Tworzenie odporności finansowej – Primark Cares

Tworzenie odporności finansowej

Jedno z najczęściej zadawanych nam pytań dotyczy tego, czy przy tak niskich cenach, można faktycznie uczciwie zapłacić ludziom, którzy szyją naszą odzież. Warto więc wytłumaczyć, że cena figurująca na metce danego ubrania nie odzwierciedla wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymuje za jego wykonanie.

Poprzez ugruntowany program audytów etycznego handlu Primark przeprowadzamy już kontrole, aby upewnić się, że pracownicy są wynagradzani z poszanowaniem lokalnej płacy minimalnej. Teraz robimy kolejny krok, podejmując nowe zobowiązanie.

W ramach naszej ambicji stworzenia odporności finansowej dla pracowników w naszym łańcuchu dostaw, będziemy dążyć do zapewnienia godnej płacy wszystkim, którzy szyją nasze ubrania. To złożone wyzwanie i nie bagatelizujemy jego skali, wiemy jednak, że tak właśnie należy postąpić. Podejmujemy zdecydowane działania, by wykorzystać skalę naszej działalności do osiągnięcia znaczącego, wymiernego postępu, zarówno poprzez zmiany w ramach Primark, jak również współpracując z innymi podmiotami.

Czym jest godna płaca?

Co rozumiemy przez godną płacę? I w jaki sposób ustalimy, co jest akceptowalnym punktem odniesienia? Wierzymy, że najlepsza droga do osiągnięcia porozumienia w obu tych kwestiach prowadzi przez konstruktywny dialog i negocjacje między pracownikami a ich pracodawcą i do tego właśnie dążymy w ramach inicjatywy ACT. ACT to porozumienie zawarte pomiędzy 20 globalnymi markami oraz federacją IndustriALL Global Union, którego celem jest dążenie do zapewnienia godnej płacy pracownikom w łańcuchach dostaw tekstyliów i odzieży, którego Primark jest członkiem i założycielem.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że dla pracowników w niektórych krajach droga negocjacji nie jest dostępna, dlatego też będziemy stosować podejście i wskaźniki wypracowane przez organizację Global Living Wage Coalition, powszechnie uznawane na arenie międzynarodowej za wiarygodny punkt odniesienia. Stosuje się tu metodologię ANKER, która definiuje godną płacę jako minimalny dochód niezbędny pracownikowi do zaspokojenia podstawowych potrzeb własnych i swojej rodziny, w tym dochód rozporządzalny.1 Powinno być to wynagrodzenie za standardowy tydzień pracy, bez nadgodzin.2 Podstawowe potrzeby obejmują żywność, wodę, mieszkanie, edukację, opiekę zdrowotną, transport, odzież, a także odłożenie pewnych oszczędności, m.in. na nieprzewidziane wydatki. Wykracza to poza płacę minimalną – czyli prawnie chronioną najniższą płacę w danym kraju – zgodność z którą monitorujemy obecnie w ramach naszego programu audytów etycznego handlu.

Chcemy jednocześnie podkreślić, że nie tylko samo wynagrodzenie jest istotne. Choć wyższy dochód to kluczowy element na drodze do zbudowania odporności finansowej, wraz z nim chcemy zapewnić pracownikom szkolenie, edukację i wsparcie, by lepiej radzili sobie z zarządzaniem swoimi finansami. Będziemy również pracować nad zwiększeniem dostępu pracowników do ochrony socjalnej, tak ważnej w sytuacji choroby lub wypadku.

Dlaczego stanowi to tak duże wyzwanie? Płace od podstaw.

Jak większość detalistów, my też nie mamy własnych fabryk. Współpracujemy bezpośrednio z dostawcami, którzy z kolei zlecają produkcję fabrykom. To one zatrudniają i opłacają swoich pracowników.

Trzeba wziąć pod uwagę, że zazwyczaj jedna fabryka wytwarza produkty dla wielu klientów. Tak więc tego samego dnia dany zakład może szyć ubrania dla kilku różnych marek. Pracownicy dostają stałą dzienną stawkę. Nie ma znaczenia, czy danego dnia szyli ubrania, które w sklepie będą kosztować 100 czy 10 PLN za sztukę. W praktyce więc Primark jest tylko jednym z wielu klientów – jednym z podmiotów przyczyniających się do tego, co ostatecznie składa się na pakiet płac pracowników fabryki. To jedno z największych wyzwań, przed jakimi staje branża odzieżowa. Właśnie dlatego powinniśmy wspólnie pracować nad zmianą na lepsze.

Razem możemy

Co więc możemy zrobić? Biorąc pod uwagę, jak wiele stron ma do odegrania rolę w ustalaniu płac, wierzymy, że realną zmianę w wynagrodzeniach pracowników można najskuteczniej osiągnąć, jeśli dostawcy, marki, związki zawodowe, rządy i przedstawiciele pracowników będą ze sobą współpracować. Kontynuujemy nasze wspólne działania. Wiemy jednak, że nie ma szybkich i łatwych odpowiedzi, dlatego podjęliśmy pięć zobowiązań, które mają nam pomóc we dążeniu do celu.

  1. Wzmocnienie współpracy międzybranżowej, w tym naszej współpracy w ramach inicjatywy ACT
  2. Wdrożenie zobowiązań Praktyk zakupowych ACT do 2023 roku
  3. Współpraca z partnerami w celu ulepszenia metod pomiaru i zwiększenia przejrzystości
  4. Wspieranie naszych dostawców w spełnianiu założeń godnej płacy
  5. Wspieranie dostępu pracowników do ochrony socjalnej i edukacji finansowej

1. Wspólne działanie w ramach ACT.

Primark jest jednym z twórców inicjatywy ACT. Wierzymy, że jej ramy nadal stanowią najlepszą strukturę do realizacji naszych celów. Bazując na naszej dotychczasowej aktywności na tym polu, będziemy dążyć do zawarcia kompleksowych układów zbiorowych na skalę krajową na danych rynkach. Planujemy skoncentrować naszą energię i uwagę na tych rynkach w ramach ACT, ponieważ uważamy, że jest to jedna z najlepszych okazji do wprowadzenia prawdziwych, znaczących zmian.

2. Wdrożenie zobowiązań Praktyk zakupowych ACT

Możemy wiele zrobić poprzez nasze własne działania handlowe, począwszy od naszych istniejących zobowiązań dotyczących wdrożenia Globalnych praktyk zakupowych ACT do końca 2023 roku. Praktyki zakupowe mają duży wpływ na zdolność dostawców do zapewnienia godnej płacy. Mamy więc nadzieję, że wprowadzając zmiany w sposobie naszej współpracy z nimi, zapewnimy im stabilność, której potrzebują, by zdecydować się na ten ruch.

Wśród nich warto wymienić:

  • Uczciwe warunki płatności – Wdrożyliśmy już 30-dniowe standardowe terminy płatności dla dostawców. Jesteśmy również sygnatariuszami brytyjskiego rządowego kodeksu szybkich płatności (Prompt Payment Code). Gwarantuje to naszym dostawcom szybki przepływ gotówki i wspiera ich zdolność do wypłacania wynagrodzeń pracownikom.

  • Szkolenie w zakresie odpowiedzialnego zaopatrzenia – Bazując na poprzednich programach, będziemy edukować nasze zespoły produktowe w zakresie odpowiedzialnych praktyk zakupowych i tego, co to oznacza w praktyce dla ich pracy. Zważywszy jak blisko nasze zespoły produktowe współpracują z naszymi dostawcami, chcemy rozwijać ich wiedzę i jasno instruować w zakresie naszych oczekiwań oraz zmieniających się praktyk we współpracy z dostawcami.

  • Odpowiedzialna strategia wyjścia – W ramach ACT opracowaliśmy nowe wytyczne określające postępowanie po zakończeniu relacji handlowych z dostawcą. Zobowiązują nas one do współpracy w celu oceny potencjalnych skutków dla pracowników i uzgodnienia stopniowego wychodzenia z rynku, aby w miarę możliwości złagodzić wszelkie konsekwencje dla zatrudnionych. Wytyczne zawierają też zobowiązania dotyczące wynagrodzeń.

Wszyscy członkowie ACT są zobowiązani do indywidualnego śledzenia i raportowania swoich postępów w realizacji tych zobowiązań. Wyniki tych działań będą publikowane corocznie w celu wymiany informacji o postępach i zapewnienia przejrzystości w określaniu obszarów wymagających poprawy.

3. Pomiar i przejrzystość to czynniki kluczowe.**
Aby mieć wgląd w rzeczywiste wypłacane wynagrodzenia, będziemy współpracować z niezależną stroną trzecią. Pozwoli nam to w sposób spójny zbierać dane dotyczące płac w fabrykach we wszystkich głównych krajach, w których się zaopatrujemy. Dzięki temu będziemy w stanie określić rzeczywistą różnicę między godną płacą a tym, co zarabiają pracownicy. Następnie wprowadzimy te dane do narzędzia Fair Compensation Dashboard opracowanego przez organizację Fair Labor Association (FLA), co umożliwi nam monitorowanie postępów w zakresie rzeczywistego wzrostu płac. Wprowadzimy tę praktykę dla wszystkich głównych rynków naszego zaopatrzenia. Planujemy też jednocześnie publikować wyniki naszych badań w zakresie płac, aby zapewnić przejrzystość naszych postępów.

Chcemy też pomóc wypracować konsensus w kontekście obowiązującego dla danego rynku punktu odniesienia dla godnej płacy. Dlatego też będziemy współpracować z Global Living Wage Coalition (GWLC), aby przyczynić się do tworzenia standardów godnej płacy dla naszych kluczowych rynków zaopatrzenia, jak również objąć tą działalnością rynki, dla których takie standardy na razie nie istnieją.

4. Wspieranie i motywowanie naszych dostawców

Wiemy, jak ważna jest współpraca z naszymi dostawcami w dążeniu do zapewnienia godnej płacy, zwłaszcza że osoby wytwarzające produkty Primark nie pracują bezpośrednio dla nas. Chcemy jasno i uczciwie informować naszych dostawców o naszych ambicjach. Chcemy, by mieli świadomość, iż stopniowo będziemy preferować tych dostawców, którzy podzielają nasze aspiracje w zakresie godnej płacy, a także tych, którzy w miarę możliwości działają w ramach ACT razem z nami. Naszym celem jest budowa silniejszego, ukierunkowanego na strategię partnerstwa, w ramach którego będziemy wspierać naszych dostawców. Partnerstwa, które pozwoli im na lepsze prognozowanie i planowanie współpracy z Primark, co przełoży się na efektywniejszą produkcję, a w efekcie pozwoli im podnieść płace pracowników.

5. Wspieranie dostępu pracowników do ochrony socjalnej i edukacji finansowej

Rozszerzymy również dotychczasowe programy prowadzone na rzecz pracowników o nowy element, jakim jest edukacja finansowa. W jej ramach będziemy szkolić pracowników w zakresie podstawowych usług finansowych i umiejętności prowadzenia domowego budżetu. Widzieliśmy również przykłady pokazujące, jak ważny jest dostęp do ochrony socjalnej, na przykład w przypadku obrażeń lub choroby, dlatego pracę w tym obszarze stawiamy sobie za dodatkowy cel.


1 https://www.globallivingwage.org/about/what-is-a-living-wage/
2 https://actonlivingwages.com/who-we-are/