Planeta – Primark Cares

Pozitivní podpora biodiverzity

Biodiverzita je pro naši planetu životně důležitá. V rámci našich neustávajících snah o dosažení udržitelnosti se snažíme nejen omezit negativní dopad oděvního průmyslu na přírodu, ale také dosáhnout bodu, kdy ji budeme obnovovat.

Spojili jsme se se skupinou CISL’s Natural Capital Impact Group (nyní již rozpuštěnou). Zde jsme ve spolupráci s dalšími zúčastněnými stranami a společnostmi vyvíjeli přístupy a ukazatele měření dopadů na biodiverzitu, půdu a vodu. Této spolupráce jsme také využili k vyhodnocení našeho programu Sustainable Cotton Programme, což nám umožnilo jej dále rozvinout. Nyní spolupracujeme s Biodiversify, poradenstvím k ochraně přírody, které nám pomáhá lépe porozumět našemu dopadu na biodiverzitu. Společně provádíme komplexní vyhodnocení rizik vzhledem k biodiverzitě v celém našem dodavatelském řetězci.

Podporujeme udržitelnější zemědělství

Naše spolupráce s Biodiversify ukázala, že jednou z významných oblastí, kde máme potenciál uskutečnit změny, je Primark Sustainable Cotton Programme. Pěstování bavlny má silný dopad na biodiverzitu, půdu i vodu. K optimálnímu hospodaření bavlna také potřebuje zdravé a fungující životní prostředí. Půdní biodiverzita je například důležitá pro uchování zdravých a úrodných půd. Konzistentní zdroj vody je pro pěstování bavlny pak naprosto zásadní.

Když jsme v roce 2013 zahájili Primark Sustainable Cotton Programme, spolupracovali jsme s 1251 drobnými farmáři v indickém Gudžarátu. Do konce roku 2023 plánujeme vyškolit 275 tisíc drobných farmářů v udržitelnějších zemědělských postupech. Program má dvě části – agronomické školení a školení „v udržitelných zdrojích obživy". Cílem programu je snížit environmentální dopad pěstování bavlny a zlepšit životní podmínky farmářů. Agronomické školení obsahuje část o vegetačním cyklu bavlny – od výběru semen rostlin po přípravu polí, integrovaný management škůdců, spotřebu vody, sklizeň a skladování.

Program přinesl výsledky farmářům například:

v Indii (2013-2019) v Pákistánu (2018-2019)
Průměrné zvýšení výnosu 14 % 11,2 %
Průměrné zvýšení zisku 205 % 26,8 %
Průměrné snížení spotřeby vody 10 % 16,6 %
Průměrné snížení spotřeby syntetických hnojiv 25 % 21,9 %
Průměrné snížení spotřeby syntetických pesticidů 40 % 23,4 %

Školení poskytujeme ve spolupráci s našimi agronomickými odborníky CottonConnect a partnery pro realizaci, SEWA v Indii a REEDS v Pákistánu, kteří působí ve farmářských komunitách. Školení je upraveno tak, aby poskytlo rady a praktické předvedení na „ukázkových polích“. Program si buduje místní expertizu v lepších zemědělských a ukázkových praktikách s cílem důsledněji přesvědčit širší zemědělskou komunitu.

Rozvíjíme pěstování bavlny, abychom zlepšili biodiverzitu

V roce 2020 spolupracovaly Primark, CottonConnect a CISL na vývoji ukazatelů k měření dopadů Primark Sustainable Cotton Programme na životní prostředí. Ukazatele vyhodnocují postupy, které se osvědčily jako prospěšné pro biodiverzitu, půdu a vodu. Farmáři v programu PSCP je zavádějí na farmách.

Průzkum byl založen na vzorku 1408 farmářů v Gudžarátu. Ukázalo se, že farmáři v programu PSCP zavedli v průměru o 43,6 % více postupů hospodaření s pozitivním dopadem na biodiverzitu, půdu a vodu než kontrolní skupina farmářů ve stejném regionu. Postupy zahrnovaly:

  • pěstování plodin po obvodu jako bariéra pro škůdce
  • pěstování atraktivních plodin jako pastí pro škůdce
  • zavlažování s alternací brázd a sázení stromů
  • používání feromonových pastí a lepicích pásek.

Report CISL také zdůraznil, ve kterých oblastech by mělo dojít ke zlepšení, obzvláště v oblasti zdraví půdy. Nastínil také příležitosti ke zlepšení ukazatelů sběrem dat o několika dalších zemědělských postupech, jako je např. střídání plodin.

Obnovení ekosystému díky regenerativnímu zemědělství

Tyto iniciativy jsou pozitivním začátkem, ale dá se toho udělat mnohem více. Budeme pokračovat v upevňování postupů sledujících ochranu biodiverzity, půdy a vody. Posouváme se také od úmyslu „neškodit" ke hledání způsobů, jak podporovat obnovu a zlepšování ekosystémů farem s bavlnou pomocí regenerativnější kultivace bavlny.

Jedná se o soubor zemědělských principů a postupů, jejichž cílem je obnovit a zlepšit celý ekosystém farmy upřednostněním zdraví půdy, spotřeby vody, používání hnojiv a dalších. Je to zemědělská metoda, která zdroje neničí a nevyčerpává, ale naopak zlepšuje.

Do roku 2030 bude 100 % bavlny z programu Primark Sustainable Cotton Programme pocházet od farmářů, kteří zavedli regenerativnější postupy. Společně s CottonConnect vyvíjíme v našem odvětví významný nový regenerativní kodex pro drobné pěstování bavlny. CottonConnect je naším důvěryhodným partnerem, se kterým již spolupracujeme na zavedení programu PSCP. Nový kodex se nadále zaměřuje na poskytování spolehlivých a udržitelných zdrojů obživy farmářům. Vychází ze čtyř zásad:

  • zdraví a obhospodařování půdy
  • voda
  • regulace škůdců
  • spravedlnost pro farmáře a dělníky

Tento kodex nám umožní přejít z našeho existujícího systému k programu regenerativní bavlny. První fáze již probíhá s pilotními projekty v Indii a Pákistánu, kde spolupracujeme s 1000 farmáři v každé zemi a seznamujeme je s našimi přístupy. Farmáře zapojené do programu budeme nadále podporovat pomocí komplexního školicího programu, jehož cílem bude přechod k regenarativnějším zemědělským praktikám.

Regenerativní zemědělské praktiky jsou lepší pro planetu i pro farmáře. Naším cílem je zvýšit úroveň biodiverzity na farmě, zlepšit zdraví půdy, používat vodu efektivněji a neustále podporovat zlepšování životních podmínek farmářů.

Naší vizí je rozšířit regenerativní kodex tak, aby měl co největší přínos. Budeme pokračovat ve spolupráci v rámci našeho odvětví s cílem zavést dlouhodobé, udržitelné změny a chránit životní prostředí i farmáře.