Partnerzy – Primark Cares

Partnerzy

Zobowiązujemy się do przestrzegania zasad należytej staranności określonych w Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka, a także w Wytycznych OECD dot. zachowania należytej staranności w odpowiedzialnych łańcuchach dostaw.

Oba dokumenty podkreślają potrzebę współpracy z interesariuszami przy poszanowaniu praw człowieka w sposób całościowy i rygorystyczny. Współpraca i partnerskie relacje z odpowiednimi interesariuszami zwiększają nasze możliwości, pomagając w rozpoznawaniu ryzyka i zapobieganiu mu w ramach naszej działalności oraz w rozwiązywaniu problemów, gdy jest to konieczne. Obejmuje to współpracę z decydentami, organizacjami zajmującymi się prawami pracowników i grupami społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto aktywnie uczestniczymy w inicjatywach wielopodmiotowych i branżowych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.