Nepřetržitě iniciujeme zlepšování – Primark Cares

Nepřetržitě iniciujeme zlepšování

Je pro nás důležité, že v našich dodavatelský řetězcích můžeme monitorovat dosah a účinnost našich kroků, které vedou k respektování práva pracujících a ochrany životního prostředí. Z tohoto důvodu využíváme řadu opatření, která mají za cíl udržet vysoký standard našeho byznysu a lokalit v našich dodavatelských řetězcích a nepřetržitě iniciovat zlepšování.

Reportování zpět a měření pokroku

Po každém auditu předá náš tým dané továrně Korektivní akční plán. Plán dopodrobna popisuje všechny problémy s nedodržením našeho Kodexu chování a navrhuje vzájemně odsouhlasený, časově upřesněný akční plán za účelem vyřešení zjištěných problémů. Na konci auditu je plán odsouhlasen továrnou. Mnozí pracující jsou finančně závislí na naší společnosti. Proto preferujeme spolupracovat s dodavateli a jejich továrnami, abychom jim pomohli řešit všechny problémy zjištěné při auditu. Pokud ovšem zjistíme něco zásadního, podnikáme okamžité kroky. Zastavíme zadávání nových zakázek až do té doby, kdy jsme si jisti, že došlo k nápravě. Vždy se snažíme o nápravu problémů s nedodržováním našeho Kodexu chování tak, aby byla ve prospěch pracujících. Děláme vše, co je v našich silách, abychom pomáhali továrnám se zlepšovat. V nejkrajnějších případech ovšem, když se domníváme, že naše důvěra byla zneužita a dodavatel není ochoten udělat nutné změny, spolupráci ukončíme.

Nasloucháme a bereme stížnosti vážně

Naším cílem je, aby jakýkoli pracovník/pracovnice kdekoli v našich dodavatelských řetězcích a všichni další relevantní účastníci výrobního provozu mohli hlásit stížnosti a dovolat se účinné nápravy prostřednictvím efektivních systémů řešení stížností na pracovišti. Náš přístup musí být komplexní a nabízet více než jen přístupové body, jako jsou horké linky a schránky na návrhy. Trváme na komplexnosti. Systémy řešení stížností mohou být řízeny vládou, průmyslovým odvětvím nebo mohou být zaměřeny na zlepšování komunikace s cílem vyvinout více formální systémy řešení stížností na úrovni továrny. Mohou být spravovány interně továrnou nebo třetí stranou. Nehledě na typ systému řešení stížností jsme vyvinuli postupy a nástroje k zavedení naší metody ve všech dodavatelských řetězcích. Pomáháme pracujícím k získání přístupu k existujícím systémům řešení stížností, často také zvyšováním jejich povědomí. Můžeme investovat do existujících systémů řešení stížností nebo navrhnout a zavést nezávislé systémy řešení stížností v případě, že pracující nemají praktický přístup k továrním nebo nezávislým systémům řešení stížností. Naše metoda je motivována následujícími principy:

  1. Dodržování rámce osvědčených postupů, obzvláště Obecných zásad Organizace spojených národů v oblasti podnikání a lidských práv (UNGPs).

  2. Přiměřená odezva na rizika v dodavatelském řetězci.

  3. Zásahy by neměly podrývat účinné systémy řešení stížnosti továrny, ale podporovat jejich rozvoj a zavedení.

  4. Zásahy jsou ohleduplné vůči existující struktuře dialogů a vhodným způsobem se jí přizpůsobí.

Zaujímáme individuální postoje

Naše metodologie je navržena tak, aby splňovala určité potřeby dané země a specifické okolnosti. Upřednostňujeme např. přístup k nápravám pro ohroženější skupiny. Protože schopnost továren vybudovat systém řešení stížností a ochota zasáhnout se velmi různí v závislosti na vlivu byznysu, tovární kapacitě a ochotě zasáhnout a na existenci/účinnosti ze zákona povinných systémů řešení stížností. Tam, kde je to třeba, pomůžeme najít řešení, abychom mohli vyřešit stížnosti pracujících. Bangladéš Účastníme se již postupů stížností Dohody (RSC) v Bangladéši, která byla ustanovena po zřícení budovy na Rana Plaza. V roce 2020 jsme se také přihlásili k horké lince Amader Kotha, která je k dispozici v 68 továrnách našich dodavatelských řetězců. Pracujeme na zaškolení a podpoře továren, aby začaly používat tuto službu. K dnešnímu dni se k nám prostřednictvím této linky eskalovalo 12 stížností. Většina z nich se týká obtěžování a šikany. Spojené království V roce 2020 jsme spolupracovali s britskou konzultační firmou, Impactt, s cílem spustit pilotní horkou linku v našich skladech a u logistických operátorů ve Velké Británii. V tomto okamžiku máme v tomto pilotním projektu 10 zúčastněných lokalit a zatím 8 z nich řešilo podané stížnosti. V současné době dokončujeme přezkoumání tohoto pilotního projektu, abychom mohli určit, jak pokračovat dále. Turecko Jsme součástí kolektivní horké linky provozované tureckou nevládní, neziskovou organizací, MUDEM, s cílem podporovat pracující ze Sýrie. O této horké lince jsme informovali všechny naše turecké dodavatele. Poskytli jsme školení 24 továrnám, ve kterých jsou uprchlíci nabíráni. K dnešnímu dni je podána prostřednictvím této linky jedna stížnost a týká se diskriminace.

Řešíme situaci. Řešíme problémy.

V případě potenciálně závažných problémů okamžitě podnikáme kroky s cílem je důsledně vyšetřit. A pokud najdeme problém, ihned ho řešíme. Samozřejmě chráníme totožnost obětí a všech zúčastněných. Náš tým místních odborníků hraje důležitou roli v zajištění nápravy tak, aby byla účinná a přiměřená. Spolupracujeme také s odbornými organizacemi a partnery občanské společnosti, kteří jsou odborníky ve svém oboru. Díky tomu, že jsme během mnoha let vybudovali s našimi partnery úzké vztahy, můžeme rychle využívat jejich odbornou pomoc. V rámci možností usilujeme o zajištění nápravy tak, aby byla uspokojivá pro všechny dotčené. O informace získané z našich zkušeností a o problémy při poskytování účinných náprav se pravidelně dělíme v rámci našeho odvětví. Lze je dohledat na naší webové stránce, na reportech zúčastněným stranám a prostřednictvím fór, jako je např. ETI (Iniciativa etického obchodování) a OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj).

Partnerství a budování potenciálu

Nabízíme řadu globálních programů, projektů a spolupráce s cílem vybudovat potenciál továren v dodavatelských řetězcích. Jejich hlavním účelem je poskytnout lepší pracovní prostředí a zkušenosti pracujícím. Jsme toho názoru, že když pomůžeme pracujícím porozumět, co mohou a co by měli od svého zaměstnavatele očekávat, umožníme jim převzít více kontroly nad pracovními podmínkami v továrnách a nadále je zlepšovat. Tyto projekty často vyvíjíme a uskutečňujeme s řadou našich externích partnerů. Některé příklady uvádíme níže. V Bangladéši jsme se spojili s Iniciativou etického obchodování na jejím Programu společenského dialogu. Bangladéšský zákon vyžaduje, aby všechny továrny s více než 50 zaměstnanci měli Komisi zúčastněných složenou ze zvolených představitelů pracujících. Projekt napomáhá továrnám tyto komise zřídit. Snažíme se také zajistit, že pracující zvolení do těchto komisí jsou opravdu vybíráni svými kolegy a dobře komunikují s nimi i vedením. Program zaškoluje členy komise v důležitých aspektech jejich role, včetně porozumění zákoníku práce, vyřizování stížností a efektivní komunikace. Nadto vedeme množství dalších osvětových programů posilujících povědomí pracujících o jejich právech a povinnostech na pracovišti a se zaměřením na potřeby pracujících, zvláště těch více ohrožených. Ze zkušenosti víme, že nejúčinnějším způsobem, jak tyto programy nabídnout, je prostřednictvím pevných partnerských vztahů. Mnohé z našich partnerství tvoří místní neziskové organizace a organizace pro rozvoj, protože přináší mnoho let zkušeností a budují úzké vztahy s továrnami a pracujícími prostřednictvím našich týmů přímo v provozu. Naši partneři jsou nepostradatelní pro zajištění toho, aby programy splňovaly potřeby pracujících a byly přiměřené místnímu kontextu. Spolupracujeme s mnoha stěžejními partnery za účelem realizace Programu posílení postavení pracujících v Indii (India Worker Empowerment Programme – IWEP). Program se skládá z několika projektů se zaměřením na pracující ženy a pracující migranty v jižní Indii. Pomocí partnerství s mezinárodní nevládní organizací Ženy vyhrají (NGO Women Win) a s partnery pro místní implementaci, včetně SAVE, Lékařské fakulty sv. Jana a nadace Naz, jsme vytvořili řadu projektů, které jsou navrženy zaškolovat více ohrožené pracující v základních životních dovednostech a vzdělávat je v oblasti jejich práv a povinností na pracovišti. O projektech si můžete přečíst více pod kartou Lidé.

Násilí na základě pohlaví a sexuální obtěžování

Jsme si vědomi, že v dodavatelských řetězcích ženy čelí větším rizikům. Uznáváme také důležitou roli, kterou Primark, naše průmyslové odvětví a byznys celkem mohou hrát v napomáhání dosažení cíle 5 udržitelného rozvoje OSN: „Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek.“ Ze zkušenosti víme, že všudypřítomnost nerovnoprávnosti mezi pohlavími vyžaduje se zaměřit na genderovou otázku na všech úrovních práce, od auditování továren v rámci Kodexu chování, přes školení našeho týmu v genderových záležitostech až po spolupráci se všemi významnými zainteresovanými stranami, které se soustřeďují na ženská práva a posílení postavení žen ve společnosti. S příchodem hnutí #MeToo začalo být jasné, že násilí na základě pohlaví (gender-based violence – GBV) převládalo v mnoha částech globálního oděvního průmyslu. Náš postoj vůči těmto závažným a složitým problémům chceme posílit, což nyní vyjadřujeme v Úmluvě proti násilí a obtěžování C190 (ILO Convention C190) Násilí a obtěžování ve světě práce. V roce 2019 jsme se spojili s organizací Byznys proti chudobě (Business Fights Poverty), abychom vyvinuli sérii metod s cílem identifikovat a sdílet příklady osvědčených postupů ze sektoru oděvního průmyslu, ale i mimo něj.

Zastavíme sexuální obtěžování

V roce 2019 jsme zahájili spolupráci s mezinárodní nevládní organizací CARE International, která má bohaté zkušenosti v oblasti násilí na základě pohlaví (GBV), s cílem realizovat projekt STOP. Projekt STOP již probíhal v Kambodži a jako součást naší spolupráce jsme se rozhodli ho rozšířit do Vietnamu. Cílem projektu STOP je omezit sexuální obtěžování na pracovišti, umožnit ženám v oděvním průmyslu, aby se cítily bezpečněji v práci a mohly plně využívat zlepšené pracovní podmínky. Projekt zaujímá holistický postoj, ve kterém kombinuje zásahy v továrně a spolupráci a zapojení komunit. Využívá širokou škálu iniciativ pro potírání sexuálního obtěžování, včetně zlepšování továrních směrnic, postojů managementu a systémů řešení stížností, společně s budováním povědomí, porozumění a důvěry pracujících. Pomohli jsme uskutečnit projekt STOP v sedmi továrnách: pěti v Kambodži a dvou ve Vietnamu. Projekt poskytne podporu a školení, aby továrny zabránily sexuálnímu obtěžování a reagovaly na něj. Projekt poskytl školení, jehož účelem je naučit vedení a střední management citlivěji reagovat na problémy sexuálního obtěžování. Projekt také vedl kampaně za rozšíření povědomí pracujících prostřednictvím letáků a školení a školicích mítinků, které mají posílit postavení pracujících žen a pobídnout je k hlášení incidentů sexuálního obtěžování.

Díváme se směrem do budoucnosti

Naše spolupráce s humanitární agenturou CARE International byla zamýšlena jako jednoroční pilotní projekt, který je nyní ukončen. Momentálně vyhodnocujeme pozitivní vlivy projektu STOP a začleňujeme nabyté zkušenosti do našich budoucích plánů. Program vedl k úspěšné realizaci Politiky prevence sexuálního obtěžování CARE (CARE Sexual Harassment Prevention – SHP) ve všech pěti továrnách v Kambodži a ke zřízení Komisí pro prevenci sexuálního obtěžování (Sexual Harassment Prevention Comittees – SHPC) skládající se z představitelů z oddělení lidských zdrojů, odborů, pracujících, zdravotních sester a vedoucích linek. Školením v budování kapacity prošlo celkem 887 pracujících, z toho 622 žen. Továrny nyní zavedly systémy k hlášení případů sexuálního obtěžování. Prozkoumáváme možnosti, jak rozšířit projekty typu STOP do dalších zemích mimo Kambodže a Vietnamu. Chápeme složitost a citlivost tohoto problému a jsme si vědomi omezení, která s sebou přinášejí generalizační postoje jednoho typu řešení. Z toho důvodu zkoumáme, jak vyvinout flexibilnější přístupy, které se mohou přizpůsobit jakémukoli místnímu a kulturnímu kontextu. Víme, že je nutné pokračovat v prosazování změn ve všech možných oblastech souvisejících s tímto tématem. Díky neustálému monitorování a vyhodnocování našich aktivit, dialogu a spolupráci s odborníky a vybízením k větší odpovědnosti za tyto problémy mezi našimi podnikatelskými partnery budeme nadále rozpoznávat nedostatky, rozšiřovat a prohlubovat naše postoje a posilovat náš vliv na tento závažný problém.