Driving Continuous Improvement – Primark Cares

Driving Continuous Improvement

Jest dla nas niezmiernie istotne, abyśmy mogli monitorować zasięg i skuteczność działań, które podejmujemy w celu utrzymania poszanowania praw pracowniczych i zapewnienia przyjaznego środowiska pracy w naszych łańcuchach dostaw. Dlatego też stosujemy szereg środków, by nasza firma i zakłady w naszym łańcuchu dostaw spełniały wysokie standardy i promujemy ciągłe doskonalenie się na tym polu.

Raportowanie i mierzenie postępów

Po każdym audycie nasz zespół przekazuje fabryce Plan działań naprawczych. Plan ten wskazuje obszary niezgodności z naszym Kodeksem postępowania i przedstawia wspólnie uzgodniony, określony w czasie plan działania, który ma na celu rozwiązać zidentyfikowane problemy. Po zakończeniu audytu zakład sygnuje plan działań naprawczych. Zdajemy sobie sprawę, że od naszej działalności zależy utrzymanie wielu pracowników i pracowniczek. Dlatego też chcemy przede wszystkim wspierać naszych dostawców i ich fabryki w rozwiązywaniu problematycznych kwestii zidentyfikowanych podczas audytu. Jeśli jednak zaobserwujemy niezwykle istotny problem, nie boimy się podejmować zdecydowanych działań. Zawieszamy składanie zamówień, dopóki nie mamy pewności, że wprowadzone zostały konieczne zmiany. Zawsze staramy się zaradzić problemom związanym z niezgodnością z naszym Kodeksem postępowania w sposób korzystny dla pracowników. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać fabryki w działaniach naprawczych, ale w najbardziej ekstremalnych przypadkach, kiedy czujemy, że nadużyto naszego zaufania, a dostawca nie jest skłonny do wprowadzenia koniecznych zmian, wycofujemy się.

Słuchamy i poważnie traktujemy skargi.

Naszym celem jest, aby każdy członek personelu w dowolnym miejscu naszego łańcucha dostaw oraz wszyscy inni interesariusze mogli zgłaszać skargi i uzyskać realną pomoc za pośrednictwem skutecznych mechanizmów rozpatrywania skarg w miejscu pracy. Nasze podejście musi być w pełni kompleksowe i wykraczać poza wykorzystanie typowych punktów dostępu, takich jak telefon zaufania czy skrzynki na sugestie. Musimy działać wielopłaszczyznowo. Mechanizmy rozpatrywania skarg (GM) mogą operować na poziomie państwowym lub branżowym. Mogą też być nastawione na poprawę komunikacji, tak by stworzyć i sformalizować wewnętrzne mechanizmy rozpatrywania skarg na poziomie fabryk. Mogą być zarządzane wewnętrznie, przez dany zakład, lub dostarczane przez strony trzecie. Niezależnie od obowiązującego w danym miejscu mechanizmu rozpatrywania skarg, stworzyliśmy narzędzia pozwalające na wdrożenie naszego podejścia w całym naszym łańcuchu dostaw. Tam, gdzie to możliwe, staramy się wspierać pracowników i pracowniczki w dostępie do istniejących mechanizmów składania skarg, często poprzez zwiększanie ich świadomości. Inwestujemy w istniejące mechanizmy lub tworzymy i wdrażamy własne niezależne rozwiązania, tam gdzie personel nie ma dostępu do skutecznych mechanizmów, czy to wewnętrznych czy dostarczanych przez strony trzecie. W naszym podejściu kierujemy się poniższymi zasadami: 1. Zachowanie zgodności z najlepszymi praktykami, w szczególności z wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka. 2. Odpowiednia reakcja na ryzyko związane z łańcuchem dostaw. 3. Interwencje niepodważające skutecznych zakładowych mechanizmów rozpatrywania skarg, a zapewniające ich wsparcie i rozwój. 4. Interwencje uwzględniające istniejące struktury dialogu i odpowiednio się w nie angażujące.

Działania na miarę

Nasza metodologia jest dostosowana do specyficznych potrzeb i okoliczności w danym kraju, np. priorytetowo traktujemy dostęp do środków zaradczych dla grup bardziej narażonych na trudności. Ponieważ możliwości fabryk w zakresie tworzenia mechanizmów rozpatrywania skarg jak również ich gotowość do przeprowadzania interwencji różnią się w zależności od dźwigni biznesowej, zdolności i gotowości fabryk do wdrażania interwencji oraz obecności/skuteczności wymaganych prawem mechanizmów rozpatrywania skarg, tam, gdzie to konieczne, pomożemy w opracowaniu rozwiązań w tym zakresie.

Bangladesz

Jesteśmy już zaangażowani w ten proces w Bangladeszu, w ramach porozumienia (Accord, obecnie RSC), jakie powstało po tragedii budowlanej w kompleksie Rana Plaza. W 2020 r. podpisaliśmy również umowę z firmą Amader Kotha, oferującą usługę telefonu zaufania, która obejmuje 68 fabryk w naszych łańcuchach dostaw i pracujemy nad przeszkoleniem i wsparciem fabryk w zakresie korzystania z tej usługi. Do tej pory za pośrednictwem tego kanału zgłoszono do nas dwanaście skarg, z których większość dotyczyła nękania i mobbingu.

Wielka Brytania

W 2020 roku współpracowaliśmy z brytyjską firmą konsultingową Impactt, aby uruchomić pilotażowy telefon zaufania w naszych brytyjskich magazynach i u operatorów logistycznych. Obecnie w programie pilotażowym bierze udział dziesięć zakładów, z czego w ośmiu z nich doszło do złożenia skargi. Obecnie finalizujemy przegląd projektu pilotażowego, aby zdecydować, w jaki sposób kontynuować jego realizację.

Turcja

Należymy do zbiorowego telefonu zaufania prowadzonego przez turecką organizację pozarządową MUDEM, stworzonego w celu wspierania syryjskich pracowników. Wszyscy nasi tureccy dostawcy zostali poinformowani o tej linii. Przeprowadziliśmy też szkolenia w 24 fabrykach, w których zatrudniani są uchodźcy. Do tej pory za pośrednictwem tego kanału doszło do jednego przypadku zgłoszenia skargi na tle dyskryminacji.

Podejmowanie działań. Rozwiązywanie problemów.

W przypadku wszelkich potencjalnie krytycznych kwestii podejmujemy natychmiastowe działania w celu dokładnego zbadania sprawy. Jeśli zidentyfikujemy problem, przystępujemy do działania, by go rozwiązać, chroniąc jednocześnie poufność ofiar i osób zaangażowanych. Nasz zespół lokalnych ekspertów odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu odpowiedniego i skutecznego rozwiązania. Współpracujemy również z organizacjami eksperckimi i społecznymi specjalizującymi się w tej dziedzinie. Przez długie lata wspólnej pracy zbudowaliśmy relację opartą na zaufaniu, dlatego mamy pewność, że w razie potrzeby nasi partnerzy szybko wesprą nas swoją wiedzą i doświadczeniem. Tam, gdzie jest to możliwe, staramy się zapewnić, by wszelkie zastosowane środki zaradcze były satysfakcjonujące dla poszkodowanych. Regularnie dzielimy się informacjami na temat naszych doświadczeń i wyzwań związanych z zapewnieniem skutecznych środków zaradczych w naszej branży. Można je znaleźć na naszej stronie internetowej, w raportach dla interesariuszy oraz na forach branżowych, takich jak ETI i OECD.

Partnerstwa i budowanie potencjału

Stworzyliśmy serię programów, projektów i partnerstw na skalę globalną, z myślą o budowaniu potencjału zakładów w łańcuchach dostaw, tak by możliwe było zapewnienie lepszego środowiska pracy i doświadczeń pracowniczych. Wierzymy, że jeśli pomożemy pracownikom i pracowniczkom lepiej zrozumieć, czego mogą i czego powinni oczekiwać od pracodawcy, możemy pomóc im wzmocnić swoją pozycję i jeszcze bardziej poprawić warunki pracy w fabrykach. Projekty te częstą powstają i są wdrażane we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Poniżej wymieniono niektóre przykłady W Bangladeszu weszliśmy w partnerstwo z Ethical Trading Initiative, wspólnie pracując przy ich programie Social Dialogue. Prawo Bangladeszu wymaga, by we wszystkich fabrykach zatrudniających ponad 50 pracowników istniał komitet reprezentantów składający się z wybranych przedstawicieli pracowników. Założeniem projektu jest pomoc w ustanowieniu tychże komitetów. Pracujemy również nad tym, by osoby zasiadające w komitecie były faktycznie wybierane przez swoich kolegów i koleżanki z zakładu i potrafiły się skutecznie porozumieć zarówno ze współpracownikami, jak i kierownictwem. W ramach programu szkolimy członków komitetów w zakresie podstawowych aspektów związanych z pełnioną przez nich funkcją, takich jak rozumienie prawa pracowników, rozpatrywanie skarg czy skuteczna komunikacja. Jednocześnie prowadzimy szereg innych programów wzmacniających pozycję pracowników i pracowniczek, aby pomóc im lepiej zrozumieć własne prawa i obowiązki w miejscu pracy oraz zaspokoić ich potrzeby, zwłaszcza w odniesieniu do tych grup, które mogą być bardziej narażone na trudności. Doświadczenie pokazało, że najskuteczniejszym sposobem na realizację tego typu programów jest silne partnerstwo. W wielu przypadkach wchodzimy w partnerstwo z oddolnymi organizacjami obywatelskimi i rozwojowymi. Wnoszą one swoje wieloletnie doświadczenie i pomagają zbudować oparte na zaufaniu relacje z fabrykami i ich personelem, współpracując na tym polu z naszymi zespołami działającymi lokalnie. Nasi partnerzy odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu, że nasze programy faktycznie odnoszą się do potrzeb pracowników i pracowniczek i odpowiednio wpisują się w lokalny kontekst. Współpracujemy z wieloma partnerami nad wdrożeniem programu India Worker Empowerment (IWEP). Na program ten składa się kilka projektów ukierunkowanych na kwestię kobiet i pracowników migrujących na terenie południowych Indii. Dzięki współpracy z międzynarodową organizacją pozarządową Women Win oraz lokalnymi partnerami, takimi jak SAVE, St John's Medical College i Naz Foundation, stworzyliśmy portfolio projektów, których celem jest szkolenie pracowników narażonych na trudności w zakresie podstawowych umiejętności życiowych oraz uświadamianie im ich praw i obowiązków w miejscu pracy. Więcej informacji na temat tych projektów znajdziesz w zakładce Ludzie.

Przemoc ze względu na płeć i molestowanie seksualne

Zdajemy sobie sprawę, że w naszym łańcuchu dostaw kobiety są w tym kontekście narażone na wysokie ryzyko. Zdajemy sobie również sprawę z istotnej roli, jaką Primark, nasza branża i cały przemysł może odegrać w realizacji piątego celu zrównoważonego rozwoju ONZ, który stanowi: „Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt”. Z doświadczenia wiemy, że wszechobecna natura dyskryminacji ze względu na płeć wymaga skupienia się na tym problemie w całym spektrum naszej działalności, począwszy od audytowania fabryk pod kątem przestrzegania naszego Kodeksu postępowania, po szkolenie naszego zespołu w zakresie kwestii płci i współpracę z kluczowymi interesariuszami, którzy koncentrują się na prawach kobiet i wzmocnieniu ich pozycji. Wraz z powstaniem ruchu #MeToo, stało się jasne, że przemoc ze względu na płeć to problem powszechny, dotykający wielu sektorów globalnego przemysłu odzieżowego. Chcemy stanowczo podejść do tego poważnego i złożonego problemu, który został ujęty w Konwencji MOP nr 190 dotyczącej eliminacji przemocy i molestowania w świecie pracy. W 2019 roku weszliśmy we współpracę z Business Fights Poverty przy opracowaniu zestawu narzędzi, pozwalających identyfikować i udostępniać przykłady najlepszych praktyk z sektora odzieżowego i spoza niego.

Położenie kresu molestowaniu seksualnemu

W 2019 roku rozpoczęliśmy współpracę z CARE International – międzynarodową organizacją pozarządową specjalizującą się w problemie przemocy ze względu na płeć – w celu wdrożenia projektu STOP. Projekt STOP działał już w Kambodży, a w ramach tej współpracy zdecydowaliśmy się rozszerzyć jego zasięg na terytorium Wietnamu. Celem programu STOP jest zapobieganie molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy, by kobiety pracujące w fabrykach odzieży mogły czuć się bezpieczne i by zapewnić im lepsze środowisko i warunki do pracy. Projekt stosuje podejście holistyczne, łączące interwencje w fabrykach z działaniami na rzecz społeczności. Wykorzystuje szeroki zakres inicjatyw mających na celu zwalczanie molestowania seksualnego, w tym poprawę polityki fabryki, postawy kierownictwa i mechanizmów składania skarg, a także budowanie świadomości, zrozumienia i zaufania pracowników i pracowniczek. Pomogliśmy wprowadzić projekt STOP łącznie w siedmiu fabrykach: pięciu w Kambodży i dwóch w Wietnamie. Projekt zapewnia wsparcie i szkolenia, które mają pomóc fabryce zapobiegać przypadkom molestowania seksualnego i odpowiednio reagować, jeśli do takiego dojdzie. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia mające na celu uwrażliwienie kierownictwa fabryk i kadry zarządzającej średniego szczebla na kwestie molestowania seksualnego. Zrealizowano również kampanie uświadamiające z wykorzystaniem ulotki, szkolenia i sesje, aby zachęcić pracowniczki do zgłaszania przypadków molestowania seksualnego.

Nasza współpraca z CARE International została zaplanowana jako roczny projekt pilotażowy, który dobiegł już końca. Obecnie oceniamy pozytywny wpływ projektu STOP i uwzględniamy zdobytą wiedzę w naszych planach na przyszłość. Program z powodzeniem doprowadził do wdrożenia polityki zapobiegania molestowaniu seksualnemu CARE (SHP) we wszystkich pięciu fabrykach w Kambodży, a także do powstania komitetów zapobiegania molestowaniu seksualnemu (SHPC), w skład których wchodzą przedstawiciele HR, związków zawodowych, pracowników i pracowniczek, pielęgniarek i liderów liniowych. W ćwiczeniach i szkoleniach w zakresie budowania potencjału udział wzięło 887 zatrudnionych, z czego 622 kobiet, a w fabrykach funkcjonują obecnie systemy zgłaszania przypadków molestowania seksualnego. Szukamy sposobów na rozszerzenie skali prowadzenia projektów takich jak STOP poza Kambodżę i Wietnam. Zdajemy sobie sprawę ze złożoności i wrażliwości tego zagadnienia oraz z ograniczeń, jakie wprowadza rozwiązanie uniwersalne, dlatego badamy, w jaki sposób opracować skalowalne podejście, które można dostosować do indywidualnego kontekstu lokalnego i kulturowego. Dostrzegamy potrzebę kontynuowania pracy na rzecz zmian w wielu obszarach związanych z tym ważkim tematem. Poprzez stałe monitorowanie i ocenę naszych działań, dialog i partnerstwo z ekspertami oraz zachęcanie partnerów biznesowych w naszych łańcuchach dostaw do większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo kobiet, będziemy nadal identyfikować luki, rozszerzać i pogłębiać nasze podejście oraz wzmacniać nasz wpływ na tę kluczową kwestię.