Ekologicky šetrnou výrobou chráníme planetu – Primark Cares

Ekologicky šetrnou výrobou chráníme planetu

S každým produktem v našich obchodech se pojí příběh. Ať jde o suroviny na výrobu látek, nebo o způsob, jakým jsou tyto látky zpracovávány a přetvářeny v konečný produkt, každá fáze životního cyklu našich produktů má potenciální dopad na planetu.

S vědomím důležitosti a složitosti omezování těchto dopadů v celém dodavatelském řetězci globální tým odborníků společnosti Primark na životní prostředí dlouhodobě spolupracuje s našimi dodavateli na proaktivním rozpoznávání a řešení environmentálních dopadů způsobených výrobky, které prodáváme. Cíle týkající se mnoha zemí a stovek lokalit rozhodně nejsou jednoduché. Tým i jeho působnost nicméně průběžně rozšiřujeme, aby byla jeho činnost ještě přínosnější.

Za účelem úspěšného prosazení našich programů jsme postavili náš environmentální program na třech přístupech:

  1. SILNÝ AKČNÍ PLÁN: Stanovení důrazného environmentálního plánu, který řídí naši práci a je začleněn do naší zastřešující Environmentální politiky. Naše prioritní oblasti tvoří několik základních témat negativního dopadu. Mezi ně patří odpovědné získávání zdrojů, změny klimatu, odpad, chemie a voda.

  2. CENÍME SI ROLE DODAVATELŮ: Vytváříme a aplikujeme soubor nástrojů a poskytujeme školení v celém dodavatelském řetězci s cílem zlepšit výkon dodavatelů a způsoby, jak děláme byznys.

  3. URYCHLUJEME ZMĚNY V NAŠEM ODVĚTVÍ: Prostřednictvím účinných partnerství v našem odvětví zavádíme změny s dlouhodobým dopadem.

PODPORUJEME DLOUHODOBÉ ZMĚNY: DŮLEŽITOST PARTNERSTVÍ V ODVĚTVÍ PRO ZAVÁDĚNÍ ZMĚN

Náš environmentální program prokrývá řadu oblastí, které jsou z hlediska ekologických dopadů významné. Náš dodavatelský řetězec je rozsáhlý a složitý. A nadto je podstatná většina našeho dodavatelského řetězce – od surovin po vytvoření produktu – sdílena mnoha jinými globálními značkami. Ačkoli v našem odvětví hrajeme významnou roli, nejsme jedinými zákazníky dodavatelů vyrábějících naše produkty. Kapacita výroby je rozdělena mezi mnoho značek.

I když silné zastoupení na trhu nám propůjčuje uvnitř dodavatelského řetězce nemalý vliv, nic to nemění na skutečnosti, že značky a maloobchodníci musejí spolupracovat, pokud chtějí dosáhnout kýžených změn. Za účelem urychlení těchto změn usilovně spolupracujeme s mnoha organizacemi vytvářejícími nástroje a dobrovolné požadavky s cílem posílit výkonnost globálního dodavatelského řetězce. Dvě z těchto skupin jsou nadace „ZDHC Foundation" a koalice „Sustainable Apparel Coalition - SAC".

  • Nadace The Zero Discharge of Hazardous Chemicals - ZDHC (Nadace pro nulový únik hazardních chemických látek) je mnohostrannou organizací, jejímž cílem je transformace globálního textilního, oděvního a obuvnického průmyslu. Zaměřuje se na zdokonalení způsobů aplikace chemických látek používaných při výrobě produktů. Dosahují výsledků pomocí rozsáhlého souboru dobrovolných standardů, který vylučuje používání nebezpečných chemických látek z našeho dodavatelského řetězce. Poskytují také detailní školení ve zlepšování pracovních postupů při zpracování chemických látek a sestavili přísné pokyny ohledně vypouštění odpadních vod a emisí vypouštěných z továrny do ovzduší. V našem odvětví hraje nadace ZDHC ústřední roli v managementu udržitelných chemických látek. Jejich postupy a nástroje aktivně používáme v dodavatelském řetězci za účelem snížení naší ekologické stopy.

    Primark byl v roce 2015 zakládajícím členem nadace ZDHC, po mnoho let je jejím aktivním členem a také zasedá již několik let v představenstvu. Tato role trvá do dnešního dne. Chcete-li se o naší práci na zefektivňování managementu chemických látek dozvědět více, přečtěte si náš Report environmentálního výkonu (odkaz)

  • Koalice Sustainable Apparel Coalition (SAC) je globální mnohostrannou neziskovou aliancí, která usiluje o pozitivní sociální a environmentální transformaci a změny v našem odvětví. Vyvinula soubor nástrojů s názvem Higg Index, který celostně měří environmentální dopady dodavatelského řetězce.

Od vstupu koalice SAC v roce 2015 spolupracujeme s dodavatelským řetězcem na využívání nástrojů Higg Indexu k vyhodnocování ekologické stopy. Považujeme to za velmi důležité, protože našim dodavatelům nejde jen o dodržení minima environmentálních požadavků, ale pokračují ve svých vlastních programech nepřetržitého zlepšování spotřeby energie, vody, používání chemických látek, managementu odpadních vod, emisí vypouštěných do ovzduší a životního prostředí.

Zavedení Higg Indexu zajistí přesné měření environmentální udržitelnosti u našich strategických dodavatelů.

Chcete-li si prohlédnout celý seznam našich partnerství v odvětví kritických pro náš program, klikněte prosím zde.

###Omezování chemických látek

Stejně jako potřebují naše továrny k provozu elektřinu, potřebuje veškerý globální módní průmysl chemické látky. Jsou zapotřebí barviva na barvení látek, čisticí prostředky na jejich praní atd. Chemické látky hrají zkrátka důležitou roli. Jsme si ovšem vědomi, že používání chemických látek musí podléhat přísné kontrole. Proto jsme si dali závazek převzít za ně v našem dodavatelském řetězci odpovědnost. V roce 2014 jsme podepsali kampaň Greenpeace Detox, která se zaměřila na odstranění používání a vypouštění určitých chemických látek v našem dodavatelském řetězci. Od roku 2015 zveřejňujeme dosažené výsledky na našich webových stránkách v sekci Chemicals and Pollution Management.

K dosažení našich cílů v oblasti používání chemie a pro změny k lepšímu je kolektivní akce v našem odvětví naprosto zásadní. Primark se proto stal v roce 2015 zakládajícím členem nadace ZDHC, mnohostranné organizace, která má za cíl zlepšit používání chemických látek v módním průmyslu. Díky tomuto partnerství aktivně používáme Seznam omezených výrobních látek (Manufacturing Restricted Substances List - MRSL), který stanovuje látky v chemikáliích dodavatelům nepovolené k používání při výrobě našich produktů. Podporujeme výrobce v celém dodavatelském řetězci, proto aktivně schvalujeme používání ZDHC Gateway, nástroje poskytujícího dodavateli seznam chemických vzorců, které splňují pokyny ze seznamu ZDHC MRSL.

Pomocí našeho programu efektivního managementu chemických látek budujeme význam výběru chemických látek. Zároveň je zásadní, aby dodavatelé používali tyto látky uvnitř továrních budov bezpečně. Naše praktiky managementu chemických látek zlepšujeme v celém dodavatelském řetězci tak, že naše týmy sídlící v dané zemi spolupracují s dodavateli, poskytují jim školení a nástroje ke sběru a analýze informací z výrobních procesů. Od roku 2019 jsme spolupracovali například s ADEC Innovations a vyvinuli jsme chemický modul CleanChain™. Ten umožňuje našim dodavatelům sdílet detailní informace o chemických látkách s našimi týmy v dané zemi, což nám dovolí sledovat dodržování Seznamu omezených výrobních látek (ZDHC MRSL) ze strany dodavatelů a popř. okamžitě kontaktovat továrny, ve kterých se vyskytly problémy.

###Šetříme vodou

Voda je cenným a nezbytným zdrojem, a proto musíme spravovat naši vodní stopu s nejvyšší opatrností. Textilní výroba závisí na vodě v mnoha fázích výroby, např. při pěstování bavlny, barvení látek apod. Bez vody by globální módní průmysl jednoduše nefungoval.

Při pročtení našeho přístupu k udržitelné bavlně (odkaz na PSCP) se dozvíte, že jedním z hlavních kladů tohoto programu je snížení spotřeby vody. Bavlna jako zemědělská komodita vyžaduje k pěstování vodu. Vodou se nesmí plýtvat a o to více to platí, mluvíme-li o oblastech, kde teploty denně vystoupají na XX stupňů. Od roku 2013-2019 jsme byli svědky 10% snížení spotřeby vody u farmářů zapojených do našeho programu PSCP. S dalším rozvojem programu plánujeme snížit spotřebu vody ještě více.

Továrny podílející se na barvení a úpravě textilií poskytují látky a přízi značkám po celém světě, a až na několik málo výjimek potřebují k výrobě vodu. Aktivně spolupracujeme s několika továrnami s cílem snížit spotřebu vody a minimalizovat možné znečištění vody chemickými látkami. Jedním příkladem z mnohých je program Clean by Design v Číně. Jedná se o spolupráci mezi značkami a institutem Apparel Impact Institute (AII) s cílem zlepšovat výrobní procesy v daných lokalitách.

Kromě našeho úsilí šetřit vodou aktivně také aplikujeme pokyny ZDHC k zacházení s odpadní vodou (ZDHC Wastewater Guidelines). Všechny důležité textilní továrny v Bangladéši například v současnosti testují odpadní vody v souladu s těmito pokyny a hlásí nám výsledky. Pokud se zjistí, že dodavatelé překračují parametry definované v pokynech, zahájíme korektivní akční plán k odstranění příčin. Program neustále roste a rozšiřuje svou působnost.

Clean by Design v praxi

Od roku 2018 podpořil Primark tři textilní továrny v provinciích Če-ťiang a Šan-tung k účasti na programu Clean by Design. Zúčastněné továrny absolvovaly environmentální modul Higg Facilities Environmental Module za účelem sledování a reportování používání zdrojů a vyhodnocení zlepšení. Absolvovaly také online školicí kurzy, zúčastnily se workshopů a setkaly se s našimi týmy sídlícími v Číně, aby se zaručilo, že programu a jeho cílům zcela rozumějí.

Odborníci provedli přímo na místě vyhodnocení výrobního procesu za účelem vybudování kapacity a rozpoznání příležitostí v souladu s deseti osvědčenými postupy NDRC v managementu energie a vody. Vyhodnocení jsme s továrnami prodiskutovali a pomohli jim vyvinout a zavést akční plány k řešení jakýchkoli problémů. Díky účasti na programu dosáhly továrny významných zlepšení a snížily spotřebu vody.

Pomocí těchto partnerství pomáháme továrnám ukončit používání určitých chemických látek a přesvědčujeme se také, zda s vodou zacházejí šetrně. To vše nám umožňuje zůstat věrni svým závazkům.

Podrobnější informace naleznete v našem nejnovějším reportu Environmental Sustainability Report.

Primark Sustainable Cotton Programme

Bavlna je pro Primark podstatnou surovinou. V roce 2020 představovala přibližně polovinu z celkové směsi tkanin. Proto jsme se v roce 2013 spojili s agronomickými odborníky, organizací CottonConnect a sdružením Self-Employed Women’s Association (SEWA), abychom vytvořili program Primark Sustainable Cotton Programme. Tento program byl zahájen ve spolupráci s 1251 farmářkami v indickém městě Gudžarát a dosáhl transformativních výsledků.

Od té doby jsme program společně s naším místním partnerem REEDS (Rural Education and Economic Development Society) významně rozšířili do tří oblastí Indie a Pákistánu.

Farmáři jsou zaškolováni organizací CottonConnect v nejvhodnějších zemědělských praktikách v kontextu své země, od výběru semen přes setí, management půdy, spotřebu vody, používání pesticidů a management škůdců až ke sběru a skladování sklizené bavlny. Vedle minimalizování dopadu na životní prostředí program také zlepšuje životní podmínky pěstitelů bavlny. Díky vyšším výnosům bavlny a snížení vstupních nákladů, tj. spotřeby vody, syntetických hnojiv a pestocidů totiž dosahují vyšších příjmů. Od roku 2013 do roku 2019 zaznamenali indičtí pěstitelé bavlny v průměru 10% snížení spotřeby vody.

Podrobnější informace o naší iniciativě Sustainable Cotton Programme naleznete zde.