiały.

Jeśli chodzi o uprawę bawełny, wiemy, że takie techniki jak oranie (odwracanie) gleby i stosowanie konwencjonalnych nawozów uwalniają do atmosfery dwutlenek węgla. Zdajemy sobie także sprawę z tego, że gleba odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu prawidłowego stanu ekosystemów, jest ważnym rezerwuarem bioróżnorodności i może pomóc w regulacji emisji gazów cieplarnianych.

Współpracujemy z rolnikami i rolniczkami nad wprowadzeniem nowych praktyk, które nie tylko pomogą poprawić ekosystem upraw – w tym poprzez rekultywację gleby – ale także zwiększą ekonomiczne szansę samych rolników. Mówimy tu o tzw. rolnictwie regeneratywnym. W ramach PSCP stosowane są już praktyki, które pomagają rolnikom ograniczyć użycie chemicznych pestycydów i nawozów oraz wprowadzić efektywniejsze podejście do kultywowania gleby i radzenia sobie z problemem szkodników. Dalej będziemy wspierać rolników we wdrażaniu tych technik. W ramach programu będziemy również kontynuować wprowadzanie kolejnych praktyk regeneratywnych. W ten sposób chcemy pomagać współpracującym z nami rolnikom wywierać pozytywny wpływ na środowisko, ale też wesprzeć ich w zwiększaniu własnych szans ekonomicznych.

Lepsze praktyki rolne

Wraz z programem CottonConnect oraz partnerami wdrażającymi program w terenie pracujemy nad stworzeniem jeszcze lepszych praktyk rolniczych. Opracowujemy także nowy, wiodący w branży kodeks w zakresie bawełny z upraw regeneratywnych, również we współpracy z CottonConnect. Będziemy też pracować z rolnikami i rolniczkami w ramach rozszerzonego programu szkoleniowego opartego na naszym istniejącym szkoleniu na temat programu PSCP, by edukować ich w zakresie stosowania tychże technik. To ambitne cele, których realizacja trochę potrwa. Naszym celem jest, aby do 2030 roku wszyscy rolnicy i rolniczki objęci PSCP stosowali bardziej regeneratywne praktyki rolne.

Aby przetestować nowe metody uprawy, w 2021 roku rozpoczęliśmy program pilotażowy z udziałem 3 000 rolników w Indiach, Pakistanie i Bangladeszu. Rolnicy poznają korzyści płynące z bardziej regeneratywnych praktyk rolniczych i są szkoleni w zakresie ich stosowania.

Wśród praktyk, których uczymy, znalazły się:

  • Uprawa międzyplonowa i uprawa roślin okrywkowych – gdzie zamiast oczyszczać glebę po zbiorach, uprawia się rośliny w celu ochrony gleby i powstrzymania jej wywiewania.
  • Poprawa stanu gleby poprzez uprawy bezorkowe i stosowanie organicznej pokrywy glebowej – aby w jak najmniejszym stopniu naruszać jej strukturę.
  • Połączenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą – w trosce o dobrostan zwierząt, ale także, by zdywersyfikować źródła dochodów rolników.
  • Agroleśnictwo – gdzie wokół upraw lub pastwisk rosną drzewa, które zapewniają ochronę przed wiatrem, a także pożywienie, paliwo, źródło dochodu i magazyny węgla, wzbogacając glebę i pomagając ograniczyć erozję.

Program pilotażowy pozwala nam zrozumieć, w jaki sposób możemy przyczynić się do poprawy stanu gleby i zwiększenia jej bioróżnorodności.

Pierwszy skalowalny program rolnictwa regeneratywnego

Program pilotażowy pomoże nam również dopracować nowy kodeks REEL dotyczący bawełny z upraw regeneratywnych. Mamy nadzieję, że będzie on pierwszym w historii nie-organicznym programem regeneratywnym, który będzie można zastosować na większą skalę. Opiera się on na praktykach rolniczych, które mają na celu poprawę stanu gleby, zwiększenie bioróżnorodności, zmniejszenie zużycia wody i ograniczenie wpływu zmian klimatu oraz zapewnienie rolnikom i ich społecznościom bardziej zrównoważone i trwałe źródła utrzymania. Ten ostatni aspekt ma kluczowe znaczenie. Musimy bowiem zaoferować rolnikom i rolniczkom szansę na zysk ekonomiczny, tak aby rolnictwo regeneratywne miało dla nich sens z biznesowego punktu widzenia, co zmotywuje ich do zmian dotychczasowych praktyk.

Nie ulega jednak wątpliwości, że każde gospodarstwo jest inne i że nie istnieje jedno uniwersalne podejście, które sprawdzi się w każdym przypadku. Tak jak przy obecnych działaniach w ramach PSCP, tu też będziemy współpracować z lokalnymi partnerami, by dowiedzieć się, co najlepiej sprawdza się w konkretnych miejscowych uwarunkowaniach. Nasi partnerzy będą też corocznie monitorować postępy na tym polu.

Nie poprzestajemy jednak na tym! Wiemy, że nasze działania są bardzo ważne, nie wspominając nawet o korzyściach, jakie zmiany te niosą dla rolników. Dlatego nasz partner CottonConnect zdecydował się udostępnić pionierski kodeks REEL dotyczący bawełny z upraw regeneratywnych innym markom, detalistom i rolnikom. Robi to w nadziei, że inni również skorzystają z tej wiedzy i wspólnie będziemy mogli pracować na rzecz dobrostanu naszego środowiska.