Lidé

Primark usiluje o zlepšení životních podmínek lidí, kteří vyrábějí jeho oděvy. Bez nich bychom dnes nebyli tam, kde jsme. Proto si uvědomujeme svou zodpovědnost vůči nim a nebereme ji na lehkou váhu. Svou obchodní sílu k tomu využíváme následujícím způsobem:
Lidé Primark a dělníci v továrnách

Jak spolupracujeme s dodavateli Primark S dodavateli

S dodavateli a farmáři z celého světa spolupracujeme v rámci programu Primark Sustainable Cotton Programme (PSCP), abychom mohli vyrábět produkty, které mají naši zákazníci rádi. Každý nový dodavatel Primark musí dodržovat mezinárodní standardy, které jsou popsány v našem etickém kodexu. Úzce spolupracujeme s našimi dodavateli a jejich výrobními závody. Minimálně jednou za rok provádíme inspekce, abychom zajistili dodržování našich standardů. Naše týmy provedou na místě každý rok minimálně 3000 inspekcí. Kontrolují pracovní dobu, mzdy a dodržování práv zaměstnanců.

Řadu let už investujeme do školicích programů, abychom podporovali jak pracující výrobních závodů, tak farmáře PSCP. Tyto programy jsou zaměřeny na to, aby měli lidé možnost rozvíjet své pracovní schopnosti, a také na fyzické a duševní zdraví a dobré životní podmínky. Zjistěte více…

Věděli jste to?

V našem týmu pro etický obchod a environmentální udržitelnost zaměstnáváme 130 místních lidí. Alespoň jednou ročně navštěvují každou továrnu, se kterou spolupracujeme, aby osobně provedli audit a zároveň v továrnách proškolili pracovníky administrativních i dělnických profesí.


Program podpory indických pracujících (India Worker Empowerment Programme – IWEP) byl zahájen v jižní Indii jako sada projektů navržených k řešení potřeb zranitelných pracujících v oděvním průmyslu, a to především žen a imigrantů v oblasti Tiruppúr. Odstartoval projektem My Life v roce 2017 a od té doby je rozšiřován. Nyní ho tvoří projekty My Space, My Journay a PASS, který dnes řeší potřeby pracujících v celé řadě oblastí.

Projekt My Life v jižní Indii, realizován ve spolupráci s mezinárodní neziskovou organizací Women Win a místní neziskovou organizací Naz Foundation. Podporuje výrobní závody ve školení zranitelných zaměstnanců v základních životních dovednostech včetně ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti, práv a zodpovědností, komunikace a týmové práce. Školení je zaměřeno především na zranitelné zaměstnance a vedeno formou hraní rolí, což je interaktivní a vyžaduje aktivní účast pracujících, kteří se tak snáze učí. Vedení závodů ocenilo přínos pro celkové prostředí na pracovišti.

V roce 2018 jsme s partnery pracovali na dalším rozšíření modulu „Train the Trainers“, do kterého každý zúčastněný závod jmenoval několik pracovníků, kteří byli vyškoleni, aby se stali školiteli „My Life“. V současnosti připravujeme nové spuštění projektu poté, co lockdown z důvodu Covid neumožňoval osobní školení. Pracovali jsme s partnery a závody na pilotním projektu online školení a osobních aktivit, které by splňovaly požadavky na společenský odstup.

Projekt My Space je realizován v partnerství se St John’s Medical College. Jeho hlavní náplní je poskytovat praktickou podporu pro zajištění duševního zdraví pracujících. Projekt usiluje o zvýšení povědomí o duševním zdraví a odstranění stigmatizace psychických problémů na pracovišti. V rámci projektu jsou zajišťovány základní poradenské služby v závodech prostřednictvím školení vybraných pracovníků odbornými lékaři ze školy St John’s a probíhají jednání s pracovníky i manažery s cílem odstranit stigmatizaci psychických problémů. Pravidelně sledujeme místní týmy, abychom monitorovali dosavadní výsledky a diskutovali o nich. Mnoha pracujícím již byla v rámci projektu poskytnuta pomoc.

V roce 2020 jsem uvedli školicí modul pro poradce ohledně sexuálního obtěžování na pracovišti. Následně výrobním závodům doporučujeme, aby byli tito vyškolení poradci jmenováni do interních komisí pro řešení stížností – aby byly vytvořeny formální mechanismy pro řešení sexuálního obtěžování na pracovištích v Indii.

V průběhu pandemie Covid-19 v závodech poradci, manažeři a personalisté využívali My Space na podporu pracujících a jejich komunit. Pomáhali zvyšovat povědomí o nemoci Covid-19 a preventivních opatřeních. Také poskytovali základní psychickou podporu.

Program PASS byl zahájen v roce 2019. Poskytuje vzdělání a praktickou podporu s cílem pomáhat indickým pracujícím v oděvním průmyslu v oblasti Tiruppúru v přístupu k vládní podpoře, na kterou mají v rámci fondu EPF (Employees Provident Fund) a státního pojištění zaměstnanců (ESI) nárok. Organizátoři z komunity školí dobrovolníky, kteří následně pomáhají pracujícím zapojit se do programů a čerpat výhody.

Projekt byl úspěšný a pomohl pracujícím získat přístup k výhodám sociálního zabezpečení. Jeden pracovník například byl díky tomu schopen zažádat si o plnění z pojištění zaměstnanců v souvislosti s pracovním úrazem. Jinému pracovníkovi se podařilo získat přístup do ESI a EPF, který mu byl předtím z administrativních důvodů odpírán. Komunitní organizátoři také třídí informace na podporu právních služeb SAVE pro jednání s vládou a dalšími zúčastněnými stranami. PASS navazuje na předchozí program Skupiny vzdělávání pracovníků (Worker Education Groups), který jsme se SAVE spustili v roce 2010.

V roce 2019 jsme navázali na dobré zkušenosti z jižní Indie a ve spolupráci s mezinárodní neziskovou organizací Women Win a místní neziskovou organizací Girl Determined jsme spustili projekt My Life pro pracující v Myanmaru. Vývoj politické situace v Myanmaru i dopad pandemie Covid-19 představují závažné překážky pro realizaci projektu. Z toho důvodu se projekt soustředí hlavně na podporu stávajících i bývalých pracujících výrobních závodů, aby si lépe uvědomovali genderově podmíněné násilí (gender-based violence – GBV) a sexuální obtěžování v životě i komunitách a dokázali ho řešit. My Life učí ženy řešit genderově podmíněné násilí dnes i v budoucnosti. Vyškolené pracovnice by měly nadále fungovat jako „GBV facilitators“, tedy odbornice na genderově podmíněné násilí, které se budou v závodech podílet na vývoji a zavedení účinných strategií prevence genderově podmíněného násilí.

Tento projekt jsme vyvinuli a realizovali ve spolupráci s organizacemi Impactt a Women Win, za finančního přispění z fondu Vulnerable Supply Chains Facility britského úřadu Foreign, Commonwealth and Development. Program byl zaměřen na řešení dopadu pandemie Covid-19 na nízkopříjmové a zranitelné pracující v globálních dodavatelských řetězcích. Jeho cílem bylo řešit okamžité i dlouhodobé problémy v oblastech jako podpora zaměstnanosti, zlepšení životních podmínek a zajištění příjmů pro pracující oděvního průmyslu v Myanmaru. Tento inovativní program obsahoval podmíněnou finanční dotaci pro dělníky, školení ve výrobních závodech a podporu komunitních organizací při řešení genderových otázek a problémů pracujících žen. Projekt musel být bohužel předčasně ukončen z důvodu vývoje politické situace v Myanmaru a jeho dopadu na financování britskou vládou. Z tohoto projektu jsme však načerpali mnoho poznatků a zkušeností, které sdílíme při různých akcích pořádaných fondem Vulnerable Supply Chains Facility.

Sudokkho byl projekt financovaný vládami Spojeného království a Švýcarska. Je příkladem naší podpory rozvoje kariéry pracujících, a to především žen, v našem dodavatelském řetězci. Prostřednictvím interního strukturovaného technického školení podporujeme závody, aby lépe školily nové i stávající šiče a šičky. Většina pracujících vyškolených v tomto projektu, přičemž se často jednalo o ženy, mohla být následně povýšena a tedy získat vyšší mzdu. To znamená, že pracující zapojení do programu, v mnoha případech ženy, se učí novým znalostem a dovednostem a tím zvyšují svůj potenciál. Od zahájení v roce 2016 zlepšil projekt životní podmínky celkem 16 000 pracujících prostřednictvím rozvoje jejich technických dovedností.

V roce 2021, v rámci partnerství s americkou neziskovkou Microfinance Opportunities a SANEM (South Asian Network on Economic Modeling), jejich lokálním partnerem v Bangladéši, jsme spustili projekt zavěřený na posílení vlivu zaměstnanců prostřednictvím poznávání jejich názorů a zkušeností na pracovišti. Projekt byl založen na projektu Garment Worker Diaries v Bangladéši.
Vybrali jsme vzorek 400 pracujících z různých závodů v dodavatelském řetězci. Nábor účastníků probíhal prostřednictvím komunitních sítí. Za účast v projektu dostali všichni zaplaceno. V určitých časových intervalech jsme jim kladli opakovaně soubor otázek, abychom poznali jejich názory na ochranu zdraví a bezpečnost na pracovišti, mzdy, prémie a výplaty.

V Bangladéši mají továrny ze zákona povinnost mít výbor s účastí pracujících, avšak tyto výbory nejsou vždy zcela funkční.
Program Social Dialogue britské neziskové organizace Ethical Trading Initiative, který byl zahájen v roce 2016, zlepšuje schopnost pracujících pracovat ve výborech a pomáhá vedení závodů zajistit lepší fungování těchto výborů v souladu se zákonem.

Program školí členy výboru v důležitých aspektech jejich role, včetně porozumění zákoníku práce, vyřizování stížností, řešení problémů, vedení formálních schůzí, efektivní komunikace a sexuálního obtěžování.

Je zde také kurz určený speciálně členkám výboru. Ten se zaměřuje na otázky peněžité pomoci v mateřství, sexuálního obtěžování a platové diskriminace, ale také na rozvoj tzv. měkkých dovedností (soft skills), jako je schopnost komunikace a veřejných projevů. Ženy zde mají rovněž příležitost diskutovat o bezpečnosti na pracovišti a během dojíždění do práce. Řada žen, které se školení zúčastnily, uvádí, že díky němu získaly větší sebejistotu při řešení konfliktů v práci i doma.

Program Slibná budoucnost (Promising Futures), zavedený agenturou Carnstone pro pracující v Číně v roce 2018, asistuje pracujícím i vedení při zvýšení povědomí a porozumění složitému čínskému systému sociálního pojištění. Také je podporuje při získání přístupu k sociálnímu pojištění. Projekt využívá WeChat, platformu sociálních médií, a webové materiály ke zvyšování povědomí a šíření informací. Mezi online prostředky patří edukační drama a webové stránky s informacemi a praktickými radami ohledně sociálního pojištění pro 13 čínských provincií, ve kterých sídlí závody vyrábějící pro Primark. Také sponzorujeme obsah webových stránek s informacemi o dalších čínských provinciích, kde může být systém sociálního zabezpečení jiný.

V roce 2018 jsme uvedli aplikaci China CIQ Worker s cílem lépe poznat postupy v oblasti lidských zdrojů, zlepšit komunikaci a zvýšit povědomí o právech zaměstnanců. Výsledkem pilotního programu je lepší přehlednost postupů v oblasti lidských zdrojů, lepší komunikace mezi managementem a pracujícími i lepší povědomí pracujících o jejich právech. Aplikace také zaměstnancům poskytuje funkce na podávání stížností. Aby byly stížnosti podané prostřednictvím aplikace náležitě řešeny, podporujeme závody při zavádění vhodných řídicích systémů a procesů pro řešení stížností.

Pomáhali jsme v závodech zakládat vzdělávací kluby pracujících (Worker Learning Clubs), kde se zaměstnanci učí o otázkách BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), základních právech pracujících a životních dovednostech. Kluby vedou vybraní pracovníci Worker Champion, kteří absolvovali dvoudenní školení vedení klubů a zvyšování povědomí o BOZP.

Pracovníci Worker Champion podporují vzdělávání kolegů sdílením výukových materiálů prostřednictvím platformy WeChat. Přestože tento BOZP projekt není specificky zaměřený na ženy, bylo při jeho tvorbě pamatováno i na začlenění otázek genderové rovnosti. Jsou zde proto témata věnovaná problémům, se kterými se ženy na pracovišti setkávají, jako jsou diskriminace podle pohlaví, sexuální obtěžování a práva pracujících žen. Výukové moduly obsahují informace o BOZP a souvisejících omezeních pro pracující ženy.

Jsme partnery programu ILO Better Work, který probíhá ve všech zemích, kde máme dodavatele. V rámci programu jsou monitorovány výrobní závody a je prováděno školení managementu a pracujících v oblasti prevence sexuálního obtěžování pro pracující, manažery střední úrovně a mistry.
Základem programu Better Work jsou komise ve výrobních závodech, které podporují komunikaci mezi vedením a pracujícími. Ženám se doporučuje účast v těchto v komisích, kde musí tvořit minimálně polovinu členů. Tím je zajištěno, že se jejich problémům budou komise opravdu věnovat. Byl vytvořen speciální projekt, který pomáhá pracovnicím zvládat problémy na pracovišti a rozvíjet vůdčí schopnosti. Program také ženám pomáhá překonávat odpor rodiny k jejich účasti v komisích.

STOP se snaží řešit sexuální obtěžování a genderově podmíněné násilí na pracovišti. Projekt, který byl zahájen v roce 2019, nabízí závodům podporu a školení pro zavádění a udržování účinných mechanismů prevence a reakce na sexuální obtěžování na pracovišti. Více o tomto projektu najdete v oddíle Genderově podmíněné násilí a sexuální obtěžování.