Náš program továrních auditů – Primark Cares

Náš program továrních auditů

V Primark si pečlivě vybíráme, s kým bude a nebudeme spolupracovat. Spolupracujeme pouze s dodavatelskými továrnami, pokud souhlasí s mezinárodně uznávanými standardy stanovenými v našem Kodexu chování a splňují je – požadavky zahrnují mimo jiné respektování práva pracovníků na zakládání odborových organizací nebo zajištění, že zaměstnanci nemají nadměrný počet pracovních hodin.

Náš program auditu hodnotí každou továrnu podle těchto mezinárodně uznávaných standardů.

Jak se továrna stane dodavatelem

Než dojde k zadání první objednávky, vydá se člen našeho týmu pro etický obchod a udržitelnost do továrny a vysvětlí, jaké standardy by měla továrna splňovat. Tým také provede formální audit stávajících podmínek v továrně. Audity nám pomáhají posoudit výkon továrny na základě Kodexu chování. V případě nových dodavatelů a jejich továren nám audit umožňuje mít před schválením spolupráce jistotu, že podmínky v továrně jsou přijatelné. Za určitých okolností, kdy náš tým nemůže provést počáteční audit, můžeme tuto aktivitu uložit členovi jedné z auditorských společností třetí strany, kterou pečlivě vybereme.

Abychom s novými továrnami budovali dobré pracovní vztahy, počáteční audity vždy plně oznamujeme předem, což podporuje transparentnost a umožňuje nám to zaměřit se na nápravu tam, kde je to potřeba.

Provádění sociálních auditů

I poté, co proběhl v továrně audit a továrna byla schválena, v továrně proběhnou alespoň jednou ročně další audity, které nebudou dopředu nahlášené. Je to lepší, než kdyby audity prováděly samotné továrny a my za ně platili. Takto máme dohled nad kvalitou a integritou auditů provedených naším jménem. Kromě tisíců nenahlášených auditů provádíme každoročně i stovky nenahlášených kontrol na místě, abychom zhodnotili specifické problémy nebo prošetřili tvrzení oznamovatelů, dotčených organizací občanské společnosti nebo jiných zainteresovaných osob.

Audity nám poskytují vysoce detailní představu o pracovních podmínkách v továrně. Zahrnují všechny pracovníky, jako jsou obsluha strojů, hlídači nebo zaměstnanci jídelny. K získání informací používáme různé metody včetně:

  • Hodnocení požární nebo strojní bezpečnosti
  • Pohovory s vedením a zaměstnanci na pozicích jako HR
  • Kontrola administrativy
  • Důvěrné pohovory se zaměstnanci

Víme, jak je důležité vyslechnout, co nám pracovníci chtějí důvěrně sdělit, a tyto rozhovory jsou povinnou součástí auditů. Při těchto rozhovorech máme možnost zjistit, jak práce v továrně doopravdy vypadá, a zaměstnanci nám tak mohou sdělit případné problémy.

Zajištění bezpečnosti budov

Před kolapsem budovy Rana Plaza v roce 2013 byli za statiku budov odpovědní vlastníci továren. Bezpečnost budov nebyla formální součástí auditů dodavatelských zařízení značek a maloobchodníků. S kolapsem Rana Plaza došlo ke změně.

Speciální program pro konstrukční integritu

Po kolapsu Rana Plaza jsme vytvořili vlastní program pro konstrukční integritu. Všechny tovární budovy byly posouzeny týmem konstrukčních inženýrů podle mezinárodních standardů. Pokud se objevily oblasti, kde bylo potřeba zlepšení, spolupracovali jsme s týmem konstrukčních a stavebních inženýrů z mezinárodních stavebních společností, MCS a Mott MacDonald, které poskytly dodavatelům a jejich továrnám technickou podporu a poradenství.

Dnes stojí v čele Programu pro konstrukční integritu Primark náš vlastní certifikovaný konstrukční inženýr za podpory týmu společnosti Mott MacDonald. Všechny továrny přímých a nepřímých dodavatelů v Bangladéši, Pákistánu a Myanmaru podléhají důkladným a komplexním kontrolám.

Jak inspekce v továrnách fungují?

Konstrukční inženýři z místního týmu Primark pro etický obchod se setkají s vedením továrny a zhodnotí stávající konstrukční plány a nákresy budovy.

Poté provede expertní tým fyzickou inspekci budovy, uvnitř i venku. Inženýři hledají cokoli, co by mohlo naznačovat problém. To zahrnuje všechno od hledání viditelných prasklin až po kontrolu umístění pilířů a nosných prvků.

Inženýři také hledají náznaky toho, že továrna byla nezáměrně přetížena. K tomu může dojít při přidání dočasné skladovací konstrukce nebo instalaci těžkých strojů jako praček nebo tiskáren v horních patrech budovy.

Při fyzických inspekcích se tým opírá o původní konstrukční nákresy poskytnuté továrnou a o sérii výpočtů a testů, které mají ověřit, že je budova pro daný účel vhodná.

Po dokončení inspekce předají inženýři továrnám podrobné a konkrétní technické informace, které obsahují i případná zlepšení nutná ke splnění požadavků Primark. Tým pak spolupracuje přímo s dodavatelem a továrnou a poskytuje jim při zavádění změn odborné vedení.

Tyto inspekce jsou součástí procesu schvalování továrny, a aby byla spolupráce možná, musí továrna splnit naše požadavky. Pokud továrna požadavky nesplní, k zadání objednávek nedojde. Je to prosté.

Spolupráce s expertními partnery v oblasti konstrukční integrity má pro náš vztah s dodavateli a jejich továrnami i nadále ústřední význam.

Podpora Dohody o požární bezpečnosti a bezpečnosti budov v Bangladéši

Byli jsme mezi prvními mezinárodními maloobchodníky, kteří podepsali Dohodu o požární bezpečnosti a bezpečnosti budov v Bangladéši těsně po tragédii v Rana Plaza. Jedná se o právně závaznou dohodu, podle které musí v továrnách inženýři provádět inspekce ke zhodnocení konstrukční integrity budov. Po inspekci obdrží vlastníci továrny vymahatelný akční plán nápravy, který se bude věnovat všem oblastem zlepšení. Všechny kroky musí být provedeny za stanovený čas. Nepřetržitý přísun objednávek od členů Dohody je podmíněn realizací plánů nápravy.

Součástí účasti na Dohodě je, že maloobchodníci a značky – nebo ‚vedoucí značky‘ – odpovídají za spolupráci s konkrétními továrnami, aby zajistili, že požadované úkoly budou splněny. Jsme ‚vedoucí značka‘ ve více než 30 továrnách v Bangladéši. Spolupracujeme přímo s vlastníky továren a poskytujeme jim technickou podporu pro všechny nápravné kroky, přičemž podáváme zprávy Dohodě a ostatním členům.

Původní Dohoda trvala pět let, ale v roce 2018 byla podepsána ‚přechodová dohoda‘. Cílem této dohody je podpořit přechod odpovědnosti za program bezpečnosti budov z nadace Dohody v Amsterdamu na novou organizaci – Výbor pro udržitelnost konfekční módy (Ready-Made Garment Sustainability Council, RSC). Přechod činnosti z Dohody na RSC bude znamenat, že program povede bangladéšská organizace, což přispěje k většímu zapojení místního průmyslu.