Streven naar constante verbetering - Primark Cares

Streven naar constante verbetering

Voor ons is het belangrijk om na te gaan in hoeverre de maatregelen die we nemen voor het respecteren van werknemersrechten en het milieu in onze toeleveringsketen worden bereikt en of ze doeltreffend zijn. We gebruiken verschillende maatregelen opdat ons bedrijf en de sites binnen onze toeleveringsketens zouden voldoen aan hoge maatstaven, waarbij we streven naar constante verbetering.

Verslag doen en voortgang meten

Na elke audit biedt ons team de fabriek een corrigerend actieplan. In dit plan worden alle problemen die vallen onder het niet naleven van onze Gedragscode opgesomd. Er wordt een in onderling overleg bepaald, tijdgebonden actieplan uiteengezet om de geconstateerde problemen op te lossen. Dit plan wordt aan het eind van de audit door de fabriek ondertekend. We begrijpen dat veel medewerkers afhankelijk zijn van ons bedrijf voor hun levensonderhoud. Daarom werken we liever samen met leveranciers en hun fabrieken om de problemen die gevonden zijn tijdens een audit aan te pakken. Maar we ondernemen snel actie als we een kritisch probleem aantreffen. We plaatsen geen nieuwe orders totdat we er zeker van zijn dat de veranderingen werden doorgevoerd. We proberen problemen met het naleven van onze Gedragscode altijd op te lossen op een manier waar de medewerkers bij gebaat zijn. We doen er alles aan om fabrieken te ondersteunen bij verandering. In extreme gevallen, waarbij we vernemen dat ons vertrouwen misplaatst was en een leverancier niet bereid is om de nodige veranderingen aan te brengen, zetten we een punt achter onze samenwerking.

We nemen klachten serieus

Ons doel is dat alle medewerkers binnen onze toeleveringsketen en andere belanghebbenden klachten kunnen melden. Dit volgen we op via een effectieve klachtenprocedure in de werkplaats. Onze aanpak moet allesomvattend zijn en verder gaan dan toegangspunten zoals hulplijnen of een ideeënbus. Er komt meer bij kijken. Klachtenprocedures kunnen worden aangedreven door de overheid, de sector of kunnen focussen op het verbeteren van communicatie om een formele procedure op fabrieksniveau te ontwikkelen. Ze kunnen intern door de fabriek worden beheerd of verricht door derden. We hebben hulpmiddelen ontwikkeld die helpen bij het implementeren van onze aanpak binnen onze verschillende toeleveringsketens en ongeacht het klachtenproceduremodel. We proberen zo veel mogelijk medewerkers te ondersteunen bij toegang tot bestaande klachtenprocedures, voornamelijk door hen bewust te maken dat ze bestaan. We kunnen investeren in een bestaande klachtenprocedure of -wanneer medewerkers geen toegang hebben tot effectieve fabrieks- of onafhankelijke procedures - onafhankelijke procedures vormgeven en implementeren. Onze aanpak komt voor uit de volgende principes: 1. Naleven van een kader van beste praktijken, voornamelijk de VN-principes voor bedrijfsleven en mensenrechten. 2. Een gepast antwoord op de risico's van de toeleveringsketen 3. Interventies mogen effectieve klachtenprocedures van de fabriek niet ondermijnen, maar juist dienen als steun voor de ontwikkeling en implementatie hiervan. 4. Interventies houden rekening met en sluiten aan op bestaande dialoogstructuren.

Een afgestemde aanpak

Onze methodologie is afgestemd aan landspecifieke wensen en omstandigheden. We geven voorkeur bijvoorbeeld aan de toegang tot hulpmiddelen voor groepen die kwetsbaarder zijn. Het vermogen van fabrieken om procedures te creëren en de bereidheid om interventies toe te passen kan verschillen afhankelijk van bedrijfsinvloed, fabriekscapaciteit en de bereidheid om gebruik te maken van interventies. Daarom helpen wij waar nodig bij het ontwikkelen van oplossingen die gericht zijn op de klachten van medewerkers. Bangladesh We hebben al de klachtenprocedures van de Accord (RSC) in Bangladesh geïmplementeerd, die zijn opgesteld na het instorten van Rana Plaza. In 2020 zijn we ook aangemeld bij de Amader Kotha-hulplijn, die met 68 fabrieken in onze toeleveringsketens werkt en we trainen en ondersteunen fabrieken om gebruik te maken van deze dienst. Tot op heden zijn twaalf klachten via dit kanaal naar ons geëscaleerd, waarvan het merendeel met intimidatie en pestgedrag te maken hadden.

VK

In 2020 hebben we samengewerkt met Impactt, een adviesbureau in het VK, om een proefhulplijn te starten in onze warenhuizen en logistieke ondernemingen in het VK. Op dit moment doen 10 werkplekken mee aan deze proef en op 8 plekken werden tot dusver klachten ingediend. We ronden op dit moment een evaluatie af van de proef om te beslissen wat de volgende stap is.

Turkije

We zijn onderdeel van een collectieve hulplijn die wordt gerund door MUDEM. Dit is een Turkse ngo die is opgericht om Syrische medewerkers te ondersteunen. Al onze Turkse leveranciers zijn geïnformeerd over deze hulplijn en we hebben 24 fabrieken getraind waar vluchtelingen in dienst worden genomen. Tot op heden hebben we via dit kanaal één klacht ontvangen waarin sprake was van discriminatie.

Actie ondernemen. Problemen oplossen.

Bij mogelijk kritieke problemen gaan we direct tot actie over en voeren we uitgebreid onderzoek uit. Als we een probleem aantreffen, nemen we de noodzakelijke stappen om het op te lossen. De vertrouwelijkheid van de slachtoffers en betrokkenen wordt hierbij gewaarborgd. Ons team van lokale experts is cruciaal om ervoor te zorgen dat de hulp effectief en gepast is. We werken ook samen met gespecialiseerde en maatschappelijke organisaties die experts zijn in hun sector. We kunnen snel beroep doen op hun expertise en ondersteuning omdat we een jarenlange vertrouwensrelatie hebben opgebouwd met onze partners. We proberen er voor te zorgen dat de oplossing toereikend is voor de betrokkenen. We delen regelmatig onze ervaringen en de uitdagingen die voortkomen uit het bieden van effectieve oplossingen binnen onze sector. Deze zijn te vinden op onze website, via rapporten aan stakeholders en in brancheforums zoals het ETI en de OECD.

Bouwen aan partners en capaciteit

We beheren een wereldwijd portfolio met programma's, projecten en samenwerkingsverbanden, dit om het vermogen van fabrieken binnen de toeleveringsketen bij het creëren van een betere werkomgeving en ervaring voor medewerkers te verbeteren. Wij geloven dat, als medewerkers beter leren begrijpen wat ze mogen en kunnen verwachten van hun werkgevers, we ze beter kunnen steunen om de arbeidsomstandigheden in fabrieken te verbeteren. Deze projecten worden vaak ontwikkeld en geïmplementeerd met de hulp van externe partners. Hieronder volgen een aantal voorbeelden In Bangladesh werken we samen met het Ethical Trading Initiative aan het Social Dialogue Programme. De wetgeving van Bangladesh verplicht fabrieken met meer dan 50 medewerkers om een inspraakcommissie te hebben die bestaat uit gekozen werknemersvertegenwoordigers. Het project helpt fabrieken bij het oprichten van deze commissies. We zorgen er ook voor dat de medewerkers die onderdeel zijn van deze commissies worden gekozen door hun collega's en kunnen communiceren tussen collega's en management. Het programma traint commissieleden in de kernpunten van hun functie zoals kennis van arbeidsrecht, omgaan met klachten en effectief communiceren. Daarnaast organiseren we een aantal andere initiatieven om medewerkers te ondersteunen in hun kennis van hun rechten en verantwoordelijkheden op de werkplek. We richten ons verder op de behoeften van medewerkers, vooral de groepen die kwetsbaarder kunnen zijn. Uit ervaring hebben we geleerd dat samenwerking de meest effectieve manier is om deze initiatieven tot stand te brengen. Veel van onze partners zijn lokale aatschappelijke en ontwikkelingsorganisaties. Zij hebben jarenlange ervaring en hebben, dankzij onze lokale teams, een vertrouwensrelatie opgebouwd met fabrieken en medewerkers. Onze partners zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat onze programma's aan de behoeften van de werknemers voldoen en geschikt zijn voor de lokale context. We werken samen met een aantal onmisbare partners aan het implementeren van het India Worker Empowerment Programme (IWEP). Dit initiatief bestaat uit verschillende projecten met een focus op vrouwelijke medewerkers en arbeidsmigranten in Zuid-India. We hebben een portfolio met projecten gecreëerd om kwetsbare medewerkers te trainen in fundamentele levensvaardigheden en om hen bewust te maken van hun rechten en verantwoordelijkheden op de werkplek. Dit portfolio is uitgewerk door een samenwerkingsverband met de internationale ngo Women Win en plaatselijke uitvoerende partners waaronder SAVE, St John’s Medical College en de Naz Foundation. Kom meer te weten over deze projecten onder de koptekst Mensen.

Gendergerelateerd geweld & seksuele intimidatie

We onderkennen dat vrouwen meer risico's lopen binnen de toeleveringsketens. We erkennen ook de belangrijke rol die Primark, onze sector en ondernemingen kunnen spelen in het halen van het Duurzame Ontwikkelingsdoel nummer 5 van de VN: "Gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes bereiken". We hebben geleerd dat de alomtegenwoordige genderongelijkheid vraagt om een genderfocus in alle aspecten van het werk. Hieronder vallen onder andere het controleren van fabrieken op onze Gedragscode en het samenwerken met belangrijke stakeholders die focussen op vrouwenrechten en empowerment van vrouwen. Dankzij de #MeToo-beweging is het duidelijk geworden dat gendergebaseerd geweld in veel delen van de wereldwijde kledingindustrie voorkomt. We willen onze aanpak van dit ernstige en complexe probleem versterken, zoals nu is vastgelegd in ILO Convention C190: Geweld en intimidatie in het bedrijfsleven. In 2019 zijn we samen gaan werken met Business Fights Poverty voor het ontwikkelen van een toolkit om voorbeelden van beste praktijken binnen de kledingindustrie te identificeren en te delen.

Seksuele intimidatie stoppen

In 2019 zijn we samen gaan werken met CARE International, een internationale ngo en expert in gendergebaseerd geweld, om het STOP-project te implementeren. STOP was al in gang gezet in Cambodja en in het kader van onze samenwerking besloten we uit te breiden naar Vietnam. Het doel van STOP is om seksuele intimidatie op de werkplek te verminderen, waardoor vrouwen in kledingfabrieken zich veiliger voelen op het werk en kunnen genieten van verbeterde arbeidsomstandigheden. Het project gebruikt een holistische aanpak waarbij fabrieksinterventies en hulpverlening aan de gemeenschap worden gecombineerd. Het maakt gebruik van diverse initiatieven om seksuele intimidatie aan te pakken, waaronder het verbeteren van fabrieksrichtlijnen, de houding van management en de klachtenprocedures. Daarnaast wordt gewerkt aan het bewustzijn, begrip en vertrouwen van de medewerkers. We hebben geholpen bij het implementeren van STOP in zeven fabrieken, waarvan vijf in Cambodja en twee in Vietnam. Het project biedt steun en training waardoor fabrieken leren hoe ze kunnen reageren op seksuele intimidatie en hoe die te voorkomen. Dit project heeft training geboden om leidinggevenden en middenmanagement in fabrieken bewust te maken van problemen met seksuele intimidatie. Het project heeft ook bewustzijnscampagnes onder werknemers georganiseerd, waarbij brochures en trainingssessies zijn gebruikt voor het capaciteren van vrouwelijke medewerkers bij het melden van seksuele intimidatie.

Met het oog op de toekomst

Onze samenwerking met CARE International werd ontworpen als een proefperiode van een jaar, dat nu ten einde is gekomen. We evalueren op dit moment de positieve impact van het STOP-project en gebruiken wat we hebben geleerd voor onze toekomstplannen. Het programma heeft geleid tot het implementeren van de CARE Sexual Harassment Prevention Policy (preventiebeleid seksuele intimidatie) in alle vijf fabrieken in Cambodja en het oprichten van commissies ter preventie van seksuele intimidatie (Sexual Harassment Prevention Committees) met vertegenwoordigers van HR, vakbonden, medewerkers, verpleegkundigen en lijnmanagers Oefeningen en trainingen voor capaciteitsontwikkeling hebben 887 medewerkers bereikt, waarvan 622 vrouwen. Bovendien hanteren fabrieken nu systemen om gevallen van seksuele intimidatie te melden. We bekijken de mogelijkheden om projecten als STOP uit te breiden buiten Cambodja en Vietnam. We erkennen de complexiteit en gevoeligheid van dit probleem en zijn ons bewust van de beperkingen van een uniforme aanpak. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden voor een schaalbare aanpak die aangepast kan worden aan de lokale en culturele context. Wij erkennen de noodzaak om veranderingen te blijven stimuleren in verschillende domeinen die met het onderwerp verband houden. Het is belangrijk dat we gebreken in onze aanpak identificeren, onze kennis uitbreiden en verdiepen en onze impact op dit kritische probleem vergroten. Dit doen we door middel van het monitoren en evalueren van onze bezigheden, gesprekken en samenwerkingsverbanden met experts en door onze zakenpartners aan te sporen het probleem te erkennen.