Wypłaty długoterminowych rekompensat Primark dobiegają końca

  • 95% pracowników i beneficjentów otrzymało płatności w całości
  • Zaległe są jedynie ostateczne płatności na rzecz niedawno zidentyfikowanych beneficjentów i osób w szczególnie trudnej sytuacji
  • Wsparcie będzie kontynuowane

Primark ogłosił dziś, że zrealizował ponad 95% wypłat w ramach długoterminowych rekompensat (LTC) na rzecz 668 pracowników (lub osób pozostających na ich utrzymaniu) dostawcy Primark, firmy New Wave Bottoms, która zajmowała drugie piętro ośmiokondygnacyjnego budynku. Dotyczy to pracowników, którzy zginęli lub zostali ranni w wyniku zawalenia się budynku Rana Plaza w Bangladeszu w dniu 24 kwietnia 2013 roku.

Łączna kwota płatności wynosi obecnie 14 mln USD, z czego płatności długoterminowe wynoszą 11 mln USD i zostały zrealizowane w całości, w gotówce, bezpośrednio przez Primark. Płatności zostały przekazane poszkodowanym za pośrednictwem BRAC Bank oraz bKash.

Płatności rozpoczęto 12 miesięcy temu i zostały zrealizowane w ciągu 12 miesięcy. Na rekompensatę oczekuje jeszcze niewielka liczba wnioskodawców, ponieważ osoby te wymagają wsparcia na wysokim poziomie bądź poszkodowani i/lub osoby pozostające na ich utrzymaniu zgłosiły się dopiero niedawno. Primark realizuje płatności z wielką dbałością. Poszkodowani (lub osoby pozostające na ich utrzymaniu), którzy mają zaległe płatności końcowe, są wspierane przez firmę w czasie realizacji formalnego procesu płatności.

Primark współpracuje z miejscowymi partnerami w Bangladeszu, aby zyskać skrupulatne podejście do rekompensat. Przez cały czas Primark działał również w porozumieniu z Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP). To podejście do rekompensat obejmowało ocenę stanu zdrowia i przynależności do grupy ryzyka. Płatności dokonywano w zależności od skutków urazu i poziomu niepełnosprawności wynikającego z zawalenia, a w przypadku osób pozostających na utrzymaniu zmarłych i zaginionych pracowników – zgodnie z aktuarialnym oszacowaniem utraconych zarobków. Primark starał się również rozwiązać złożone kwestie dotyczące narażenia osób otrzymujących płatności oraz ich zdolności do kontrolowania i zarządzania dużymi kwotami pieniędzy.

Rzecznik Primark powiedział:

“Zakończenie tego procesu zajęło nieco czasu, ponieważ firma postanowiła, że jej podejście do rekompensat powinno być tak sprawiedliwe, skrupulatne i zrównoważone, jak to tylko możliwe. Zrealizowano około 95% płatności. W nielicznych przypadkach, w których płatności nie zostały jeszcze zrealizowane, firma wspiera poszkodowanych lub osoby pozostające na ich utrzymaniu. Firma pragnie podziękować swoim partnerom za pomoc i wsparcie.”

Przy łącznej sumie pomocy wynoszącej 14 mln USD, kwota 3 mln USD to pomoc dla pracowników w łańcuchu dostaw konkurentów’. Primark przekazał już tym pracownikom lub ich rodzinom około 2 mln USD w formie pomocy i gotówki. Firma zrealizowała dodatkową płatność w kwocie 1 mln USD na rzecz Rana Plaza Donors Trust Fund (Funduszu Powierniczego Darczyńców na rzecz Rana Plaza) prowadzonego przez MOP w celu dystrybucji wśród pracowników w łańcuchu dostaw konkurentów’.

Primark podpisał Accord on Fire and Building Safety w Bangladeszu (Porozumienie na rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego i Budowlanego), w ramach którego prowadzone są inspekcje bezpieczeństwa pożarowego i budowlanego. Primark przeprowadził również badania budynków fabryk w Bangladeszu, w których zaopatruje się w odzież.
Primark nadal będzie monitorować warunki życiowe osób poszkodowanych w wyniku długotrwałych urazów lub utraty zarobków. Będzie to czynić we współpracy z lokalnymi partnerami, którzy doradzali firmie w kwestii podejścia do rekompensat.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z następującymi osobami:

Citigate Dewe Rogerson +44 20 7638 9571

Chris Barrie

Shabnam Bashir

Georgia Colkin

Uwagi do redaktorów

Primark to pierwsza marka, o ile wiadomo, która przyznała, że w budynku Rana Plaza znajdował się jej dostawca, i która zobowiązała się do wypełnienia swoich obowiązków. Dostawca Primark’ zajmował jedno z ośmiu pięter i był jedną z wielu fabryk znajdujących się w tym ogromnym budynku. Primark był jedną z 28 marek, które przyznały, że były zaopatrywane w odzież produkowaną w tym budynku.

Firma zobowiązała się do szybkiego wypłacenia długoterminowych rekompensat pracownikom fabryki dostawcy’.

Natychmiastowa pomoc żywnościowa:

Tydzień po zawaleniu się budynku firma dostarczała przez miesiąc cotygodniową pomoc żywnościową dla około 1300 rodzin za pośrednictwem jednej z lokalnych, partnerskich organizacji pozarządowych.

Krótkoterminowa pomoc finansowa:

Następnie firma udzieliła krótkoterminowej pomocy finansowej wszystkim pracownikom (lub ich rodzinom) z budynku Rana Plaza w celu złagodzenia trudności. Pomoc ta została wypłacona około 3 600 pracownikom (lub ich rodzinom), z których większość wytwarzała odzież dla konkurentów Primark’. Pomoc stanowiła równowartość dziewięciomiesięcznego wynagrodzenia i została wypłacona w trzech ratach. O ile wiadomo firmie Primark, żadna inna marka nie zorganizowała podobnych płatności.

Aby wypłacić tę rekompensatę, firma musiała zarejestrować dane pracowników – z których większość pracowała dla dostawców innych marek. To było ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Firma zdaje sobie sprawę, że w związku z tym posiada największą, zweryfikowaną bazę danych rejestracyjnych pracowników.

Rekompensaty długoterminowe:

Szczegółowe podejście do odszkodowań opracowane przez zewnętrznych ekspertów zaangażowanych przez firmę obejmowało ocenę stanu zdrowia i przynależności do grupy ryzyka. Firma starała się zachować przejrzystość co do sposobu działania i metodologii. Wszystkie szczegóły zostały udostępnione Komitetowi Koordynacyjnemu pod przewodnictwem MOP, który nadzoruje porozumienie z Rana Plaza. Primark nadal dostarcza informacji na temat narzędzi stosowanych do oceny stanu zdrowia i przynależności do grupy ryzyka.

Primark wykonał płatności długoterminowe w celu uznania ich za rekompensaty pod auspicjami Komitetu Koordynacyjnego w ramach Porozumienia Rana Plaza. Zgodnie z warunkami porozumienia z Komitetem Koordynacyjnym, Primark dokonał wszelkich niezbędnych doszacowań dla długoterminowych płatności w indywidualnych przypadkach, aby spełnić wymagania Skoordynowanego planu na podstawie Konwencji nr 121 w ramach skoordynowanego procesu roszczeń Rana Plaza. Podobnie wszelkie nadpłaty zrealizowane przez Primark w indywidualnych przypadkach wykraczające poza wymogi Konwencji nr 121 uznano za dalszą pomoc finansową dla pracowników New Wave Bottoms, a nie za rekompensatę.

Przeprowadzono oceny przynależności do grupy ryzyka w celu zidentyfikowania grup szczególnie podatnych na zagrożenia, takich jak wdowy, ciężko ranni i niepełnosprawni pracownicy. Oceny umożliwiły Primark zidentyfikowanie tych osób, które wymagały dodatkowego wsparcia, w celu zaoferowania odpowiedniej pomocy, tak aby zainteresowane osoby zachowały kontrolę i swobodny dostęp do wypłat swojej rekompensaty.

Primark otrzymał pomoc w ocenie stanu zdrowia i przynależności do grupy ryzyka od: Dhaka University Institute of Vulnerability Studies and Disaster Management, Dhaka University Medical College, lekarzy z Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo (A Coruña, Hiszpania), The Bangladesh National Womens Lawyers Association oraz Naripokkho, pozarządowego partnera Primark’ w kwestii implementacji. Primark pragnie podziękować wszystkim tym instytucjom za ich długotrwałe wsparcie.
Według najnowszych szacunków Primark, do zakończenia procesu rekompensatę otrzymają 1142 osoby będące poszkodowanymi lub osobami pozostającymi na ich utrzymaniu.’

Ratownicy:

Primark dostrzegł również potrzebę wsparcie dla ratowników-ochotników, z których wielu narażało życie, aby wesprzeć działania ratownicze w Rana Plaza.

Za pośrednictwem jednej z lokalnych, partnerskich organizacji pozarządowych Primark wsparł ‘projekt leczenia i kształcenia’ dla 100 ratowników. Tymi ratownikami byli między innymi studenci, właściciele lokalnych firm, pracownicy z pobliskich fabryk odzieży oraz krewni pracowników Rana Plaza.

Primark udzielił również wsparcia medycznego i wypłacił długoterminowe rekompensaty dla ciężko rannych ratowników, ponieważ stwierdził potrzebę pomocy.

Inspekcje budowlane

Primark jest sygnatariuszem porozumienia Accord on Fire and Building Safety w Bangladeszu (ang. porozumienie w sprawie bezpieczeństwa pożarowego i budowlanego w Bangladeszu), umowy między ponad 190 markami odzieżowymi oraz sprzedawcami detalicznymi, międzynarodowymi i lokalnymi związkami zawodowymi, a także organizacjami pozarządowymi. Porozumienie przeprowadza inspekcje budynków fabryk i pracuje nad poprawą warunków w przemyśle odzieżowym Bangladeszu. Primark przeprowadził również badania budynków w Bangladeszu w celu oceny integralności strukturalnej fabryk, w których zaopatruje się w odzież.