Naše standardy

Umožníme, aby se dalo nakupovat lépe – zákazníkům Primark dáme příležitost dělat udržitelnější rozhodnutí a za dostupné ceny.
Naše standardy – Primark Cares

Abychom toho docílili, udržitelnost musí prostupovat všemi našimi provozy a dodavatelskými řetězci. Každému chceme také zpřístupnit bližší pohled na to, jak vypadá udržitelnost v produktech, které prodáváme, a jak děláme byznys.

K docílení tohoto jsme ustanovili politiku a postupy k zajištění toho, že naši dodavatelé dodržují vysoké standardy. A pokud se vyskytnou problémy či obavy, jsme na ně rychle upozorněni.

Náš Kodex chování

Náš Kodex chování je pilířem našeho programu Ethical Trade and Environmental Sustainability Programme. Tato obsáhlá sada požadavků tvoří významnou část Obchodních podmínek Primark.

Nevlastníme žádné továrny vyrábějící produkty, které prodáváme, ale pečlivě si vybíráme, s kým spolupracujeme. Spolupráce je pouze možná, pokud dodavatelé souhlasí s našimi standardy definovanými v Kodexu chování. Standardy se musí splňovat v každé lokalitě vyrábějící produkty pro Primark. Jsou zavedeny striktní kontrolní postupy zaručující jejich dodržení.

Třináct klauzulí v našem Kodexu chování se týká široké škály problémů, včetně naší nulové tolerance k dětské práci a uplácení. Dále se tyto klauzule vztahují na práva pracujících na zakládání odborových organizací a na zajištění, aby pracující nemuseli odpracovat nadměrný počet pracovních hodin. Rovněž se to týká našeho požadavku, že každá továrna dodávající pro Primark dodržuje příslušné environmentální postupy.

Náš tým Ethical Trade musí každou továrnu před zadáním jakékoli zakázky schválit. Schválena je pouze v případě, že splňuje povinné standardy. Jakmile je schválena, odpovědnost je na našem týmu, skupině s více než 130 odborníky v provozu na našich hlavních dodavatelských trzích. Ti provedou kolem 3000 sociálních auditů ročně a monitorují průběžné dodržování. Ve spolupráci s malým počtem pečlivě vybraných třetích stran provádějí naše týmy audity každé továrny nejméně jednou do roka a někdy častěji s cílem zkontrolovat, zda jsou dodržovány mezinárodní standardy. Pokud se vyskytnou problémy, tým se spojí s dodavateli a jejich továrnami, aby umožnili nápravu a nalezli řešení. Zaškolují a vytvářejí kolaborativní projekty za účelem ochrany a podpory sociální péče o pracující.

Od roku 2006 jsme členem Iniciativy etického obchodování (Ethical Trading Initiative – ETI) Spojeného království a od roku 2011 zde máme vedoucí status. Základní kodex ETI založený na úmluvách Mezinárodní organizace práce (International Labour Organisation – ILO), jež je mezinárodně uznávaný kodex pracovních praktik, tvoří základ Dodavatelského kodexu chování Primark (Primark Supplier Code of Conduct.)

Náš závazek vůči životnímu prostředí

Jsme na cestě stát se více udržitelným byznysem a nezačínáme od nuly. Ale dobře víme, že musíme jít na této cestě mnohem dále. Významnou součástí této cesty je snížit dopad našeho byznysu na planetu.

Zřídili jsme globální tým odborníků pro environmentální udržitelnost, kteří přímo spolupracují s našimi dodavateli a jejich továrnami a navazují partnerství s externími organizacemi.

Naše environmentální politika stanovuje naše záměry pro ochranu životního prostředí a definuje náš závazek k udržitelnosti. Vysvětluje naše požadavky vyrábět naše výrobky udržitelnějším způsobem. To zahrnuje odpovědné získávání surovin, jako je bavlna.

Věříme v upřímnou a otevřenou komunikaci

Vybízíme k otevřeným postojům ve všech jednáních a podporujeme účinnou a upřímnou komunikaci. Jako dceřiná společnost Associated British Foods PLC (ABF) jsme přijali jejich Politiku vnitřního informování s cílem poskytnout pokyny pro všechny, jak upozorňovat na problémy u Primark. Zajišťuje se tím, že zúčastnění mohou diskrétně upozornit na problémy, bez obav z následné odvety či újmy. Nabízíme také program podpory, abychom pomohli zpřístupnit účinné systémy řešení stížností.

Naší motivací je, aby se lidé v práci cítili bezpečně

Naší nejvyšší prioritou je bezpečnost pracujících. Od roku 2013 máme zavedený program strukturální integrity. To nám umožňuje rozpoznat možná rizika v zemích, kde stavební standardy nejsou řádně zavedeny. Tyto kontroly továrních budov se provádějí v porovnání s národními standardy dané země.

Provádíme rozsáhlé a přísné kontroly továrních budov všech našich lokalit první a druhé úrovně v Bangladéši, Pákistánu a Myanmaru. Pokud se vyskytly oblasti, kde bylo potřeba zlepšení, spolupracovali jsme s týmem konstrukčních a stavebních inženýrů z mezinárodních stavebních společností, Mott MacDonald a Aecom, které poskytly továrnám technickou podporu a pokyny k nápravě jakýchkoli zjištěných problémů.

Přečtěte si níže další informace o různých standardech, které náš byznys a naši dodavatelé dodržují.

Identifikace rizik a následná opatření

V celém našem byznysu nepřetržitě provádíme hloubkové kontroly a identifikujeme rizika. Postup, který využíváme, je výsledkem detailního srovnávání norem a poradenství s organizacemi na obranu lidských práv. Je v souladu s Obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) a Příslušnými pokyny OECD pro odpovědné dodavatelské řetězce v oděvnictví a obuvnictví.

Náš přístup se skládá ze čtyř hlavních částí:

1. VYHODNOCENÍ RIZIKA ZEMĚ:

Provádíme průzkum na základě existujících externích reportů a veřejně dostupných, věrohodných zdrojů informací, abychom vytvořili vyhodnocení každé dodavatelské země. Zahrnuje to politickou, ekonomickou, sociální a právní analýzu a zmapování rizik. Vyhodnocení sleduje oděvnictví, obuvnictví a také další sektory a průmyslová odvětví. Umožňuje nám to:

  1. Vytvořit obsáhlou analýzu rizik v každé zemi našich dodavatelských řetězců, včetně některých nejprominentnějších rizik, jako je nucená a dětská práce.
  2. Porozumět hlubším příčinám těchto rizik.
  3. Identifikovat významné zainteresované strany a iniciativy spolupracující na těchto problémech, které můžeme kontaktovat a dozvědět se od nich více.

2. ANALÝZA Z INTERNÍCH DAT PRIMARK:

Naše místní týmy Ethical Trade and Environmental Sustainability tvoří jeden z našich nejdůležitějších zdrojů – přímo v provozu za nás „vidí a slyší“. Náš tým složený z více než 130 místních odborníků sídlících v našich hlavních dodavatelských zemích jsme vybírali z velkého počtu organizací, jiných společností, agentur pro rozvoj a občanských společností.

Týmy odpovídají za monitorování dodavatelských řetězců a zajišťují dodržování standardů a politiky na pracovišti. Našim dodavatelských řetězcům také pomáhají s důkladnější prevencí a správou rizik. Mohou přímo kontaktovat pracující našich dodavatelských řetězců, externí partnery a odborníky v provozu.

Můžeme také využívat poznatky a analýzy z více než 34 000 auditů provedených od roku 2007 u dodavatelů Primark, jež uchováváme v naší centrální auditní databázi.

3. KONZULTACE SE ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI:

Externí zainteresované strany jsou významným zdrojem informací a pokynů. Díky nim lépe chápeme a identifikujeme rizika a víme o nejohroženějších skupinách v dodavatelských řetězcích. Jejich názory a znalosti jsou velmi cenné.

Zainteresované strany také pomáhají při vývoji strategií a přístupů, které vedou k prevenci či řešení problémů. Zainteresované strany tvoří skupiny občanských společností, odborářské organizace, vlády, mezinárodní agentury, mezivládní agentury, mnohostranné iniciativy a právní odborníci.

Jsme aktivním členem mnoha kolaborativních aktivit v našem odvětví. Jsme zakládajícím členem Iniciativy za existenční minimum ACT z roku 2015, dále jsme od roku 2006 členem Iniciativy etického obchodování (Ethical Trading Initiative – ETI) Spojeného království. Byli jsme mezi prvními značkami, které podepsaly Dohodu o požární bezpečnosti a bezpečnosti budov v Bangladéši po tragédii na Rana Plaza v roce 2013.

Primark usiluje o zlepšení životních podmínek lidí, kteří vyrábějí jeho produkty. Za posledních deset let jsme s našimi dodavateli velmi úzce spolupracovali, abychom docílili zlepšení v jejich továrnách z hlediska pracovních podmínek, zacházení s pracujícími a mezd.

Sledujeme a podporujeme právní úpravy, které řeší rizika v celém oděvním průmyslu a stojí za našimi opatřeními. Účastnili jsme se konzultací s vládou Spojeného království, které měly za cíl sepsat Akt proti modernímu otroctví Spojeného království 2015 (UK Modern Slavery Act 2015) a poskytli jsme feedback a zkušenosti z našeho programu. Protože Spojené království musí svou moderní strategii proti otroctví v roce 2021 přezkoumat, budeme nadále poskytovat relevantní informace a podporu.

Angažujeme se také v Komisi environmentálního auditu vlády Spojeného království a také v Komisi Ministerstva pro obchodní, energetickou a průmyslovou strategii a v Komisi Ministerstva zahraničních věcí s cílem poskytovat informace k jejich dotazům a identifikovat prioritní oblasti.

V Evropské unii také přispíváme ke konzultacím o zavedení povinných, důkladně propracovaných právních předpisů na místní úrovni a uvnitř členských států a plně podporujeme kroky vedoucí k zavedení takového rámce.

4. KONZULTACE S DRŽITELI PRÁV A ZAPOJENÍ PRACUJÍCÍCH:

Pracující v dodavatelských řetězcích mají jasně definovaná práva. Často jsou ovšem vyloučeni z postupu náležitého prověření nebo čelí překážkám, které brání, aby byly jejich hlasy a názory více slyšet. Spolupracujeme na budování důvěryhodných partnerství s místními a regionálními zainteresovanými stranami, abychom kontinuálně získávali poznatky o potřebách pracujících. Naše místní týmy pravidelně kontaktují management továrny a pracující. Z této interakce nejen získáváme feedback o existujících problémech, ale také o vlivu naší práce s nimi.

Po vypuknutí pandemie Covidu jsme například navázali partnerství s americkou nevládní organizací, Microfinance Opportunities, a SANEM (South Asian Network on Economic Modeling), jejich lokálním partnerem v Bangladéši, s cílem spustit projekt nazvaný Soromik er Kotha. Zaměřuje se na shromažďování dat, abychom lépe porozuměli názorům pracujících a jejich zkušenostem na pracovišti. Projekt byl založen na projektu Worker Diaries v Bangladéši. Sestavili jsme vzorek 400 pracujících z různých továren dodavatelského řetězce Primark. Všechny jsme vybrali prostřednictvím komunitních sítí a za čas strávený na projektu dostali zaplaceno. V určitých časových intervalech jsme opakovaně shromažďovali jejich odpovědi na soubor otázek, abychom se seznámili s jejich názory na řadu oblastí, např. na ochranu zdraví a bezpečnost na pracovišti, mzdy, prémie a omezování výdajů. Cílem projektu je získávání cenných dat a poznatků, které nám umožní lépe rozumět situaci a zlepšit se v řešení problémů, kterým pracující v Bangladéši čelí.