Verantwoord produceren om onze planeet te beschermen - Primark Cares

Verantwoord produceren om onze planeet te beschermen

Elk product in onze winkel heeft een verhaal te vertellen. Van de grondstoffen die worden gebruikt om onze stoffen te maken tot de manier waarop deze stoffen worden verwerkt en omgevormd tot een afgewerkt product: elke stap in de levenscyclus van onze producten kan gevolgen hebben voor onze planeet.

Primarks internationale team van milieuspecialisten is zich bewust van het belang (en de uitdagingen) van het minimaliseren van deze milieueffecten binnen onze toeleveringsketen. Daarom werken we al geruime tijd samen met onze leveranciers om de milieugevolgen van de producten die we verkopen proactief te identificeren en te verminderen. Onze inspanningen zijn gericht op diverse landen en honderden locaties. Daardoor is dit werk zeker niet gemakkelijk, maar we blijven dit team en ons werkterrein uitbreiden om ter plaatse tot nog meer resultaten te komen.

Om de uitvoering en het succes van onze programma's kracht bij te zetten, baseren we ons milieuprogramma op drie pijlers:

  1. EEN STERK PLAN VAN AANPAK: Het opstellen van een gedegen milieuplan dat richting geeft aan ons werk en geïntegreerd is in ons overkoepelend milieubeleid. Onze belangrijkste ecologische aandachtsgebieden zijn o.a. verantwoord inkopen, klimaat, afval, chemische stoffen en water.

  2. WAARDERING VOOR DE ROL VAN ONZE LEVERANCIERS: Het ontwikkelen en inzetten van verschillende middelen en trainingen in de hele toeleveringsketen om de prestaties van leveranciers en de manier waarop we zaken doen te verbeteren.

  3. SNELLERE VERANDERING IN DE SECTOR: Doeltreffende partnerschappen binnen de sector om langdurige veranderingen op gang te brengen.

LANGDURIGE VERANDERING DOORVOEREN: HET BELANG VAN PARTNERSCHAPPEN BINNEN DE SECTOR VOOR HET OP GANG BRENGEN VAN VERANDERING

Ons milieuprogramma heeft betrekking op tal van belangrijke gebieden. Onze toeleveringsketen is groot en complex. Bovendien delen we het overgrote deel van onze toeleveringsketen (van grondstoffen tot productcreatie) met vele andere internationale merken. Hoewel we in de winkelstraten sterk vertegenwoordigd zijn, zijn we niet de enige afnemers van de leveranciers die onze producten maken; de productiecapaciteit in de fabrieken is over vele merken verdeeld.

Hoewel we vanwege onze omvang een sterke stem hebben binnen de toeleveringsketen, is de realiteit dat merken en retailers moeten samenwerken om de veranderingen door te voeren die we willen zien. Om deze veranderingen sneller te laten verlopen, zijn we nauw betrokken bij tal van organisaties die middelen en voorwaarden uitwerken om de prestaties van de internationale toeleveringsketen te verbeteren. Twee van deze groepen zijn de ZDHC Foundation en de Sustainable Apparel Coalition.

  • ZDHC staat voor 'Zero Discharge of Hazardous Chemicals' ofwel 'Nultolerantie van gevaarlijke chemische stoffen'. De ZDHC Foundation is een organisatie met verschillende belanghebbenden die streeft naar een hervorming van de internationale textiel-, kleding- en schoenenindustrie door het gebruik van chemische stoffen bij de vervaardiging van onze producten aan banden te leggen. Door onszelf op vrijwillige basis strenge normen op te leggen kunnen we een eind maken aan het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen in onze toeleveringsketen. Daarnaast zorgt de ZDHC Foundation voor een degelijke opleiding voor werknemers om beter te leren omgaan met chemicaliën en stellen ze strikte richtlijnen op voor de lozing van afvalwater en de luchtvervuiling afkomstig van fabrieken. De ZDHC speelt een centrale rol in het duurzame beheer van chemische stoffen binnen onze sector. We hebben dan ook actief gebruik gemaakt van de verschillende hulpmiddelen in onze toeleveringsketen om onze impact te verminderen.

    Primark was in 2015 een van de oprichters van de ZDHC Foundation en is al vele jaren actief lid van deze organisatie, waaronder nu ook al een aantal cruciale jaren als lid van de Raad van Bestuur. Voor meer informatie over onze inspanningen om beter met chemische stoffen om te gaan, kun je ons milieuprestatierapport bekijken (link)

  • De Sustainable Apparel Coalition (SAC) is een internationale non-profitorganisatie met verschillende belanghebbenden die zich inzet voor positieve sociale en ecologische hervormingen binnen onze sector. Deze groep heeft een reeks instrumenten ontwikkeld, ook wel de Higg-index genoemd, waarmee de milieueffecten in de toeleveringsketen in hun totaliteit worden gemeten.

Sinds onze toetreding tot SAC in 2015 willen we samen met onze partners in de toeleveringsketen de tools van de Higg-index gebruiken om onze impact op het milieu te beoordelen. Dit is van groot belang omdat onze leveranciers op die manier niet alleen voldoen aan de minimumeisen qua milieuwetgeving, maar ook werken aan hun eigen programma voor voortdurende verbetering op het vlak van energie-, water- en chemicaliëngebruik, afvalwater, luchtvervuiling en milieubeheer.

Door de Higg-index te gebruiken, kunnen we nauwkeurig meten wat de prestaties van onze strategische leveranciers zijn op het gebied van milieuduurzaamheid.

Klik hier voor een volledige lijst van alle partnerschappen binnen de sector die van cruciaal belang zijn voor ons programma.

Minder chemische stoffen

Net zoals onze fabrieken elektriciteit nodig hebben om te kunnen draaien, heeft de hele kledingindustrie chemische stoffen nodig. Denk aan de kleurstoffen waarmee we onze kleren verven of de reinigingsmiddelen die we gebruiken om de stoffen te wassen. Chemische stoffen spelen nu eenmaal een belangrijke rol. We weten echter ook dat het gebruik van chemische stoffen streng moet worden gecontroleerd om mens en milieu te beschermen. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid voor de stoffen die in onze toeleveringsketen worden gebruikt. In 2014 hebben we ons aangesloten bij de Detox-campagne van Greenpeace met als doel een einde te maken aan het gebruik en de lozing van bepaalde chemische stoffen in onze toeleveringsketen. Sinds 2015 brengen we publiekelijk verslag uit over onze vorderingen in de speciale sectie over chemische stoffen en vervuiling op onze website.

Primark erkent dat gezamenlijk optreden van cruciaal belang is om onze doelen op het gebied van chemische stoffen te bereiken en een positieve verandering in de kledingindustrie teweeg te brengen. Daarom waren we in 2015 een van de medeoprichters van de ZDHC Foundation, een organisatie met verschillende belanghebbenden die het gebruik van chemische stoffen binnen de kledingindustrie wil terugdringen. Via dit partnerschap maken wij actief gebruik van de Manufacturing Restricted Substances List (MRSL) van de ZDHC, die bepaalt welke chemische bestanddelen leveranciers niet mogen gebruiken bij de vervaardiging van onze producten. Om fabrikanten in de toeleveringsketen te ondersteunen, promoten we actief het gebruik van de ZDHC Gateway. Met dit instrument krijgt een leverancier een lijst van chemische formuleringen die voldoen aan de MRSL-richtlijnen van de ZDHC.

In het verlengde van een doeltreffend programma voor het selecteren en controleren van chemische stoffen, is het ook van belang dat onze leveranciers deze chemische stoffen veilig gebruiken wanneer ze in de fabriek aan het werk zijn. Om het werken met chemische stoffen in onze toeleveringsketen te verbeteren, werken onze landenteams samen met onze leveranciers aan trainingen en middelen om hen te helpen informatie over hun productieprocessen te verzamelen en te analyseren. Zo werken we sinds 2019 samen met ADEC Innovations aan de ontwikkeling van de CleanChain™ Chemical Module. Hierdoor kunnen onze leveranciers gedetailleerde chemische informatie delen met onze landenteams, zodat we kunnen nagaan of de leverancier voldoet aan de MRSL van de ZDHC en hulp kunnen bieden aan fabrieken die meer ondersteuning nodig hebben.

Zuinig met water

We erkennen dat water een waardevolle en essentiële hulpbron is en dat wij zorgvuldig moeten omgaan met onze watervoetafdruk. De textielproductie is in vele stadia afhankelijk van water, of het nu gaat om het telen van katoen of het verven van materialen. Zonder toegang tot water zou de kledingindustrie nergens ter wereld kunnen functioneren.

Als je onze visie op duurzaam katoen leest (link naar PSCP), zul je zien dat waterbesparing een belangrijk voordeel van dit programma is. Katoen is een landbouwgewas en heeft water nodig om te groeien. We realiseren ons dat water een hulpbron is waar spaarzaam mee moet worden omgesprongen. Dit geldt des te meer in regio's waar de temperaturen overdag kunnen oplopen tot meer dan XX graden. Van 2013 tot 2019 zagen we een gemiddelde daling van 10% in het waterverbruik van boeren die betrokken zijn bij ons PSCP-programma. Naarmate we dit programma verder ontwikkelen, proberen we het waterverbruik nog verder terug te dringen.

Fabrieken die zich bezighouden met het verven en afwerken van textiel, leveren doorgaans stoffen en garen aan merken over de hele wereld. Op enkele uitzonderingen na hebben ze water nodig om te kunnen functioneren. We werken actief samen met een aantal textielfabrieken om het waterverbruik te verminderen en mogelijke waterverontreiniging door het gebruik van chemische stoffen tot een minimum te beperken. Een voorbeeld hiervan is het Clean by Design-programma in China. Dit is een samenwerking tussen verschillende merken en het Apparel Impact Institute (AII) om verbeteringen in de productieprocessen op deze locaties te stimuleren.

Naast onze inspanningen om water te besparen, passen we ook actief de ZDHC-richtlijnen voor afvalwater toe. Zo testen alle belangrijke textielfabrieken in Bangladesh momenteel hun afvalwater aan de hand van deze richtlijn en rapporteren ze de resultaten aan ons. Als blijkt dat leveranciers de parameters voor afvalwater van de richtlijn overschrijden, moet een actieplan met corrigerende maatregelen worden opgestart om de hoofdoorzaak te verhelpen. Dit programma blijft in omvang groeien.

Clean by Design in actie

Sinds 2018 stimuleert Primark drie fabrieken in de provincies Zhejiang en Shandong om deel te nemen aan het Clean by Design-programma. Tijdens de duur van het programma gebruikten de deelnemende fabrieken de Higg Facilities Environmental Module om het gebruik van hulpbronnen bij te houden, verslag uit te brengen en verbeteringen te evalueren. Ook volgden ze onlinetrainingen en workshops en waren er ontmoetingen met onze landenteams om ervoor te zorgen dat ze het programma en de doelstellingen ervan goed begrepen.

Er werd een beoordeling ter plaatse uitgevoerd door deskundigen op het gebied van het productieproces om capaciteit op te bouwen en na te gaan welke mogelijkheden er zijn, overeenkomstig de tien beste praktijken van de NDRC met betrekking tot energie- en waterbeheer. We bespraken deze beoordelingen met de fabrieken en hielpen ze actieplannen te ontwikkelen en uit te voeren om eventuele problemen aan te pakken. Door deel te nemen aan het programma hebben de fabrieken aanzienlijke verbeteringen gerealiseerd en zijn ze erin geslaagd hun waterverbruik te verminderen.

Dankzij deze partnerschappen kunnen we fabrieken helpen bepaalde chemische stoffen geleidelijk uit te bannen en controleren of ze zorgvuldig omgaan met water, zodat we onze verbintenissen kunnen nakomen.

Meer gedetailleerde informatie kun je vinden in ons laatste Environmental Sustainability Report.

Primark Sustainable Cotton Programme

Katoen is een essentiële grondstof voor Primark. In 2020 maakte katoen ongeveer de helft uit van onze totale vezelmix. In 2013 zijn we een samenwerking aangegaan met landbouwexperts CottonConnect en de Self-Employed Women's Association (SEWA) om het Primark Sustainable Cotton Programme op te zetten. Het programma ging van start met 1.251 vrouwelijke boeren in Gujarat, een deelstaat van India, en heeft tot indrukwekkende hervormingen geleid.

Sindsdien hebben we het programma aanzienlijk weten uit te breiden naar drie andere regio's in India en naar Pakistan, met onze lokale partner REEDS (Rural Education and Economic Development Society).

Boeren worden door CottonConnect getraind in landbouwtechnieken die het meest geschikt zijn voor hun land: van het selecteren en planten van zaden, het gebruik van bodem en water, pesticiden en ongediertebestrijding tot het plukken en opslaan van de geoogste katoen. Niet alleen wordt de impact op het milieu tot een minimum beperkt, het programma betekent ook een verbetering van de levensomstandigheden van de katoenboeren. Die hebben een hoger inkomen, omdat de katoenopbrengst hoger is en omdat ze besparen op productiekosten, zoals het gebruik van water, kunstmest en pesticiden. Van 2013 tot 2019 zagen katoenboeren in India hun waterverbruik met gemiddeld 10% dalen.

Meer informatie over ons Sustainable Cotton Programme vind je hier.