Nasz program audytów fabryk – Primark Cares

Nasz program audytów fabryk

W Primark bardzo poważnie podchodzimy do tego, z kim podejmujemy współpracę. Będziemy pracować z fabrykami danych dostawców, wyłącznie jeśli ci przyjmą i spełnią uznawane na całym świecie standardy określone w naszym Kodeksie postępowania. Wymogi te obejmują szeroki zakres obszarów, od respektowania prawa pracowników do tworzenia związków zawodowych po dopilnowanie, by w zakładach nie pracowano w nadmiernym wymiarze godzin.

W ramach naszego programu audytów oceniamy, w jakim stopniu dana fabryka spełnia te przyjęte na całym świecie standardy.

Uzyskanie statusu zatwierdzonego dostawcy

Zanim złożymy w danej fabryce pierwsze zamówienie, członek naszego Zespołu ds. etycznego handlu i równowagi środowiskowej spotyka się z jej przedstawicielami, by wyjaśnić spełnienia jakich standardów oczekujemy od naszych dostawców. Zespół przeprowadza również oficjalny audyt, sprawdzając warunki panujące w zakładzie. Taki audyt pomaga nam ocenić, w jakim stopniu fabryka wypełnia postanowienia Kodeksu postępowania. W przypadku nowych dostawców i ich fabryk przeprowadzony przed rozpoczęciem współpracy audyt pozwala nam określić, czy warunki panujące w danym zakładzie są akceptowalne. W określonych sytuacjach, gdy nasz zespół nie ma możliwości przeprowadzenia wstępnego audytu osobiście, możemy zlecić to zadanie przedstawicielowi jednej ze starannie wybranych firm audytorskich, z którymi współpracujemy.

Chcemy budować dobre relacje współpracy z nowymi fabrykami, dlatego nasze wstępne audyty są w zawsze zapowiedziane, co sprzyja przejrzystości i pozwala nam skupić się na poprawie tych obszarów, które tego wymagają.

Przeprowadzanie audytów społecznych

Nawet po przeprowadzeniu audytu i zatwierdzeniu fabryki będziemy ją ponownie audytować co najmniej raz w roku, bez wcześniejszej zapowiedzi. Zamiast zostawiać przeprowadzenie audytów fabrykom, wolimy ponieść ich koszty, dzięki czemu mamy kontrolę nad jakością i rzetelnością audytów przeprowadzanych w naszym imieniu. Oprócz tysięcy niezapowiedzianych audytów każdego roku przeprowadzamy również setki kontroli bez uprzedzenia, aby ocenić konkretne obszary lub sprawdzić zasadność zarzutów podnoszonych przez informatorów, zaniepokojone organizacje społeczne czy innych interesariuszy.

Nasze audyty pozwalają nam uzyskać niezwykle szczegółowy obraz warunków pracy na przestrzeni całej fabryki. Obejmują one wszystkich pracowników i pracowniczki: od personelu szyjącego, przez zespół ochroniarzy. po osoby pracujące w kuchni. Korzystamy z różnych metod, aby pozyskać interesujące nas informacje. Są to na przykład:

  • Oceny bezpieczeństwa pożarowego lub maszynowego
  • Rozmowy z kierownictwem i personelem działów kadr i podobnych
  • Przeglądy dokumentacji papierowej
  • Poufne rozmowy z pracownikami i pracowniczkami

Rozumiemy, że wysłuchanie tego, co pracownicy mają do powiedzenia w zaufaniu, jest niezmiernie ważne, dlatego też podczas każdego z naszych audytów przywiązujemy do tego elementu ogromną wagę. Takie rozmowy dają nam szansę na dowiedzenie się, jak naprawdę wygląda rzeczywistość personelu zakładów w pracy, a im – oferują możliwość poruszenia każdego tematu, który leży im na sercu.

Zapewnienie bezpieczeństwa budynków

Przed katastrofą budowlaną w kompleksie Rana Plaza w 2013 roku sprawdzenie bezpieczeństwa konstrukcyjnego zabudowań fabryki stanowiło odpowiedzialność jej właściciela. Wcześniej bezpieczeństwo budynków nie wchodziło w zakres audytów, jakie marki i detaliści prowadzą w obiektach dostawców. Tragedia w Rana Plaza zmieniła obraz sytuacji.

Nasz dedykowany program integralności strukturalnej

W następstwie katastrofy w Rana Plaza zdecydowaliśmy się stworzyć własny Program integralności strukturalnej. Wszystkie budynki fabryk zostały ocenione przez inżynierów strukturalnych pod kątem zgodności z międzynarodowymi standardami. Jeśli okazywało się, że jakieś obszary wymagają poprawy, współpracowaliśmy z zespołem inżynierów strukturalnych i cywilnych z międzynarodowych firm inżynieryjnych MCS i Mott MacDonald, aby zapewnić naszym dostawcom i ich fabrykom wsparcie techniczne i potrzebne wskazówki.

Obecnie zatrudniamy osobę posiadającą kwalifikacje inżynieryjne w dziedzinie budownictwa, która przy wsparciu zespołu z Mott MacDonald kieruje Programem integralności strukturalnej Primark. Wszystkie fabryki pierwszego i drugiego szczebla w Bangladeszu, Pakistanie i Birmie podlegają rygorystycznym i kompleksowym nadzorom.

Jak wyglądają nasze inspekcje fabryk?

Inżynierowie budowlani z naszego lokalnego zespołu Primark ds. etycznego handlu spotykają się z kierownictwem fabryki, aby dokonać przeglądu istniejących planów konstrukcyjnych i dokumentacji budynku.

Nasz zespół ekspercki przeprowadza następnie fizyczną inspekcję budynku, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Inżynierowie szukają jakichkolwiek oznak potencjalnych problemów. Sprawdzane jest wszystko – od widocznych pęknięć, po lokalizacje słupów i konstrukcji nośnych.

Eksperci i ekspertki patrzą też, czy jakiś obszar fabryki nie został nieumyślnie przeciążony. Takie przeciążenie może być wynikiem dobudowania tymczasowej konstrukcji magazynowej lub zainstalowania na wyższych kondygnacjach ciężkich maszyn, takich jak maszyny do prania lub drukowania tkanin.

Inspekcjom w budynkach towarzyszy przegląd oryginalnych rysunków inżynieryjnych dostarczonych przez fabrykę oraz seria kalkulacji i testów, które pomagają stwierdzić, czy budynek jest odpowiednio przystosowany do funkcji jaką pełni.

Po zakończeniu inspekcji personel inżynieryjny dostarcza fabrykom szczegółowe i konkretne informacje techniczne wyjaśniające wszelkie usprawnienia, które należy wprowadzić, by spełnić wymogi Primark. Następnie nasz zespół bezpośrednio współpracuje z dostawcą i fabryką, udzielając im wskazówek, jak wprowadzić zmiany.

Inspekcje te stanowią część procesu zatwierdzania fabryki. Jeśli mamy bowiem rozpocząć z danym zakładem współpracę, musi on spełniać nasze standardy. Jeśli dana fabryka nie spełni naszych kryteriów, nie będziemy składać u niej zamówień. To takie proste.

Nasza praca z partnerami-ekspertami w zakresie integralności strukturalnej ma kluczowe znaczenie dla naszej relacji z dostawcami i ich fabrykami.

Wspieranie porozumienia w sprawie bezpieczeństwa pożarowego i budowlanego w Bangladeszu

Byliśmy jednym z pierwszych międzynarodowych detalistów, którzy w następstwie tragedii w Rana Plaza sygnowali porozumienie w sprawie bezpieczeństwa pożarowego i budowlanego w Bangladeszu. Ta wiążąca prawnie umowa nakłada obowiązek kontrolowania fabryk przez inżynierów w celu oceny integralności strukturalnej budynków. Po inspekcji właściciele fabryk otrzymują gotowy do wdrożenia plan działań naprawczych, który pozwala odnieść się do obszarów wymagających poprawy. Na wykonanie wymaganych prac przewidziany jest konkretny okres. Ciągłość działalności sygnatariuszy porozumienia zależy od wdrożenia tych planów naprawczych.

Przystępując do porozumienia detaliści i marki – lub „marki wiodące” – przyjmują odpowiedzialność za współpracę z konkretnymi fabrykami w celu zapewnienia wykonania wszelkich wymaganych prac. Mamy status „marki wiodącej” w ponad 30 fabrykach w Bangladeszu. Pracujemy bezpośrednio z właścicielami fabryk, zapewniając wsparcie techniczne dla wszelkich wymaganych działań naprawczych i składamy raporty o postępach przed fundacją Accord, informując o naszych działaniach pozostałych członków porozumienia.

W swoim oryginalnym kształcie porozumienie zostało zawarte na pięć lat, ale w 2018 roku podpisaliśmy tzw. porozumienie przejściowe obowiązujące przez trzy lata. Celem tej umowy było wsparcie przeniesienia odpowiedzialności za program bezpieczeństwa budynków z Fundacji Accord w Amsterdamie na nową organizację – Ready-Made Garment Sustainability Council, czyli RSC. Przeniesienie prac związanych z porozumieniem z Accord na RSC oznacza, że program będzie prowadzony przez bangladeską organizację na rzecz lokalnego przemysłu i przy większym jego zaangażowaniu.