primark.comPraca
Logo Primark
Nasz program audytów fabryk – Primark Cares

Nasze standardy

W tym celu przyjazne środowisku praktyki wprowadzamy do naszej własnej działalności, a także do wszystkich naszych łańcuchów dostaw. Chcemy również, by bardziej ekologiczne podejście było widoczne zarówno w naszych produktach, jak i w naszych działaniach.

Abyśmy mogli to osiągnąć, ustanowiliśmy szereg zasad i procedur, spełniania i przestrzegania których wymagamy od naszych dostawców. Chcemy mieć pewność, że w przypadku problemów lub wątpliwości będą nas szybko informować o sytuacji.

Nasz Kodeks postępowania

Kodeks postępowania Primark to podstawa naszego programu Ethical Trade and Environmental Sustainability. Te rygorystyczne wymogi odgrywają kluczową rolę w Regulaminie handlowym Primark.

Chociaż żadna z fabryk produkujących nasze produkty nie należy bezpośrednio do Primark, współpracujące z nami zakłady muszą przejść precyzyjną selekcję. Wybrani przez nas dostawcy mają obowiązek przestrzegania naszego Kodeksu postępowania. Standardy te muszą być spełniane w każdej fabryce wytwarzającej produkty Primark, co sprawdzamy bardzo pieczołowicie.

Trzynaście klauzul określonych w Kodeksie postępowania obejmuje szeroki zakres obszarów, w tym zerową tolerancję względem pracy dzieci czy łapówek, respektowanie prawa pracowników do tworzenia związków zawodowych, a także dopilnowanie, by w zakładach nie pracowano w nadmiernym wymiarze godzin. W dokumencie znaleźć można również wzmiankę o tym, że Primark oczekuje od wszystkich współpracujących z firmą fabryk utrzymywania odpowiednich praktyk związanych z dbałością o środowisko.

Zanim złożymy pierwsze zamówienie w danym zakładzie, nasz Zespół Ethical Trade przeprowadza ocenę fabryki. Współpraca zostanie podjęta wyłącznie, jeśli zakład spełnia nasze standardy. Po pozytywnej ocenie zakładu zespół zabiera się do pracy. W jego skład wchodzi ponad 130 lokalnych ekspertów i ekspertek, którzy co roku przeprowadzają około 3 000 audytów społecznych na kluczowych dla nas rynkach zaopatrzenia. Zespół monitoruje także zgodność z przyświecającymi Primark zasadami. W ramach współpracy z wyselekcjonowanymi firmami audytowymi nasz zespół ekspercki odwiedza każdy produkujący dla nas zakład i sprawdza, czy stosuje się on do międzynarodowych standardów. Takie kontrole odbywają się co najmniej raz w roku, a czasami częściej. W przypadku problemów zespół Primark rozpoczyna dialog z dostawcami i ich fabrykami. Jego celem jest pomoc w poprawieniu sytuacji i znalezieniu rozwiązań, a także szkolenie i organizacja wspólnych projektów, które mają chronić pracowników i promować ich dobrostan.

Od 2006 roku bierzemy udział w brytyjskiej Inicjatywnie na rzecz Etycznego Handlu (Ethical Trading Initiative, ETI), a od 2011 roku cieszymy się statusem lidera w tej kwestii. Kodeks postępowania ETI – czyli ETI Base Code – opiera się na konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy i jest respektowanym na całym świecie kodeksem praktyk z zakresu pracy. Bazowaliśmy na nim, tworząc Kodeks postępowania dostawców Primark.

Zobowiązanie do wspierania praw człowieka w naszych łańcuchach dostaw

W naszych łańcuchach dostaw pracują tysiące osób. Jako firma chcemy dbać o ich dobrostan. Zdajemy sobie sprawę ze spoczywającego na nas obowiązku przestrzegania praw człowieka i traktujemy go niezwykle poważnie.

Nasza Polityka praw człowieka w łańcuchu dostaw określa nasze podejście do ochrony praw człowieka w odniesieniu do ludzi, którzy wytwarzają nasze produkty, a także tych, którzy dostarczają towary i usługi pomagające nam prowadzić działalność.

Nasze zobowiązania środowiskowe

Primark wkroczył na drogę ku przedsiębiorstwu przyjaźniejszemu środowisku już jakiś czas temu. Wiemy jednak, że możemy zdziałać jeszcze więcej oraz że dużą rolę odgrywa w tej kwestii redukcja naszego negatywnego wpływu na planetę.

W tym celu stworzyliśmy globalny zespół ekspercki ds. równowagi środowiskowej, który pracuje bezpośrednio z naszymi dostawcami i ich fabrykami, a także zawiera partnerstwa z organizacjami zewnętrznymi.

Nasza Polityka na rzecz ochrony środowiska określa nasze intencje w zakresie ochrony środowiska oraz nasze zobowiązania związane z prowadzeniem zrównoważonej działalności. Wyjaśniamy w niej nasze oczekiwania na temat wytwarzania produktów w bardziej ekologiczny sposób. Wiąże się z tym odpowiedzialne zaopatrywanie się w surowce takie jak bawełna.

Szczera, otwarta komunikacja to naszym zdaniem klucz do sukcesu

Chcemy promować kulturę otwartości w każdym aspekcie naszej działalności i opowiadamy się za efektywną, szczerą komunikacją. Jako podmiot zależny organizacji Associated British Foods Plc (ABF), przyjęliśmy jej Politykę dot. sygnalizowania nieprawidłowości , w ramach której oferujemy pomoc każdemu, kto chce zgłosić negatywne praktyki w Primark. Oznacza to, że osoby mające wątpliwości na temat naszych działań mogą je zgłosić w sposób poufny, nie obawiając się nieprzyjemnych konsekwencji. Oferujemy także wsparcie pracownikom i pracowniczkom w żałobie.

Chcemy, aby nasz personel czuł się bezpiecznie

Bezpieczeństwo naszych pracowników i pracowniczek to dla nas priorytet. W 2013 roku wprowadziliśmy program integralności strukturalnej. Z jego pomocą jesteśmy w stanie identyfikować potencjalne ryzyko w krajach, w których standardy budowlane są często zaniedbywane. Podczas przeprowadzanej przez nas inspekcji sprawdzamy respektowanie przez zakład przepisów lokalnych w tym względzie.

Wszystkie fabryki pierwszego i drugiego stopnia w Bangladeszu, Pakistanie i Birmie podlegają rygorystycznym i kompleksowym nadzorom. Jeśli okazuje się, że jakieś obszary wymagają poprawy, wraz z zespołem inżynierów strukturalnych i cywilnych z międzynarodowych firm inżynieryjnych MCS i Mott MacDonald zapewniamy naszym dostawcom i ich fabrykom wsparcie techniczne i niezbędne wskazówki.

Poniżej dowiesz się więcej o standardach, których przestrzegają nasza firma i nasi dostawcy.

Rozpoznawanie zagrożeń i podejmowanie działań

Nieustannie z należytą starannością analizujemy wszystkie obszary naszej działalności w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń. Nasz proces opiera się na rzetelnych testach porównawczych i konsultacjach z organizacjami działającymi na rzecz praw człowieka. Jest on zgodny z Wytycznymi ONZ dot. biznesu i praw człowieka oraz z Wytycznymi OECD dot. zachowania należytej staranności w odpowiedzialnych łańcuchach dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowo-obuwniczym.

a nasze podejście składają się cztery główne elementy:

1. OCENA ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z KRAJEM LOKALIZACJI:

Naszą analizę wstępną przeprowadzamy za pomocą istniejących raportów zewnętrznych i publicznie dostępnych, godnych zaufania informacji. W ten sposób powstaje podstawa naszej oceny każdego kraju, z którego pozyskujemy surowce i materiały. Potencjalne zagrożenia analizujemy, biorąc pod uwagę czynniki polityczne, gospodarcze, społeczne i prawne. W naszej ocenie zwracamy uwagę zarówna na sektor tekstylno-odzieżowo-obuwniczy, jak i dodatkowe sektory i branże. Dzięki temu możemy:

  1. Stworzyć dla każdego kraju znajdującego się w naszym łańcuchu dostaw zrozumiały obraz zagrożeń, w tym związanych z tak istotnymi kwestiami jak praca dzieci.

  2. Zrozumieć powody dla tychże zagrożeń.

  3. Wskazać główne podmioty i inicjatywy, z którymi możemy się skontaktować w sprawie poprawy tych kwestii i od których możemy się uczyć.

2. ANALIZA WĘWNĘTRZNYCH DANYCH PRIMARK:

Nasze lokalne zespoły Ethical Trade and Environmental Sustainability odgrywają kluczową rolę podczas naszej analizy potencjalnych zagrożeń – są bowiem na miejscu i trzymają rękę na pulsie. W naszych głównych krajach zaopatrzeniowych zatrudniamy ponad 130 ekspertów i ekspertek, których zrekrutowaliśmy z różnych organizacji, takich jak inne przedsiębiorstwa, agencje rozwoju czy organizacje społeczne.

Zespoły te odpowiadają za monitorowanie łańcuchów dostaw i pilnowanie, by nasze standardy i polityki były respektowane w fabrykach zaopatrujących Primark. Poza tym pomagają one naszym łańcuchom dostaw lepiej zapobiegać zagrożeniom i radzić sobie z nimi. Zatrudnione przez nas osoby są w bezpośrednim kontakcie z pracownikami i pracowniczkami z naszych łańcuchów dostaw oraz z partnerami zewnętrznymi i lokalnymi ekspertami.

Od 2007 roku Primark przeprowadził 34 000 audytów naszych dostawców, co stanowi dla nas cenne źródło informacji. Wnioski z każdej takiej kontroli przechowywane są w naszej centralnej bazie audytowej.

3. KONSULTACJE Z INTERESARIUSZAMI:

Interesariusze zewnętrzni dostarczają nam wielu ważnych informacji i porad. Pomagają nam zrozumieć zagrożenia w naszych łańcuchach dostaw oraz to, jak je identyfikować, a także które grupy mogą być najbardziej narażone na ryzyko. Opinie i wiedza naszych interesariuszy są dla nas bezcenne.

Interesariusze zewnętrzni asystują nam przy opracowywaniu strategii i koncepcji mających na celu zapobieganie problemom i ich rozwiązywanie. Do grupy tej zaliczamy podmioty takie jak: organizacje społeczne, związki zawodowe, rządy, agencje międzynarodowe, agencje międzyrządowe, inicjatywy wielostronne oraz eksperci i ekspertki w dziedzinie prawa.

Aktywnie włączamy się w wiele działań z branży modowej. Jesteśmy jednym z członków-założycieli powstałej w 2015 roku inicjatywy ACT w sprawie godnej płacy; od 2006 roku bierzemy udział w Inicjatywnie na rzecz Etycznego Handlu (Ethical Trading Initiative, ETI); byliśmy także jedną z pierwszych marek międzynarodowych, które w następstwie tragedii w Rana Plaza w 2013 roku podpisały porozumienie w sprawie bezpieczeństwa pożarowego i budowlanego w Bangladeszu.

Zależy nam na poprawie warunków życia osób stojących za produkcją naszych ubrań. Przez ostatnie dziesięć lat wraz z naszymi dostawcami włożyliśmy wiele wysiłku w poprawę warunków pracy w zaopatrujących nas fabrykach, a także w kwestię traktowania osób tam zatrudnionych oraz zwiększenia ich płac.

Stosujemy się do przepisów mających na celu rozwiązanie problemów występujących w branży odzieżowej i popieramy ich stosowanie. Wzięliśmy udział w konsultacjach na temat wprowadzenia brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 roku, podczas których wyraziliśmy swoje zdanie na temat programu i podzieliliśmy się swoją wiedzą w tej kwestii. W 2021 roku ma nastąpić przegląd brytyjskiej strategii na rzecz zapobiegania współczesnemu niewolnictwu, zamierzamy więc nadal oferować nasze wsparcie w tym względzie i dzielić się istotnymi informacjami na temat tego problemu.

Nawiązaliśmy także współpracę z Rządową Komisją ds. Audytu Środowiskowego, a także z Wydziałem ds. Strategii na rzecz Przedsiębiorstw, Energetyki i Przemysłu oraz Wydziałem Komisji ds. Polityki Zagranicznej przy brytyjskim rządzie. Bierzemy udział w ich dochodzeniach i pomagamy określać najważniejsze obszary zainteresowania.

Uczestniczyliśmy również w unijnych konsultacjach na temat wprowadzenia przez państwa członkowskie przepisów regionalnych w sprawie obowiązku należytej staranności. Popieramy wprowadzenie takiego rozwiązania.

4. KONSULTACJE Z POSIADACZAMI PRAW ORAZ ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW:

Chociaż pracownicy i pracowniczki łańcuchów dostaw mają jasno określone prawa, często dochodzi do niezachowania należytej staranności w tym zakresie, lub personel napotyka trudności w wyrażaniu swego zdania. Włożyliśmy wysiłek w stworzenie opartego na zaufaniu partnerstwa z lokalnymi i regionalnymi interesariuszami, którego celem jest nieustanne dowiadywanie się o potrzebach pracowników. Nasze lokalne zespoły także regularnie kontaktują się z kierownictwem i personelem fabryk. W ten sposób nie tylko zyskujemy ważny wgląd w ich problemy, lecz także dowiadujemy się o wpływie naszej działalności na osoby, które z nami współpracują.

Na przykład, w odpowiedzi na pandemię koronawirusa, wraz z Microfinance Opportunities, amerykańską organizacją pozarządową, oraz ich lokalnym partnerem w Bangladeszu SANEM opracowaliśmy sześciomiesięczny projekt o nazwie Soromik er Kotha. Jego celem jest gromadzenie informacji, które pomogą nam zrozumieć, co pracownicy i pracowniczki sądzą o swoim miejscu pracy, a także jakie są ich doświadczenia z nim związane. Projekt został oparty na prowadzonym w Bangladeszu projekcie Garment Worker Diaries. Wybraliśmy próbę 400 pracowników i pracowniczek z różnych fabryk w naszym łańcuchu dostaw. Rekrutacja przebiegła z pomocą lokalnych społeczności, a osoby biorące udział w projekcie dostały wynagrodzenie za poświęcony nam czas. Zadawaliśmy im powtarzający się w określonych odstępach czasu zestaw pytań, który pomógł nam poznać ich opinie na wiele różnych tematów, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, wynagrodzeń, premii i zwolnień. Naszym celem jest zebranie w ramach projektu cennych danych i spostrzeżeń, które pomogą nam lepiej zrozumieć problemy bengalskich pracowników i pracowniczek i reagować na nie.

Mapa naszego globalnego zaopatrzenia – Primark Cares

Jak wygląda zmiana

Dowiedz się więcej

2023 © Primark Stores Limited