primark.com
Logo Primark
Zdroje – Primark Cares
ZDROJE

Reporty

ZPRÁVA PRIMARK O POKROKU V OBLASTI UDRŽITELNOSTI A ETIKY

2022/2023

  • Podívejte se na klíčové body

Primark Sustainability and Ethics Progress Report 2022/23, 7.20MB

Výchozí informace pro reportování

Tento dokument popisuje rozsah, metodiku a kontrolní mechanismy použité pro výpočet údajů tvořících základ pro přípravu vybraných interně vyvinutých metrik zahrnutých do Zprávy o udržitelnosti a etickém pokroku společnosti Primark 2022/23.

PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ ZÁKONA O MODERNÍM OTROCTVÍ

Cílem zákona o moderním otroctví z roku 2015 je bojovat proti obchodování s lidmi a moderním formám otroctví. Pro podniky zákon stanoví, že každá organizace ve Spojeném království s obratem vyšším než 36 milionů liber musí každoročně zveřejnit prohlášení, v němž uvede, jaké kroky podnikla během svého fiskálního roku, aby zajistila, že v jejím vlastním podniku a v jejích dodavatelských řetězcích nedochází k modernímu otroctví a obchodování s lidmi.

Prohlášení týkající se moderního otroctví společnosti Primark Stores Limited si můžete stáhnout níže. Prohlášení obsahuje zásady společnosti Primark a informace o tom, jak společnost řeší rizika v rámci svého dodavatelského řetězce i vlastního provozu. Prohlášení bude každoročně aktualizováno v souladu s pokyny zákona o moderním otroctví z roku 2015.

Prohlášení ohledně zákona o moderním otroctví si můžete stáhnout zde:


VÝKAZNICTVÍ PRO ETI

Ethical Trading Initiative (ETI) je aliance firem a odborových a dobrovolnických organizací, která celosvětově propaguje respektování práv pracovníků. Když jsme se v roce 2006 stali členy ETI, přihlásili jsme se k jejím prováděcím zásadám. Tyto zásady stanoví, jak by členské společnosti měly přistupovat k ethical trade. Zásady zahrnují: prokázání jasného závazku k ethical trade, začlenění ethical trade do základních obchodních postupů, každoroční zlepšování pracovních podmínek a podporu dodavatelů při zlepšování pracovních podmínek.

Jako člen musíme ETI předkládat výroční zprávu, ve které uvádíme kroky, které podnikáme k zavedení jejich zásad v celém našem dodavatelském řetězci. Kromě této zprávy předkládáme samostatný strategický plán, který nastiňuje cíle naší práce v oblasti ethical trade na příštích 3-5 let.

ETI posuzuje každou zprávu, kterou jí předkládáme. Identifikuje, kde bylo dosaženo pokroku a kde je třeba přijmout další opatření. Od roku 2011 máme od ETI hodnocení „leader“, což odráží naše úsilí, realizace a pokrok a jsme odhodláni nadále spolupracovat s ETI na neustálém zlepšování.


VÝKAZNICTVÍ PRO GERMAN PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE TEXTILES

German Partnership for Sustainable Textiles (Německé partnerství pro udržitelný textil) je iniciativa, která sdružuje řadu podniků, sdružení, nevládních organizaci, odborů, organizací pro normy a standardy a německou vládu. Členové dávají dohromady své odborné znalosti a zavazují se k dosažení sociálních, ekologických a ekonomických zlepšení v textilním dodavatelském řetězci.

Plán realizace: 2019 2018 2017

Report postupu: 2021 2019 2018 2017


REPORT ABF CR

Jelikož je Primark dceřinou společností Associated British Foods plc (ABF), jsou informace o ethical trade a ekologické udržitelnosti Primark obsaženy ve výroční zprávě o odpovědnosti společnosti ABF. Zpráva obsahuje aktuální informace o řadě aktivit v oblasti firemní odpovědnosti a strategických obchodních cílů týkajících se ethical trade a environmentální udržitelnosti, včetně pokroku, kterého dosáhl Ethical Trade and Environmental Sustainability Team Primark.

Zprávy o odpovědnosti společnosti ABF najdete na webových stránkách této společnosti.


VYKAZOVÁNÍ NAŠICH VÝSLEDKŮ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Každoročně podáváme zprávu o pokroku v programech a iniciativách našeho týmu pro environmentální udržitelnost.  Tyto zprávy poskytují přehled o naší práci v této oblasti, která se zaměřuje na šest oblastí v našem dodavatelském řetězci, jež jsou uvedeny v našich Zásadách ochrany životního prostředí.


ROČNÍ VÝSLEDKY

Každý rok jsou nezávisle ověřovány klíčové údaje z našeho Ethical Trade and Environmental Sustainability Programme. Ověření provádí nezávislá třetí strana, která mimo jiné posuzuje, kolik auditů jsme v daném roce v továrnách provedli a jaké etické hodnocení továrny získaly při posledním auditu.

Nejnovější zprávu o naší výkonnosti si můžete prohlédnout kliknutím na následující odkazy:


ODPOVĚDI ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM

Reagujeme na žádosti nevládních organizací a dalších zúčastněných stran, abychom ukázali, jak plníme své závazky a řešíme konkrétní problémy. Jedná se mimo jiné o Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) a KnowTheChain.

Kliknutím na následující seznam si můžete prohlédnout některé z odpovědí zúčastněným stranám.

2023 © Primark Stores Limited