primark.com
Logo Primark
Náš kodex chování dodavatele – Primark se stará
ZDROJE

Náš kodex chování dodavatele

 1. Zaměstnání musí být zvoleno dobrovolně

 2. Nesmí existovat nucená ani povinná práce v jakékoli formě, včetně odpracování dluhu, smluvní služby, práce vyplývající z obchodu lidmi a nucené práce vězňů, a veškerá práce přesčas musí být dobrovolná.

 3. Veškeré poplatky spojené se zaměstnáváním pracovníků musí hradit zaměstnavatel.

 4. Zaměstnanci nesmějí být povinni skládat u zaměstnavatele žádné peněžní vklady ani odevzdávat doklady totožnosti.

 5. Zaměstnanci musí mít možnost opustit zaměstnavatele s přiměřenou výpovědní lhůtou.

 6. Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání

 7. Všichni pracovníci mají právo vstupovat do odborových organizací nebo je zakládat podle vlastního výběru a kolektivně vyjednávat.

 8. Zaměstnavatelé zaujmou vstřícný postoj k činnosti odborů a jejich organizačním aktivitám.

 9. Zástupci zaměstnanců nesmí být diskriminováni a musí mít přístup k výkonu svých zastupitelských funkcí na pracovišti.

 10. Tam, kde je právo na svobodu sdružování a kolektivní vyjednávání omezeno zákonem, zaměstnavatelé usnadní rozvoji paralelních prostředků pro nezávislé a svobodné sdružování a kolektivní vyjednávání a nebudou jim bránit.

 11. Osoby, které zastupují zaměstnance, tak musí činit dobrovolně a musí být zvoleny svobodně a transparentně, bez vměšování jakékoli jiné strany.

 12. Pracovní podmínky musí být bezpečné a hygienické

 13. Zaměstnavatelé musí zajistit bezpečné a hygienické pracovní prostředí s ohledem na převažující znalosti v daném odvětví a na případná specifická rizika. To zahrnuje i fyzickou strukturu používaných budov a zařízení.

 14. Zaměstnavatelé musí prostřednictvím zásad a postupů přijmout odpovídající opatření k prevenci úrazů a poškození zdraví, které vznikají při práci, v souvislosti s ní nebo v jejím průběhu.

 15. Zaměstnavatelé musí jmenovat zástupce z řad vrcholového vedení, který bude zodpovídat za zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí.

 16. Pracovníci musí pravidelně absolvovat školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, která se u nových nebo přeřazených pracovníků opakují.

 17. Musí být zajištěn přístup k čistým toaletám a čisté pitné vodě. V případě potřeby musí být k dispozici čisté a bezpečné prostory pro přípravu, konzumaci a skladování potravin.

 18. Zaměstnavatelé musí zajistit přístup k odpovídající lékařské pomoci a zařízení v případě nemoci nebo úrazu na pracovišti.

 19. Pracovník musí mít možnost vybrat si sám ubytování, pokud je poskytováno. To pak musí být čisté, bezpečné a splňovat jeho základní potřeby.

 20. Nesmí být využívána práce dětí

 21. Je zakázáno zaměstnávat děti a provádět nábor dětí.

 22. Minimální pracovní věk a pravidla pro zaměstnávání mladých pracovníků jsou v dané zemi stanoveny úmluvami MOP nebo vnitrostátními/regionálními právními předpisy, podle toho, které z nich poskytují jednotlivci větší ochranu.
  Pro vyjasnění se mladým pracovníkem v tomto kontextu rozumí osoba, která překročila zákonem stanovený minimální věk k výkonu práce, ale nedosáhla 18 let.

 23. Podniky musí mít zavedeny zásady a programy zabraňující náboru a zaměstnání dětí.

 24. Musí být vyplácena alespoň minimální mzda

 25. Mzdy a benefity vyplácené za standardní pracovní týden musí odpovídat minimálně minimální mzdě v zemi, nebo pokud neexistuje, přijatelnému odvětvovému měřítku. V každém případě musí být mzda vždy dostatečná k uspokojení základních potřeb a k zajištění určitého diskrečního příjmu. Společnost Primark aktivně podporuje snahy o stanovení minimální mzdy na základě národního kolektivního vyjednávání v daném odvětví.

 26. Všem pracovníkům musí být před nástupem do zaměstnání poskytnuty srozumitelné informace v písemné formě o jejich pracovních podmínkách zahrnujících mzdu a údaje o jejich mzdě za příslušné výplatní období při každé výplatě.

 27. Srážky ze mzdy jako disciplinární opatření nebo jakékoli srážky ze mzdy, které nejsou stanoveny vnitrostátními právními předpisy, nejsou bez výslovného souhlasu pracovníka povoleny. Všechna disciplinární opatření musí být zdokumentována.

 28. Práce přesčas musí být vždy odměňována s příplatkem, který by měl být nejméně ve výši 125 % běžné mzdové sazby.

 29. Přesčasy a benefity musí být vypláceny za odpracované období.

 30. Počet odpracovaných hodin nesmí být nadměrný

 31. Pracovní doba musí být v souladu s vnitrostátními právními předpisy a srovnávacími odvětvovými normami, podle toho, co poskytuje větší ochranu.

 32. Standardní pracovní doba, s výjimkou přesčasů, musí být stanovena ve smlouvě a nesmí překročit 48 hodin týdně*.

 33. Práce přesčas musí být využívána zodpovědně, s ohledem na rozsah, četnost a počet hodin odpracovaných jednotlivými pracovníky a pracovníky jako celkem.

 34. Celkový počet odpracovaných hodin včetně přesčasů nesmí přesáhnout 60 hodin za 7 dní, pokud nenastanou výjimečné okolnosti. V těchto případech musí být splněny všechny následující podmínky:

 • Je to povoleno místními zákony;

 • Umožňuje to kolektivní smlouva, která byla svobodně sjednána s organizací zaměstnanců zastupující významnou část zaměstnanců;

 • Jsou přijata odpovídající opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků a

 • Zaměstnavatel je schopen prokázat, že se jedná o výjimečné okolnosti, jako jsou neočekávané výrobní špičky, nehody nebo mimořádné události.

 1. Zaměstnancům musí být poskytnut alespoň 1 den volna každých 7 dní nebo, pokud to povolují místní zákony, 2 dny volna za každých 14 dní.

*Mezinárodní normy doporučují postupné zkracování standardní pracovní doby (s výjimkou přesčasů), je-li to vhodné, na 40 hodin týdně, aniž by se při zkracování pracovní doby snižovala mzda pracovníků.

 1. Nesmí docházet k žádné diskriminaci

 2. Nesmí docházet k diskriminaci pracovníků, mimo jiné v oblasti přijímání, výběru povolání, odměňování, přístupu ke školení, povyšování, propouštění nebo odchodu do důchodu, a to mimo jiné na základě rasy, kasty, barvy pleti, národnosti, náboženství, věku, zdravotního postižení, pohlaví, rodinného stavu, sexuální orientace, členství v odborech nebo politické příslušnosti.

 3. Je poskytováno stálé zaměstnání

 4. V maximálním možném rozsahu musí být práce prováděna na základě oficiálně uznaného pracovně právního vztahu dle místních zákonů a oborových zvyklostí.

 5. Povinnosti vůči pracovníkům vyplývající z pracovněprávních zákonů a předpisů o sociálním zabezpečení, které vyplývají z řádného pracovně právního vztahu, se nesmí obcházet využíváním smluv o vykonání práce, najímáním přes agenturu, dohod o práci z domova ani prostřednictvím učňovských programů, pokud neexistuje skutečný záměr předávat dovednosti nebo poskytovat trvalé zaměstnání, ani se těmto povinnostem nesmí zaměstnavatel vyhýbat nadměrným využíváním pracovních smluv na dobu určitou.

 6. Práce přesčas se nesmí využívat místo řádného zaměstnání.

 7. Ukončení smluvního vztahu musí být založeno na spravedlivém a transparentním procesu, který je v souladu s požadavky místních zákonů a o kterém jsou příslušní pracovníci jasně informováni.

 8. Žádné tvrdé nebo nelidské zacházení

 9. Nesmí docházet k fyzickému zneužívání ani fyzickým trestům, vyhrožování násilím, sexuálnímu ani jinému obtěžování, verbálním urážkám ani jiným formám zastrašování, včetně nepřátelského nebo urážlivého pracovního prostředí.

 10. Zodpovědnost k životnímu prostředí

 11. Dodavatelé musí dodržovat všechny platné místní zákony a předpisy týkající se ochrany a zachování životního prostředí. To zahrnuje získání a udržování všech požadovaných povolení, schválení a registrací ohledně životního prostředí.
  Další informace najdete v oddíle Zásady ochrany životního prostředí zde.

 12. Legislativní požadavky

 13. Primark se zavázal dodržovat zákony a předpisy v každé lokalitě, kde podniká, a nebude vědomě jednat v rozporu s žádným takovým zákonem nebo předpisem.

 14. Pokud požadavky tohoto Kodexu chování dodavatele stanovují vyšší standard, než vyžadují místní zákony a předpisy, musí se dodavatelé přizpůsobit požadavkům tohoto Kodexu chování dodavatele.

 15. Postup pro podávání stížností

 16. Měl by existovat postup, který umožní zaměstnancům vznášet a řešit stížnosti na pracovišti bez obav z represí.

 17. Tento postup musí být pracovníkům jasně sdělen při jejich přijímání a musí být snadno přístupný všem pracovníkům a jejich zástupcům.

 18. Do řízení o stížnosti musí být zapojena příslušná úroveň vedení.

 19. Vedení musí řešit stížnosti pracovníků neprodleně, srozumitelným a transparentním postupem, který dotčeným osobám poskytne včasnou zpětnou vazbu.

 20. Postup pro podávání stížností nesmí být využíván k podkopávání úlohy odborů a procesů kolektivního vyjednávání a nesmí bránit přístupu k jiným existujícím soudním, rozhodčím nebo správním postupům.

 21. Nebude se tolerovat žádné úplatkářství a korupce

 22. Nabízení, předávání, vyžadování nebo přijímání úplatků nebo protislužeb, včetně plateb za zprostředkování, je přísně zakázáno. Úplatkem se rozumí poskytnutí nebo nabídnutí jakékoli formy daru, pozornosti, odměny nebo výhody někomu v podniku nebo státní správě s cílem získat nebo si udržet obchodní výhodu nebo přimět příjemce k nesprávnému jednání či jej za ně odměnit. Obecně je úplatkem jakákoliv výhoda, jejíž přijetí se považuje za nevhodné.
  K úplatkářství může dojít také v případě, že nabídka nebo poskytnutí úplatku je učiněna třetí stranou nebo jejím prostřednictvím, např. zástupcem, zmocněncem nebo zprostředkovatelem.
  Následuje několik příkladů úplatků. Nejedná se o úplný seznam:

 • dárky nebo úhrada cestovních výloh

 • bezplatné využívání služeb, zařízení nebo majetku společnosti

 • platby v hotovosti

 • půjčky, záruky za půjčky nebo jiné úvěry

 • poskytnutí výhody, například stipendia na vzdělání nebo zdravotní péče rodinnému příslušníkovi potenciálního zákazníka / veřejného nebo státního úředníka.

 • poskytnutí subdodávky osobě spojené s osobou, která se podílela na zadání hlavní zakázky.

 • zapojení místní společnosti vlastněné rodinným příslušníkem potenciálního zákazníka/veřejného nebo státního úředníka.

 1. Urychlující úplatek (lidově všimné) jsou drobné platby nebo dárky, které požadují vládní úředníci za urychlené nebo zjednodušené provedení běžných administrativních úkonů (např. udělení víza nebo celní odbavení). I tyto úplatky jsou přísně zakázány.

 2. Dodavatelé, jejich zástupci i zaměstnanci musí dodržovat všechny platné zákony proti úplatkářství a korupci. Pokud se žádné takové zákony proti úplatkářství nebo korupci neuplatňují nebo jsou nižšího standardu, než je předepsáno v britském zákoně o úplatkářství z roku 2010, musí dodavatelé, jejich zástupci a zaměstnanci dodržovat britský zákon o úplatkářství z roku 2010.

 3. Dodavatelé a jejich zástupci musí mít zavedeny protikorupční a protiúplatkářské postupy, aby zabránili zaměstnancům nebo osobám spojeným s jejich podnikáním v páchání trestných činů úplatkářství nebo korupce. Dodavatelé a jejich zástupci tyto postupy řádně zavedou do své činnosti a pravidelně je budou kontrolovat, aby zajistili jejich účinné fungování.

Stáhněte si PDF verzi

Albánština, 0.20MB

Amharština, 0.22MB

Arabština, 0.28MB

Bengálština, 0.23MB

Bulharština, 0.25MB

Barmština, 0.23MB

Čínština, 0.27MB

Čeština, 0.27MB

Nizozemština, 0.20MB

Angličtina, 0.29MB

Estonština, 0.22MB

Francouzština, 0.21MB

Gruzínština, 0.25MB

Němčina, 0.12MB

Řečtina, 0.26MB

Gudžarátština, 0.26MB

Hindština, 0.25MB

Maďarština, 0.25MB

Indonéština, 0.20MB

Italština, 0.23MB

Kannadština, 0.25MB

Khmerština, 0.30MB

Korejština, 0.46MB

Laoština, 0.22MB

Litevština, 0.25MB

Makedonština, 0.23MB

Malajština, 0.20MB

Maráthština, 0.20MB

Polština, 0.26MB

Portugalština, 0.20MB

Paňdžábština, 0.25MB

Rumunština, 0.28MB

Srbština, 0.25MB

Sinhálština, 0.31MB

Slovenština, 0.26MB

Slovinština, 0.29MB

Španělština, 0.20MB

Svahilština, 0.22MB

Tamilština, 0.24MB

Thajština, 0.22MB

Tigrajština, 0.29MB

Turečtina, 0.24MB

Urdština, 0.21MB

Vietnamština, 0.29MB

2023 © Primark Stores Limited