Společnost Primark podepsala Listinu OSN o módě

Společnost Primark hrdě oznamuje, že podepsala Listinu OSN o módě (UNFCCC) a podporuje cíl listiny dosáhnout nulových emisí kysličníku uhličitého a zavazuje se ke snížení emisí skleníkových plynů o 30 % (GHG) do roku 2030.

Podpisem Listiny se společnost Primark zavazuje vypořádat se s emisemi v celém svém hodnotovém řetězci, včetně emisí, které vznikají mimo její působení, neboli „emisí Scope 3“, které tvoří naprostou většinu její uhlíkové stopy. Maloobchod se zavazuje analyzovat a připravit cestu k dekarbonizaci, na základě metodologií Iniciativy pro vědecky podložené cíle.

Společnost Primark již zavedla ve svých výrobních, distribučních a skladovacích operacích několik procesů pro identifikaci a snížení její uhlíkové stopy. Pro snížení emisí v oblastech Scope 1 a Scope 2 hledá management budov a zařízení a týmy provozu skladů společnosti Primark neustále praktická opatření ke snížení její spotřeby energie. Například, v roce 2015 založil tento maloobchod Skupinu pro snížení spotřeby energie (ERG) pro identifikaci a implementaci iniciativ na úsporu energie v obchodech.

Společnost Primark pilně pracuje na měření emisí v oblasti Scope 3, aby identifikovala další příležitosti ke snížení množství skleníkových plynů a dosáhla tak pozitivních změn. Společnost již učinila velké pokroky při vypořádávání se s emisemi vznikajícími používáním látek a materiálů, které jsou největším zdrojem skleníkových plynů. Činí tak, mimo jiné, pomocí:

 • Zdvojnásobením množství svých produktů vyrobených z recyklovaných materiálů na 40 milionů položek letos na podzim.
 • Školením pěstitelů bavlny v metodách přátelštějších k životnímu prostředí od roku 2013 a výrazným rozšířením Programu udržitelnosti bavlny v roce 2019, se závazkem vyškolit do roku 2022 160 000 farmářů a zvýšit množství produktů vyrobených z udržitelné bavlny na 60 milionů položek.
 • Od roku 2010 navazováním partnerských vztahů s charitativními organizacemi, s cílem darovat neprodané zboží z obchodů a získávat peníze pro potřebné.
 • Provozováním recyklačního programu v obchodech pro zákazníky ve Velké Británii, aby mohli darovat své nechtěné oblečení, textil, boty a kabelky k recyklaci, opětovnému použití nebo za jiným účelem. Společnost Primark plánuje rozšířit tento program i na další trhy.
 • Podporou továren dodavatelů k implementaci nástroje s názvem Environmentální modul budov a zařízení podle Higgova indexu Koalice pro udržitelné oděvy.
 • Vývojem programu optimalizace ve spolupráci s organizací PAC-D za účelem školení zaměstnanců továren dodavatelů, jak přesně měřit výrobky a efektivně je balit do kartonových přepravních boxů, tak aby se eliminoval volný prostor, což doposud ušetřilo 2.26 metrů čtverečních vlnité lepenky, která nemusela být vyrobena, přepravena a recyklována.
 • Využíváním lodní přepravy namísto letecké přepravy naprosté většiny svých výrobků z továren dodavatelů. Tím, že po dovezení do skladů, ta samá nákladní auta, která doručila zboží do obchodů společnosti Primark, vyzvedávají také odpad a vrací ho do distribučních středisek, čímž se snižuje počet nákladních aut na cestě a počet úkonů vyzvedávání odpadu v obchodech.

Katharine Stewart, ředitelka pro etický obchod a evironmentální udržitelnost ve společnosti Primark, řekla: „Jsme velmi potěšeni, že jsme se připojili k UNFCCC a zavazujeme se ke snižování našich emisí v celém hodnotovém řetězci. Jako globální maloobchod s módou jsme nadšení hledáním řešení, která pomáhají čelit výzvám v oblasti klimatických změn a jsme si vědomi toho, že vždy lze udělat víc. I když si klademe vysoké cíle, pokud jde o dosažení větší udržitelnosti našeho podnikání, tak zároveň víme, že i na malých změnách velice záleží, což je prostě dáno naší velikostí. A toho všeho chceme dosáhnout bez toho, že bychom vynaložené náklady přenášeli na naše zákazníky, protože věříme, že udržitelná móda by neměla být nabízena s vysokou cenovkou.“

Poznámka pro redaktory:

 • Listina módního průmyslu pro klimatickou akci, sponzorovaná Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu (UNFCCC), si klade za cíl dosáhnou do roku 2050 nulových emisí, snižováním emisí napříč jednotlivými oblastmi.
 • Emise Scope 1 Přímé emise podle GHG protokolu ze zdrojů, které jsou vlastněny nebo řízeny společností Primark.
 • Emise Scope 2 Emise pocházející z výroby elektřiny nakupované společností Primark pro naše obchody, kanceláře a distribuční střediska.
 • Emise Scope 3 Nepřímé emise které jsou následkem aktivit podniku, a které vznikají ze zdrojů, na něž nemá naše společnost vliv.
 • Více informací o programech udržitelnosti společnosti Primark naleznete na našich webových stránkáchzde.