Vytváření finanční odolnosti – Primark Cares

Vytváření finanční odolnosti

Jedním z nejčastěji kladených dotazů je, jak mohou lidé vyrábějící naše oděvy být slušně zaplaceni, když naše ceny jsou tak nízké. Cenovka na oblečení ovšem neodráží, kolik člověk dostane za výrobu určitého kusu oblečení zaplaceno.

Prostřednictvím dobře zavedeného auditního programu etického obchodu v Primark kontrolujeme, zdali pracovníci dostávají zaplaceno v souladu s místním existenčním minimem. Nově jsme se nyní zavázali jít ještě dále.

V rámci našeho cíle vytvořit finanční odolnost pracujících našeho dodavatelského řetězce budeme usilovat o zajištění existenčního minima pro všechny, kteří vyrábějí naše oděvy. Nepodceňujeme složitost tohoto problému, který tím vzniká, ale víme, že je to tak správné udělat. Jsme rozhodnuti využít potenciál našeho byznysu a uskutečnit smysluplný, měřitelný pokrok změnami u nás a spoluprací s ostatními.

Co je existenční minimum?

Ale co znamená existenční minimum? A jak určíme přijatelný standard? Jsme přesvědčeni, že nejlepší cestou k dosažení shody na obou těchto otázkách je konstruktivní dialog vyjednaný mezi pracovníky a jejich zaměstnavatelem, čehož se snažíme docílit prostřednictvím dohody ACT. ACT je dohodou mezi 20 globálními značkami a Globálními odbory IndustriALL (IndustriALL Global Union) zajišťující existenční minimum pracujícím v textilních a oděvních dodavatelských řetězcích, jíž je Primark zakládajícím členem.

Připouštíme, že cesta vyjednávání není dostupná pracujícím ve všech zemích. Proto použijeme metodu existenčního minima vyvinutou Globální koalicí pro existenční minimum (Global Living Wage Coalition), jež je široce uznávanou po celém světě jako důvěryhodný standard. Používá se metodologie ANKER, která definuje existenční minimum jako minimální příjem nutný, aby pracující mohl/a uspokojit své základní potřeby a potřeby své rodiny, včetně určité diskreční částky navíc. 1 Peníze by měly být vydělány během standardního pracovního týdne a rozhodně bez jakéhokoli přesčasu. 2 Položky základních potřeb zahrnují jídlo, vodu, bydlení, vzdělání, zdravotní péči, dopravu, oblečení a také rezervu na neočekávané události. Existenční minimum přesahuje minimální mzdu, což je zákonem chráněná minimální mzda v zemi a jejíž dodržování v současné době monitorujeme v našem auditním programu etického obchodu.

Je také třeba říci, že se nejedná jen o mzdy. K dosažení finanční odolnosti je vyšší příjem samozřejmě klíčový, ovšem společně s ním chceme také nabízet školení, vzdělávání a podporu, aby pracující mohli lépe spravovat své osobní finance. Budeme také usilovat o zlepšení přístupu pracujících k sociální ochraně, což je tak důležité, když někdo onemocní nebo se zraní.

Proč je to tedy tak problematické? Analýza mezd

Jako většina maloobchodníků nemáme své vlastní továrny. Spolupracujeme přímo s dodavateli, kteří zase uzavírají smlouvy s továrnami. Samotné továrny přímo zaměstnávají a platí své pracovníky.

Vezměte ovšem na vědomí, že továrny obvykle vyrábějí pro mnoho různých zákazníků. Každý den může továrna vyrábět oděvy pro nejrůznější počet značek. Pracující jsou placeni stejně za jeden den práce bez ohledu na to, jestli vyrobili oblečení, které stálo konečného zákazníka 600 Kč nebo 60 Kč. Takže v praxi to znamená, že Primark je jen jedním z mnoha zákazníků, a tudíž pouze jedním z přispěvatelů do celkové částky, která v konečném důsledku tvoří výplatu pracujících. To je jeden z největších problémů, který naše průmyslové odvětví musí řešit, a také důvod, proč musíme všichni spolupracovat, abychom dosáhli pokroku.

Lépe spolu

Co tedy můžeme udělat? Protože se na stanovení mezd podílí mnoho stran, jsme toho názoru, že skutečné změny v příjmech pracujících lze dosáhnout, jen pokud všichni dodavatelé, značky, odbory, vlády a představitelé pracujících budou spolupracovat. I když společně pokračujeme ve zlepšování situace, je nám jasné, že zde neexistují žádné rychlé a jednoduché odpovědi. Stanovili jsme si ovšem pět závazků, které nám pomohou dosáhnout našeho cíle co nejdříve.

  1. Zintenzívnit spolupráci v oblasti celého odvětví včetně naší spolupráce s dohodou ACT
  2. Realizovat závazky nákupní praxe dohody ACT do roku 2023
  3. Spolupracovat s našimi partnery a zdokonalit měření a transparentnost
  4. Podporovat naše dodavatele, aby přijali existenční minimum
  5. Zlepšovat přístup pracujících k sociální ochraně a finančnímu vzdělávání

1. Být v plném souladu s dohodou ACT

Primark byl jedním ze zakládajících členů dohody ACT a jsme přesvědčeni, že rámec této dohody nadále představuje nejlepší strukturu k dosažení toho cíle. Budeme navazovat na aktivní roli, kterou jsme doposud hráli, a aktivně prosazovat rozsáhlé dohody národního kolektivního vyjednávání na daných trzích. Máme v plánu přehodnotit naše zaměření a pozornost v oblasti těchto trhů dohody ACT, protože jsme toho názoru, že nabízí jednu z nejlepších příležitostí, jak zavést opravdové a smysluplné změny.

2. Uskutečnit závazky nákupní praxe dohody ACT

Existuje mnoho věcí, které můžeme realizovat prostřednictvím našich komerčních provozů, počínaje našimi existujícími závazky ohledně uskutečnění Globálních nákupních praktik dohody ACT do roku 2023. Nákupní praktiky mají velký vliv na schopnost dodavatelů platit existenční minimum. Takže doufáme, že přenastavením našeho vztahu k nim můžeme vytvořit jistotu, že za touto změnou budou stát.

Jejich součástí jsou:

  • Spravedlivé platební podmínky – Již jsme zavedli 30denní standardní platební podmínky pro dodavatele Jsme také signatáři Kodexu okamžité platby vlády Spojeného království (UK Government Prompt Payment Code). Zaručuje to našim dodavatelům rychlý tok hotovosti, a umožňuje jim tak platit mzdy pracujícím. *

  • Školení v odpovědném získávání zdrojů – Navážeme na naše předchozí programy a budeme vzdělávat naše produktové týmy ohledně odpovědných nákupních praktik a jak se to v praxi odrazí v jejich rolích. Protože naše produktové týmy velmi úzce spolupracují s našimi dodavateli, chceme rozvinout jejich znalosti a poskytnout jasné pokyny vzhledem k našim očekáváním a rozvíjejícím se praktikám pro naše dodavatele.

  • Strategie odpovědného ukončení spolupráce – V rámci dohody ACT jsme vyvinuli nové pokyny, které definují zvyklosti při ukončení obchodního vztahu s dodavatelem. Jsme pověřeni spolupracovat na vyhodnocení potenciálních důsledků pro pracující a dohodnout se na ukončení spolupráce ve fázích, abychom v rámci možností zmírnili jakýkoli dopad na pracující, včetně mzdového závazku.

Všichni členové dohody ACT jsou povinni individuálně sledovat a reportovat svůj pokrok vzhledem k těmto závazkům. Jejich výsledky budou každý rok publikovány, abychom pokrok sdíleli a byli transparentní v identifikování oblastí, které potřebují zlepšit.

3. Měření a transparentnost jsou velmi důležité
Abychom mohli ukázat skutečně zaplacené mzdy, budeme spolupracovat s nezávislou třetí stranou, která bude pro nás důsledně shromažďovat data o továrních mzdách ve všech našich hlavních dodavatelských zemích. To nám umožní stanovit skutečnou odchylku mezi existenčním minimem a skutečnou výplatou pracujících. Data poté zadáme do Ukazatele spravedlivé kompenzace (Fair Compensation Dashboard) vyvinuté Asociací pro spravedlivou práci (Fair Labor Association – FLA), což nám umožní monitorovat pokrok v růstu reálných mezd. Takto budeme postupovat na všech hlavních dodavatelských trzích a z důvodu transparentnosti našeho pokroku plánujeme publikovat výsledky našich sledování mezd.

Asistence při vytváření konsenzu ohledně dohodnutého standardu existenčního minima na trhu je také velmi důležitá. Takže se spojíme s Globální koalicí pro existenční minimum (Global Living Wage Coalition – GWLC), abychom přispěli ke standardům existenčního minima pro naše významné dodavatelské trhy a rozšířili spolupráci s GLWC na trhy, ve kterých v současnosti neexistují žádné standardy.

4. Podporovat a pobízet naše dodavatele

Víme, jak je důležité se s našimi dodavateli spojit v prosazování vyplácení existenčního minima, obzvláště proto, že lidé, kteří vyrábějí produkty Primark, nepracují přímo pro nás. Naše ambice chceme komunikovat našim dodavatelům naprosto srozumitelně a upřímně. Budeme také vysvětlovat, že v průběhu času pozměníme způsob výběru, spolupráce a udržování partnerství. Kdekoliv to bude možné, budeme stále více upřednostňovat ty dodavatele, kteří sdílejí naše cíle existenčního minima, a ty, kteří jsou společně s námi aktivní v dohodě ACT. Naším cílem je vytvořit silnější a strategičtější partnerství, ve kterých podporujeme naše dodavatele pomocí lepší prognostiky a plánování z naší strany, a umožnit jim tak zefektivnění jejich výroby. Dodavatelé pak budou moci zvyšovat mzdy pracujícím.

5. Podporovat přístup pracujících k sociální ochraně a finančnímu vzdělávání

Rozšíříme rovněž již existující programy na podporu pracujících, které by se nově zaměřovaly na finanční vzdělanost pracujících. Programy budou vzdělávat pracující v základních finančních službách a dovednostech týkajících se rozpočtu domácnosti. Ověřili jsme si rovněž, do jaké míry mají pracující prospěch z lepšího přístupu k sociální ochraně, např. když se zraní nebo onemocní, takže v rámci tohoto dalšího cíle budeme v této oblasti nadále pokračovat.